Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1945, 1946/3, Palackého 12, v MČ Košice –


08.09.2017 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: LABAŠ s. r. o. Textilná 1, 040 12 Košice

Dátum podania žiadosti: 07.09.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks drevín druhu : 4 ks Populus nigra o obvode kmeňov 374 cm, 356 cm, 445 cm, 484 cm, 8 ks Maclura pomifera o obvode kmeňov 108 cm, 148 cm, 120 cm, 240 cm, 74 cm, 119 cm, 150 cm, 203 cm a 1 ks Sambucus nigra o plošnej výmere 9 m² rastúcich na parcele č. 1946/3,1945 ul. Palackého 12, kat. územie Stredné Mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že ide o dreviny neudržiavané bývalými majiteľmi s korunou mohutného neriadeného vzrastu, značne prerastené, poškodené, napadnuté imelom. Niektoré kmene majú výrazný náklon od zvislej roviny teda sú nestabilné. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach hrozí nebezpečenstvo ulomenia a pádu konárov prípadne vyvrátenie celého stromu a tým možnej škody na budovách. Nakoľko konáre prevísajú aj mimo hraníc parciel vo vlastníctve LABAŠ s. r. o. do verejného priestoru hrozí poškodenie áut na budovanom parkovisku pozdĺž plota ako aj zdravia ľudí. Niektoré dreviny rastú v blízkosti budov a plota a koreňovým systémom narušujú statiku a chodníky.


Sp. zn. konania: A/2017/18848

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
eliasova@kosice.sk


Aktuality Vo štvrtok (21. 9. 2017) bude Štúrova ulica sprejazdnená v plnom profile
20.09.2017
Po uložení posledných živicových vrstiev bude vo štvrtok (21. 9. 2017) na Štúrovej ulici spustená premávka motorových vozidiel v plnom profile, bez obmedzení. ...
čítaj ďalej


Počas Európskeho týždňa mobility môžu vodiči cestovať MHD zadarmo
14.09.2017
Košický dopravný podnik sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa mobility (16.-.22.9.2017). Bude tak aj tento rok. Osvetová kampaň je zameraná na podporu alternatívnych druhov dopravy (bicykle, kolobežky a pod.) a využívanie mestskej hromadnej dopravy. Tento rok je ústrednou témou: Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita....
čítaj ďalej


Križovatku Toryská – Tr. SNP modernizovanú v rámci stavby MET, sprejazdnia zajtra v plnom profile
14.09.2017
Viceprimátora mesta Košice Martina Petruška na dnešnom (14. 9. 2017) kontrolnom dni stavby modernizácie električkových tratí (MET) zaujímalo predovšetkým to, kedy bude spustená pre dopravu križovatka Toryská – Trieda SNP....
čítaj ďalej


Viceprimátor Martin Petruško: „Navrhujem viac času pre poslancov na diskusiu o zámene pozemkov“
13.09.2017
Viceprimátor mesta Košice Martin Petruško stiahne z rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční 18.9.2017, materiál o zámene pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve spoločnosti TEMPUS IMMO, a.s. a pozemkov v k. ú. Terasa, Grunt a Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa....
čítaj ďalejMestské podniky