Deň mesta Košice

Počas sviatkov posilníme dopravu aj hliadky mestskej polície


30.10.2017 Publikoval: Linda Šnajdárová

Posilnená mestská hromadná doprava (MHD) a hliadky mestskej polície sú aj tento rok nevyhnutnou súčasťou Sviatku Všetkých svätých v Košiciach. Vzhľadom na zvýšený pohyb osôb a s tým súvisiacu bezpečnosť bude posilnený výkon služby mestskej polície v okolí všetkých cintorínov. Pre pohodlnejšie cestovanie Dopravný podnik mesta Košice zabezpečil veľkokapacitné vozidlá.

Na všetkých cintorínoch bude zvýšený výkon služby mestskej polície zabezpečovaný v celkovom počte 12-14 hliadok. Z toho 4-5 hliadok bude na verejnom cintoríne v hlavných návštevných časoch od 8,00 hod. do 20,00 hod. dohliadať na dodržiavanie poriadku už od pondelka 23.10.2017 až do piatka 3.11.2017. V prípade potreby budú počty policajtov kontrolujúcich cintoríny a ich okolie posilnené. Súčasne budú príslušníci MsP dbať na to, aby svojou činnosťou v týchto lokalitách predchádzali protiprávnym konaniam, ku ktorým v okolí a na samotných cintorínoch dochádza v tomto období vo väčšom počte.

Vo zvýšenej miere budú monitorovať cintoríny aj nočné hliadky, ktoré by mali zamedziť prípadnému vandalizmu či nočným krádežiam vecí z hrobov. Zvýšená pozornosť nie je venovaná len cintorínom, ale i príležitostným trhoviskám v ich okolí. Dôležitú úlohu bude mať košická mestská polícia aj v usmerňovaní parkovania na priľahlých parkoviskách pri cintorínoch. Napriek tomu, že mestská polícia už počas takýchto exponovaných dní v minulosti niekoľkokrát úspešne zasiahla, je dôležité, aby si aj samotní ľudia dávali pozor na svoje veci a boli k sebe ohľaduplní.

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých očakávame zvýšený počet cestujúcich na cintoríny. Z toho dôvodu od soboty 28. októbra do stredy 1. novembra 2017 vypraví DPMK na linky 12, 16 a 33 veľkokapacitné autobusy. Počas voľných dní bude aj intervalovo posilnená linka 33, ktorá zabezpečuje dopravu ku Krematóriu. V stredu 1.11.2017 bude mimoriadne premávať aj linka 54, ktorá spája verejný cintorín s viacerými sídliskami.

Autobusová linka 33 na trase Staničné námestie – Palackého – Krematórium, bude počas voľných dní od 8:00 do 18:00 hod. premávať v 30-minútovom intervale, a od 18:00 do 20:00 hod. v 60-minútovom intervale

Autobusová linka 54 na trase Sídlisko Ťahanovce – Dargovských hrdinov - Nad jazerom – Verejný cintorín – Luník VIII – KVP, kláštor bude v stredu 1.11.2017 od 8:00 do 18:00 hod premávať v 30-minútovom intervale.

Cestovné poriadky sú zverejnené na internetovej stránke DPMK. 

Návštevníkom cintorínov odporúčame použiť na cestách k cintorínom posilnenú mestskú hromadnú dopravu.

Zmeny v cestovných poriadkoch od 1.11.2017

Od stredy 1.11.2017 dôjde na žiadosť cestujúcich k menším úpravám v cestovných poriadkoch liniek 12, 29, N4 a v čase a trase obedného školského spoja na linke 20L. Bližšie informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na internetovej stránke DPMK. 

Harmonogram na Dušičky 2017

V záujme zachovania bezpečnosti návštevníkov cintorína, pre plynulé zaistenie priebehu pohrebov, obradov, pobožností, chodu cintorína, nerušeného zberu a likvidácie odpadu, vysávania lístia a pod. bude počas dušičiek na cintorínoch platiť zvláštny prevádzkový režim týkajúci sa dopravy, otváracej doby cintorínov a prevádzkovej doby v kanceláriách.

1. Vstupy s autom

a) Pre držiteľov preukazu ZŤP sa umožní vstup z vlastným motorovým vozidlom bez poplatku v nasledovnom režime:

· do piatku 20.10.2017 po 15:00

· sobota 21.10.2017 od 07:00 do 12:00

Do 19:00 musia všetky vozidlá opustiť priestory cintorína. V záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína sa doba vstupov s autami môže operatívne skrátiť, obmedziť alebo úplne zrušiť v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie. 

b) Občanov so zdravotným obmedzením dopraví motorové vozidlo prevádzkovateľa pohrebiska v rámci možností, v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie k hrobu a späť za poplatok v týchto dňoch:

od pondelka 23.10.2017 do piatku 3.11.2017 v čase od 07:00 do 10:00 

c) Pre podnikateľské subjekty, kamenárov a podnájomcov sa vstup s autami k hrobom v záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína v čase od 23.10.2017 do 5.11.2017 neumožní. 

2. Otváracia doba cintorínov počas dušičiek:

Verejný cintorín, Južný cintorín a Krematórium budú až do 8.11.2017 otvorené od 07:00 do 20:00

· v dňoch 1.11. 2017 a 2.11.2017 od 07:00 do 22:00

· od 9.11.2017 sa prechádza na zimný režim a cintoríny budú otvorené od 7:00 do 17:00 

3. Prevádzková doba pre poskytovanie informácií a pre evidenciu hrobových miest

Verejný cintorín na Rastislavovej ulici:

Od soboty 28.10.2017 do nedele 29.10.2017 od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00

Pondelok 30.10.2017 až piatok 3.11.2017 od 07:00 do 17:00

Krematórium na Zelenom Dvore:

Od soboty 28.10.2017 do nedele 29.10.2017 od 09:00 do 15:00 

Pondelok 30.10.2017 až piatok 3.11.2017 od 08:00 do 16:00, v stredu 1.11.2017 od 08.00 do 15:00

4. Pobožnosti počas dušičiek:

1.11.2017 o 14:00 rím. kat. pobožnosť na Krematóriu v obradnej sieni

1.11.2017 o 14:00 gr. kat. pobožnosť Parastas na Verejnom cintoríne v obradnej sieni

2.11.2017 o 15:00 rím. kat. sv. omša na Verejnom cintoríne

6. Odpad: 

V záujme skvalitnenia služieb a zabezpečenia čistoty na cintorínoch je dobré mať čo najviac odpadkových košov. Len na Verejnom cintoríne boli do dnešného dňa doplnené kapacity odpadových košov a v súčasnosti je k dispozícii až 102 kusov pletivových košov s celkovým obsahom viac ako 153.000 litrov. Výrobu odpadových košov si prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje vo vlastnej réžii. Okrem toho je k dispozícii 21 ks kontajnerov typu „BOBOR" s celkovým obsahom vyše 21.000 litrov a dva veľkokapacitné kontajnery s obsahom až 16.000 litrov. Dohromady je len na Verejnom cintoríne k dispozícii až 123 odpadových nádob s celkovým obsahom cca 190.000 litrov. Tento objem poskytuje uspokojenie potrieb hlavne počas dušičkového obdobia, kedy sa všetky nádoby musia 1x denne vyprázdňovať počas 2 – 3 týždňov. Ďalšou podmienkou skvalitnenia služieb je efektívne rozmiestnenie odpadových nádob. Po skúsenostiach z minulých období sa nádoby rozmiestnili všade tam, kde najčastejšie vznikali divoké skládky odpadu. Správnosť tohto rozhodnutia sa potvrdila hlavne počas dušičiek a počet divokých skládok každoročne rapídne klesá. Žiadame podnájomcov hrobových miest, aby odpad z údržby hrobov dávali do odpadkových nádob a košov. 

7. Všeobecné informácie:

Prevádzkovateľ pohrebiska zaisťuje aj stálu službu na vyprázdňovanie kontajnerov a odpadových košov až do doby, kým je možné bezpečne sa pohybovať s mechanizáciou medzi davmi návštevníkov. Na tento účel je vyčlenených 20 pracovníkov na verejnom cintoríne, 7 pracovníkov na krematóriu, 4 nákladné vozidlá, jeden vysávač lístia, 7 fúkačov na zametanie lístia, dvaja údržbári pre prípad pohotovosti a nepredvídaných situácií, ako je napr. oprava potrubí vodovodu a pod.. Na vrátnici je stála služba s možnosťou nahlásenia požiaru, zdravotných problémov, privolania rýchlej lekárskej pomoci a pod.. Ak nastane kritická situácia v množstve návštevníkov, vyprázdňovanie košov a kontajnerov sa preruší a pokračuje sa až po vyprázdnení cintorína. Okrem toho je umiestnená stála požiarna hliadka pred centrálnym krížom, ktorá zaisťuje zásah pieskom a hasiacou technikou v prípade vzplanutia sviec a podľa skúseností je táto služba veľmi potrebná.     
Aktuality Mesto Košice praje všetkým VESELÚ VEĽKÚ NOC!
23.03.2018
Veľká noc patrí medzi najstaršie sviatky a je spájaná najmä s príchodom jari a ožívaním prírody. Podujatia, ktoré už tradične pripravuje Mesto Košice, majú za cieľ čakanie na jej príchod spríjemniť. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice bude realizovať projekt regenerácie vnútroblokov na sídliskách
22.03.2018
Mesto Košice získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu-PO4-SC-431-2017-16 zelená infraštruktúra na realizáciu projektov: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice“, „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice“, „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“. ...
čítaj ďalej


Poverenie plnením úloh primátora mesta Košice prevezme Martin Petruško
22.03.2018
Novovymenovaný podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a doterajší primátor mesta Košice Richard Raši odovzdá po dohode s oboma viceprimátormi Renátou Lenártovou a Martinom Petruškom poverenie na plnenie úloh primátora doterajšiemu námestníkovi M. Petruškovi. Poverený námestník bude plniť úlohy primátora od zániku mandátu doterajšieho primátora do dňa zloženia sľubu nového primátora, ktorý bude zvolený v komunálnych voľbách v novembri 2018. ...
čítaj ďalej


Košice sa aj tento rok zapoja do Hodiny zeme
21.03.2018
Mesto Košice sa zapojí do celosvetovej akcie Hodina zeme. Osvetlenie na viacerých uliciach v meste bude v sobotu 24. marca na hodinu vypnuté. V čase od od 20.30 do 21.30 hod. zhasne aj dominanta Košíc- Dóm sv. Alžbety. ...
čítaj ďalejMestské podniky