Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1945, 1946/3, Palackého 12, v MČ Košice –


08.09.2017 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: LABAŠ s. r. o. Textilná 1, 040 12 Košice

Dátum podania žiadosti: 07.09.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks drevín druhu : 4 ks Populus nigra o obvode kmeňov 374 cm, 356 cm, 445 cm, 484 cm, 8 ks Maclura pomifera o obvode kmeňov 108 cm, 148 cm, 120 cm, 240 cm, 74 cm, 119 cm, 150 cm, 203 cm a 1 ks Sambucus nigra o plošnej výmere 9 m² rastúcich na parcele č. 1946/3,1945 ul. Palackého 12, kat. územie Stredné Mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že ide o dreviny neudržiavané bývalými majiteľmi s korunou mohutného neriadeného vzrastu, značne prerastené, poškodené, napadnuté imelom. Niektoré kmene majú výrazný náklon od zvislej roviny teda sú nestabilné. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach hrozí nebezpečenstvo ulomenia a pádu konárov prípadne vyvrátenie celého stromu a tým možnej škody na budovách. Nakoľko konáre prevísajú aj mimo hraníc parciel vo vlastníctve LABAŠ s. r. o. do verejného priestoru hrozí poškodenie áut na budovanom parkovisku pozdĺž plota ako aj zdravia ľudí. Niektoré dreviny rastú v blízkosti budov a plota a koreňovým systémom narušujú statiku a chodníky.


Sp. zn. konania: A/2017/18848

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
eliasova@kosice.sk


Aktuality V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici
22.06.2018
Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. ...
čítaj ďalej


Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí
21.06.2018
Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská“ až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení...
čítaj ďalej


Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť
21.06.2018
Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach....
čítaj ďalej


Košičania sa môžu opäť zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
21.06.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice, pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky