Deň mesta Košice

Mesto Košice ďalej zlepšuje podmienky parkovania pre ľudí s ŤZP


24.10.2017 Publikoval: Linda Šnajdárová

Mesto Košice od začiatku implementovania parkovacieho systému vychádza v ústrety oprávneným požiadavkám obyvateľov rezidentských lokalít a postupne ich zapracováva do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Tak je tomu aj v prípade parkovania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). 

Prvým výsledkom komunikácie mesta Košice so zástupcami organizácií a združení, zastupujúcich záujmy ľudí s ŤZP, ktorých koordinátorom a členom Komisie debarierizácie mesta Košice je pán Ján Bartko, presadzujúci záujmy handicapovaných ľudí pri odstraňovaní bariér v našom meste od roku 1965, bolo predloženie a následné schválenie pozmeňovacieho návrhu VZN č. 157 o dočasnom parkovaní na území mesta Košice na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 12.12.2016. 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválením pozmeňovacieho návrhu umožnili, aby si ľudia s ŤZP so zníženou pohybovou schopnosťou (z dôvodu telesného postihnutia dolných končatín, odkázaní na invalidný vozík, barly, ortézy alebo iné zdravotnícke pomôcky) mohli zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu v hodnote 5 eur na celý rok, platnú nielen v mieste ich bydliska, ale aj v mieste výkonu ich práce. Cieľom návrhu bolo, aby mohli tieto osoby komfortne a s istotou parkovať tam, kde potrebujú.

Mesto Košice pokračuje v komunikácii so zástupcami ľudí s ŤZP o vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP, vrátane miest vyhradených pre vozidlá ľudí s ŤZP s konkrétnym evidenčným číslom. Záujmom mesta je, aby jednotliví držitelia preukazov ŤZP mali podľa špecifikácie handicapu optimálne umiestnené vyhradené parkovacie miesto v mieste bydliska. V súlade s týmto cieľom pripravuje mesto Košice pozmeňujúci návrh VZN č. 157, ktorý bude obsahovať konkrétne riešenia parkovania ľudí s ŤZP. 

Vo vyhradených parkovacích zónach má byť v súlade s platnou legislatívou 4% vyhradených parkovacích miest pre ľudí s ŤZP, čo odpovedá počtu 354 parkovacích miest. Mesto Košice tento počet navýšilo na 445 vyhradených parkovacích miest, pretože v tejto časti mesta je viac ako 750 občanov s parkovacím preukazom vozičkára, ktorí sú odkázaní na individuálnu dopravu. 

Mesto oslovilo občanov, ktorí užívali vyhradené parkovacie miesta na konkrétne EČV. Osoby s ŤZP, ktoré sú existenčne odkázané na vyhradené parkovacie miesto pre vozičkára, budú mať možnosť takéto parkovacie miesto používať aj v ďalšom období. Každému, kto sa prihlásil a požadoval vyhradené bezbariérové parkovacie miesto, bolo vyhovené. Buď bolo v mieste jeho bydliska pre neho zriadené verejné bezbariérové parkovacie miesto, alebo mu bolo bezbariérové parkovacie miesto ponechané v prípade existenčnej odkázanosti, či výchovy dieťaťa na invalidnom vozíku.
Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky