Deň mesta Košice

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti


03.11.2017 Publikoval: Ing. Terézia Frankovičová


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti
v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Dražobník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH

Navrhovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH

Dátum a miesto otvorenia dražby: 11. decembra 2017 o 9.00 hod.
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice – zasadačka č. 205/C na 2. poschodí

Opakovanie dražby: prvá

Predmet dražby: nehnuteľnosť – pozemok registra C KN parc. č. 4297/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 646 m2, katastrálne územie Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II, zapísaný na liste vlastníctva č. 15038.

Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosť sa nachádza na území Mestskej časti Košice – Západ v lokalite ulice Československého odboja.
Pozemok registra C KN parc. č.4297/15 s výmerou 646 m2 sa nachádza v Mestskej časti Košice – Západ v lokalite ulice Československého odboja – na konci zástavby. Zo západnej strany susedí so záhradkárskou lokalitou a z východnej strany je voľný, neoplotený. Pozemok je rovinatý, porastený trávou a náletovými drevinami a je priamo dostupný z miestnej komunikácie. Oproti sa nachádza prevádzková stavba Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Pozemok je možné napojiť na elektrickú sieť, zásobovanie vodou z verejného vodovou, verejnú kanalizáciu a plyn.

Podľa vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. cez záujmové územie prechádza trasa verejného vodovodu O, LT DN 100, 150, 500 a v blízkosti aj trasa verejnej kanalizácie DN 300 (Rubínová ul.).
Podľa vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. sa na pozemku nachádzajú podzemné vedenia NN.

Informatívne zakreslenie inžinierskych sietí a požiadavky jednotlivých správcov, ktoré je potrebné pri výstavbe dodržať, sú k dispozícií k nahliadnutiu u dražobníka (referát nakladania s majetkom).

Z hľadiska územného plánu predmetná parcela patrí do územia, ktoré je platným Územným plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice definovaná ako súčasť obytných plôch málopodlažnej zástavby s možnosťou realizácie zástavby formou rodinných domov s príslušenstvom. Referát ÚHA mesta Košice poskytol nasledovné regulatívy:
 • navrhnúť objekt v súlade s urbanistickými, architektonickými, environmentálnymi, bezpečnostnými a spoločenskými zásadami, s ohľadom na exponovanú polohu pozemku,
 • navrhnúť objekt s najviac 3 bytmi, 2 nadzemnými podlažiami a najmenej ½ podlahovej plochy určenou na bývanie
 • zabezpečiť samostatný vstup z verejnej komunikácie, čím sa rozumie dopravná plocha s dĺžkou max. 6 m medzi hranicou parcely priľahlej komunikácie a objektom
 • napojiť objekt na vedenia a zariadenia verejného technického vybavenia územia, pre vytýčenie ktorých je potrebné obrátiť sa na ich správcov
 • preukázať podiel zelene z parcely, na ktorej sa navrhuje výstavba, min. 60 %
 • navrhnúť vzájomné odstupy stavieb v zmysle § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. tak, aby nevznikli stiesnené územné podmienky
 • navrhnúť oplotenie tak, aby svojim rozsahom, tvarom a použitým materiálom nenarúšalo charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, nezasahovalo do akýchkoľvek dopravných rozhľadových polí a neohrozovalo všeobecnú bezpečnosť
 • vytvoriť na vlastnom pozemku min. 2 parkovacie stojiská
 • zabezpečiť na vlastnom pozemku podmienky pre zadržiavanie zrážkovej vody
 • umiestniť na vlastnom pozemku nádobu na ukladanie odpadu z domácnosti.
  Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 33/2017, vypracovaným znalkyňou z odboru stavebníctva Ing. Čopíkovou.

  Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice dobrovoľnou dražbou bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 933 zo dňa 18.09.2017.

  Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
  Na predmete dražby podľa LV č.15038 neviaznu žiadne ťarchy.

  Najnižšie podanie: 30 000
  Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 200 €.

  Dražobná zábezpeka: 3 000
  Spôsob zloženia zábezpeky:
  · bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet mesta Košice vedený v Prima banka Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Košice, IBAN: SK11 5600 0000 0004 4248 4014, VS 2115 alebo do notárskej úschovy
  · vo forme bankovej záruky.
  Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

  Účastník dražby je povinný preukázať zloženie dražobnej zábezpeky dražobníkovi pri zápise do zoznamu účastníkov dražby, pred jej otvorením, jedným z nasledovných dokladov:
  · výpis z vlastného účtu účastníka dražby
  · potvrdenka pokladničnej operácie banky
  · zápisnica o úschove u notára resp. potvrdenie notára o tom, že dražobná zábezpeka je zložená na účte notárskych úschov
  · originál resp. overená kópia listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky
  (prevodný príkaz sa nepovažuje za doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky).

  Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
  Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil sa zložená zábezpeka vráti bez zbytočného odkladu (najneskôr do 10 dní) po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby (číslo účtu a výšku zloženej zábezpeky účastník dražby oznámi písomne na tlačive, ktoré odovzdá pri zápise do zoznamu účastníka dražby) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. V prípade listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky predloženej účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, táto bude vrátená bez zbytočného odkladu.

  Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
  Vydražiteľ je povinný po skončení dražby uhradiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko a.s. Žilina, IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 2043. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

  Dátum a čas obhliadky predmetu dražby: 30.11.2017 a 5.12.2017 o 10.00 hod.

  Podmienky odovzdania predmetu dražby:
  Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby bude predmet dražby vydražiteľovi odovzdaný na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. V prípade prechodu vlastníckeho práva voči tretím osobám dražobník oznámi tento prechod tretím osobám bez zbytočných prieťahov.
  Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

  Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Daniela Kováčová, Notársky úrad, Hlavná 58, Košice.

  Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie, spĺňa podmienky ustanovené cit. zákonom o dobrovoľných dražbách a je spôsobilá na právne úkony.

  Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka pred otvorením dražby:
  · Preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby
  · Dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo
  · Doložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky
  · Doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  · Doložiť tlačivo - oznámenie čísla účtu na vrátenie zábezpeky

  Poučenie:
  V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá svojich práv, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľnosti začatie súdneho konania.
  Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

  Zároveň upozorňujeme na povinnosť vydražiteľa oznámiť správcovi dane (mestu Košice) skutočnosti rozhodujúce pre vznik daňovej povinnosti a podať daňové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti nastali, t.zn. odo dňa udelenia príklepu ( v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z.).

  Primátor mesta Košice si vyhradzuje právo na upustenie od dražby alebo na dodatočné zmeny v oznámení o dražbe za podmienok uvedených v zákone č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.


  MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
  primátor mesta KošicePrílohy
príloha č. 1 (21,455 kB)
Čestné vyhlásenie účastníka dražby
príloha č. 2 (34,814 kB)
Vrátenie zábezpeky
Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky