Deň mesta Košice

Počas sviatkov posilníme dopravu aj hliadky mestskej polície


30.10.2017 Publikoval: Linda Šnajdárová

Posilnená mestská hromadná doprava (MHD) a hliadky mestskej polície sú aj tento rok nevyhnutnou súčasťou Sviatku Všetkých svätých v Košiciach. Vzhľadom na zvýšený pohyb osôb a s tým súvisiacu bezpečnosť bude posilnený výkon služby mestskej polície v okolí všetkých cintorínov. Pre pohodlnejšie cestovanie Dopravný podnik mesta Košice zabezpečil veľkokapacitné vozidlá.

Na všetkých cintorínoch bude zvýšený výkon služby mestskej polície zabezpečovaný v celkovom počte 12-14 hliadok. Z toho 4-5 hliadok bude na verejnom cintoríne v hlavných návštevných časoch od 8,00 hod. do 20,00 hod. dohliadať na dodržiavanie poriadku už od pondelka 23.10.2017 až do piatka 3.11.2017. V prípade potreby budú počty policajtov kontrolujúcich cintoríny a ich okolie posilnené. Súčasne budú príslušníci MsP dbať na to, aby svojou činnosťou v týchto lokalitách predchádzali protiprávnym konaniam, ku ktorým v okolí a na samotných cintorínoch dochádza v tomto období vo väčšom počte.

Vo zvýšenej miere budú monitorovať cintoríny aj nočné hliadky, ktoré by mali zamedziť prípadnému vandalizmu či nočným krádežiam vecí z hrobov. Zvýšená pozornosť nie je venovaná len cintorínom, ale i príležitostným trhoviskám v ich okolí. Dôležitú úlohu bude mať košická mestská polícia aj v usmerňovaní parkovania na priľahlých parkoviskách pri cintorínoch. Napriek tomu, že mestská polícia už počas takýchto exponovaných dní v minulosti niekoľkokrát úspešne zasiahla, je dôležité, aby si aj samotní ľudia dávali pozor na svoje veci a boli k sebe ohľaduplní.

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých očakávame zvýšený počet cestujúcich na cintoríny. Z toho dôvodu od soboty 28. októbra do stredy 1. novembra 2017 vypraví DPMK na linky 12, 16 a 33 veľkokapacitné autobusy. Počas voľných dní bude aj intervalovo posilnená linka 33, ktorá zabezpečuje dopravu ku Krematóriu. V stredu 1.11.2017 bude mimoriadne premávať aj linka 54, ktorá spája verejný cintorín s viacerými sídliskami.

Autobusová linka 33 na trase Staničné námestie – Palackého – Krematórium, bude počas voľných dní od 8:00 do 18:00 hod. premávať v 30-minútovom intervale, a od 18:00 do 20:00 hod. v 60-minútovom intervale

Autobusová linka 54 na trase Sídlisko Ťahanovce – Dargovských hrdinov - Nad jazerom – Verejný cintorín – Luník VIII – KVP, kláštor bude v stredu 1.11.2017 od 8:00 do 18:00 hod premávať v 30-minútovom intervale.

Cestovné poriadky sú zverejnené na internetovej stránke DPMK. 

Návštevníkom cintorínov odporúčame použiť na cestách k cintorínom posilnenú mestskú hromadnú dopravu.

Zmeny v cestovných poriadkoch od 1.11.2017

Od stredy 1.11.2017 dôjde na žiadosť cestujúcich k menším úpravám v cestovných poriadkoch liniek 12, 29, N4 a v čase a trase obedného školského spoja na linke 20L. Bližšie informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na internetovej stránke DPMK. 

Harmonogram na Dušičky 2017

V záujme zachovania bezpečnosti návštevníkov cintorína, pre plynulé zaistenie priebehu pohrebov, obradov, pobožností, chodu cintorína, nerušeného zberu a likvidácie odpadu, vysávania lístia a pod. bude počas dušičiek na cintorínoch platiť zvláštny prevádzkový režim týkajúci sa dopravy, otváracej doby cintorínov a prevádzkovej doby v kanceláriách.

1. Vstupy s autom

a) Pre držiteľov preukazu ZŤP sa umožní vstup z vlastným motorovým vozidlom bez poplatku v nasledovnom režime:

· do piatku 20.10.2017 po 15:00

· sobota 21.10.2017 od 07:00 do 12:00

Do 19:00 musia všetky vozidlá opustiť priestory cintorína. V záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína sa doba vstupov s autami môže operatívne skrátiť, obmedziť alebo úplne zrušiť v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie. 

b) Občanov so zdravotným obmedzením dopraví motorové vozidlo prevádzkovateľa pohrebiska v rámci možností, v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie k hrobu a späť za poplatok v týchto dňoch:

od pondelka 23.10.2017 do piatku 3.11.2017 v čase od 07:00 do 10:00 

c) Pre podnikateľské subjekty, kamenárov a podnájomcov sa vstup s autami k hrobom v záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína v čase od 23.10.2017 do 5.11.2017 neumožní. 

2. Otváracia doba cintorínov počas dušičiek:

Verejný cintorín, Južný cintorín a Krematórium budú až do 8.11.2017 otvorené od 07:00 do 20:00

· v dňoch 1.11. 2017 a 2.11.2017 od 07:00 do 22:00

· od 9.11.2017 sa prechádza na zimný režim a cintoríny budú otvorené od 7:00 do 17:00 

3. Prevádzková doba pre poskytovanie informácií a pre evidenciu hrobových miest

Verejný cintorín na Rastislavovej ulici:

Od soboty 28.10.2017 do nedele 29.10.2017 od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00

Pondelok 30.10.2017 až piatok 3.11.2017 od 07:00 do 17:00

Krematórium na Zelenom Dvore:

Od soboty 28.10.2017 do nedele 29.10.2017 od 09:00 do 15:00 

Pondelok 30.10.2017 až piatok 3.11.2017 od 08:00 do 16:00, v stredu 1.11.2017 od 08.00 do 15:00

4. Pobožnosti počas dušičiek:

1.11.2017 o 14:00 rím. kat. pobožnosť na Krematóriu v obradnej sieni

1.11.2017 o 14:00 gr. kat. pobožnosť Parastas na Verejnom cintoríne v obradnej sieni

2.11.2017 o 15:00 rím. kat. sv. omša na Verejnom cintoríne

6. Odpad: 

V záujme skvalitnenia služieb a zabezpečenia čistoty na cintorínoch je dobré mať čo najviac odpadkových košov. Len na Verejnom cintoríne boli do dnešného dňa doplnené kapacity odpadových košov a v súčasnosti je k dispozícii až 102 kusov pletivových košov s celkovým obsahom viac ako 153.000 litrov. Výrobu odpadových košov si prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje vo vlastnej réžii. Okrem toho je k dispozícii 21 ks kontajnerov typu „BOBOR" s celkovým obsahom vyše 21.000 litrov a dva veľkokapacitné kontajnery s obsahom až 16.000 litrov. Dohromady je len na Verejnom cintoríne k dispozícii až 123 odpadových nádob s celkovým obsahom cca 190.000 litrov. Tento objem poskytuje uspokojenie potrieb hlavne počas dušičkového obdobia, kedy sa všetky nádoby musia 1x denne vyprázdňovať počas 2 – 3 týždňov. Ďalšou podmienkou skvalitnenia služieb je efektívne rozmiestnenie odpadových nádob. Po skúsenostiach z minulých období sa nádoby rozmiestnili všade tam, kde najčastejšie vznikali divoké skládky odpadu. Správnosť tohto rozhodnutia sa potvrdila hlavne počas dušičiek a počet divokých skládok každoročne rapídne klesá. Žiadame podnájomcov hrobových miest, aby odpad z údržby hrobov dávali do odpadkových nádob a košov. 

7. Všeobecné informácie:

Prevádzkovateľ pohrebiska zaisťuje aj stálu službu na vyprázdňovanie kontajnerov a odpadových košov až do doby, kým je možné bezpečne sa pohybovať s mechanizáciou medzi davmi návštevníkov. Na tento účel je vyčlenených 20 pracovníkov na verejnom cintoríne, 7 pracovníkov na krematóriu, 4 nákladné vozidlá, jeden vysávač lístia, 7 fúkačov na zametanie lístia, dvaja údržbári pre prípad pohotovosti a nepredvídaných situácií, ako je napr. oprava potrubí vodovodu a pod.. Na vrátnici je stála služba s možnosťou nahlásenia požiaru, zdravotných problémov, privolania rýchlej lekárskej pomoci a pod.. Ak nastane kritická situácia v množstve návštevníkov, vyprázdňovanie košov a kontajnerov sa preruší a pokračuje sa až po vyprázdnení cintorína. Okrem toho je umiestnená stála požiarna hliadka pred centrálnym krížom, ktorá zaisťuje zásah pieskom a hasiacou technikou v prípade vzplanutia sviec a podľa skúseností je táto služba veľmi potrebná.     
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky