Deň mesta Košice

Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov


05.10.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 05.10.2017
MK/A/2017/14204-8

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.10.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti:

„Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“
MČ Košice - Ťahanovce

Navrhovateľ, ABASK RECYCLING, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice, predložil zámer navrhovanej činnosti Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, ktorý ho postúpil podľa § 20 správneho poriadku príslušnému orgánu - Ministerstvu ŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR – odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie na základe postúpeného zámeru, doručených stanovísk a po prerokovaní s navrhovateľom určilo podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti.
V zmysle § 30 ods. 7 zákona je oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a webovom sídle www.kosice.sk, pričom verejnosť, dotknuté orgány a ďalšie osoby ako subjekty procesu posudzovania môžu podľa ods. 8 zákona predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky

Aktuality Začína veľká modernizácia rozvodov tepla na Sídlisku KVP
23.04.2018
Spoločnosť TEHO začína s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na Sídlisku KVP v Košiciach“. Spolu budú vymenené rozvody ústredného kúrenia a teplej vody na 12 okruhoch, rozdelených do 4 samostatných častí. ...
čítaj ďalej


Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá
20.04.2018
Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva....
čítaj ďalej


Košice opäť ožijú veľkolepými oslavami
20.04.2018
Oslavami Dňa mesta Košice si už tradične pripomíname udelenie prvej európskej mestskej erbovej listiny. Košiciam ju 7. mája 1369 udelil panovník Ľudovít Veľký. Mesto Košice srdečne pozýva všetkých Košičanov i návštevníkov mesta na v poradí už 24. ročník osláv Dňa mesta Košice. Metropola východu sa od 28. apríla do 8. mája premení na mesto tanca, hudby, športu, farieb, dobrého jedla, ale i vzdelávania a charity. ...
čítaj ďalej


V roku 2018 mesto Košice podporí 41 kultúrnych projektov, celkovou sumou 200 – tisíc Eur
20.04.2018
Mesto Košice podporuje v tomto roku kultúrne projekty vo vlastnej grantovej schéme po štvrtýkrát za sebou. Rozdeľuje 200 000 eur pre 41 úspešných žiadateľov o grant - kultúrne organizácie, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov. ...
čítaj ďalejMestské podniky