Deň mesta Košice

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov


08.09.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana TešliarováM E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I EKošice, 08.09.2017

MK/A/2017/06095 -10Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.09.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti:„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ Kosit, a.s.
Navrhovateľ, spol. KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, 043 46 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov" vypracovaný podľa § 22 ods. 1 a zaradený podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Záverečné stanovisko č. 2598/2017-1.7./gn k posudzovanej činnosti vydalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 31.08.2017 a doručilo ho dotknutej obci podľa § 37 ods. 6 zákona, ktorá ho podľa § 37 ods. 7 zákona následne zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli. Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.Podľa § 37 ods. 7 zákona Vám Mesto Košice oznamuje, že záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice na referáte životného prostredia a energetiky, III. poschodie, číslo dverí C-313 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. Oznam o záverečnom stanovisku je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta www.kosice.sk.Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky
Aktuality V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici
22.06.2018
Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. ...
čítaj ďalej


Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí
21.06.2018
Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská“ až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení...
čítaj ďalej


Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť
21.06.2018
Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach....
čítaj ďalej


Košičania sa môžu opäť zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
21.06.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice, pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky