Deň mesta Košice

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov


08.09.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana TešliarováM E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I EKošice, 08.09.2017

MK/A/2017/06095 -10Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.09.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti:„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ Kosit, a.s.
Navrhovateľ, spol. KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, 043 46 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov" vypracovaný podľa § 22 ods. 1 a zaradený podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Záverečné stanovisko č. 2598/2017-1.7./gn k posudzovanej činnosti vydalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 31.08.2017 a doručilo ho dotknutej obci podľa § 37 ods. 6 zákona, ktorá ho podľa § 37 ods. 7 zákona následne zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli. Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.Podľa § 37 ods. 7 zákona Vám Mesto Košice oznamuje, že záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice na referáte životného prostredia a energetiky, III. poschodie, číslo dverí C-313 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. Oznam o záverečnom stanovisku je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta www.kosice.sk.Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky
Aktuality Komenského ulica je pre maratónskych bežcov pripravená, vrátane maratónskych modrých čiar
25.09.2017
Primátor mesta Košice Richard Raši, viceprimátor Martin Petruško, a generálny riaditeľ Eurovie SK Róbert Šinály sa počas dnešného štatutárneho kontrolného dňa na stavbe MET (modernizácia električkových tratí) zamerali predovšetkým na Komenského ulicu. Prioritne preto, lebo už v prvú októbrovú nedeľu sa stane súčasťou košického Medzinárodného maratónu mieru (MMM)....
čítaj ďalej


Vo štvrtok (21. 9. 2017) bude Štúrova ulica sprejazdnená v plnom profile
20.09.2017
Po uložení posledných živicových vrstiev bude vo štvrtok (21. 9. 2017) na Štúrovej ulici spustená premávka motorových vozidiel v plnom profile, bez obmedzení. ...
čítaj ďalej


Počas Európskeho týždňa mobility môžu vodiči cestovať MHD zadarmo
14.09.2017
Košický dopravný podnik sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa mobility (16.-.22.9.2017). Bude tak aj tento rok. Osvetová kampaň je zameraná na podporu alternatívnych druhov dopravy (bicykle, kolobežky a pod.) a využívanie mestskej hromadnej dopravy. Tento rok je ústrednou témou: Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita....
čítaj ďalej


Križovatku Toryská – Tr. SNP modernizovanú v rámci stavby MET, sprejazdnia zajtra v plnom profile
14.09.2017
Viceprimátora mesta Košice Martina Petruška na dnešnom (14. 9. 2017) kontrolnom dni stavby modernizácie električkových tratí (MET) zaujímalo predovšetkým to, kedy bude spustená pre dopravu križovatka Toryská – Trieda SNP....
čítaj ďalejMestské podniky