Deň mesta Košice

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047


28.12.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 28.12.2017
MK/A/2017/23970-2


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený:

„Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047“

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny vypracovanou podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie spravidla na obdobie 30 rokov. Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto informuje verejnosť vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta ako aj oznámenia na úradnej tabuli mesta najmenej po dobu 15 dní. Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk a text Návrhu Programu starostlivosti je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti miestna štátna správa, Košický kraj:https://www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-prostredie.

Písomné pripomienky k návrhu je možné zasielať na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice do 19.01.2018.

Verejné prerokovanie návrhu programu starostlivosti sa bude konať dňa 23.01.2018 o 12:30 vo Veľkej zasadačke na 1. posch. na OÚ Košice, Komenského 52, Košice.


Ing. Milan Ilenin
referent pre energetiku,
poverený zamestnanecAktuality Európska komisia zmenila pravidlá, Košice a Bratislava potrebujú vykryť výpadok DPH
18.01.2018
Mesto Košice požiadalo ministerstvo financií o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vzhľadom na zmenu podmienok v rámci realizovaného projektu MET. Mestu Košice v ňom bola schválená zmluva o dielo a následne zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v modeli financovania: EÚ a štát 95 percent a spolufinancovanie mestom 5 percent. Schválená a podpísaná zmluva obsahovala sumu vrátane DPH. ...
čítaj ďalej


Ministerskí úradníci boli spokojní s postupom prác pri modernizácii košických električkových tratí
18.01.2018
Ďalší z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie košických električkových tratí (MET) sa dnes (18. 1. 2018) uskutočnil aj za účasti pracovníkov riadiaceho orgánu – ministerstva dopravy. O postupe prác na stavbe, plnení časového harmonogramu a iných skutočnostiach, boli informovaní viceprimátorom mesta Martinom Petruškom za investora, a za zhotoviteľa diela Štefanom Bálintom, riaditeľom košického závodu Eurovia SK. ...
čítaj ďalej


Zastávka pri kine Družba bude pre električky, linku MHD č. 18, a náhradnú dopravu v prípade výluk
16.01.2018
Po informácii zverejnenej minulý týždeň (11. 1. 2018) na webovej stránke mesta, že pri kine Družba bude zriadená združená električková zastávka sa začali Košičania pýtať prečo, keď tam nepremávajú žiadne autobusové linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...
čítaj ďalej


Eurovia po celozávodnej dovolenke už opäť „zarezáva“ naplno, na všetkých úsekoch stavby MET
11.01.2018
Novinkou pre cestujúcu verejnosť na Triede SNP bude združená zastávka autobusov a električiek. Viceprimátor mesta Martin Petruško a riaditeľ košického magistrátu Pavol Lazúr sa dnes (11. 1. 2018) stretli so zástupcami spoločnosti Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, na prvom kontrolnom dni v tomto roku. ...
čítaj ďalejMestské podniky