Deň mesta Košice

Košická tepláreň môže vďaka modernizácii električkových tratí (MET) robiť aj na horúcovodoch


31.07.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Po ukončení stavby MET nebude treba pri prípadných opravách potrubí trate opäť rozkopávať 

Z dôvodu minimalizovania negatívnych dopadov na každodenný život obyvateľov mesta, konzultuje košická tepláreň (TEKO, a. s.) v rámci modernizácie električkových tratí (MET) s mestom Košice všetky svoje aktivity na území Košíc. Pri stavebných prácach totiž dochádza v určitých úsekoch k súbehu, alebo križovaniu s jestvujúcimi horúcovodmi TEKO, a. s. Práve preto má súčinnosť TEKO, a. s. s mestom Košice mimoriadny význam.

Predovšetkým z dôvodu eliminovania nežiaducich opakovaných stavebných zásahov do komunikácií v rovnakej lokalite. Súbeh prác na projekte MET a zásahov TEKO, a. s. je konzultovaný už pri plánovaní aktivít teplárne, aby boli práce skoordinované. Tak je tomu napríklad aj v blízkosti Komenského ulice, ktorú križuje horúcovod v blízkosti križovatky ulíc Watsonova - Hlinkova. Na stavebnej časti horúcovodu sú robené také úpravy, aby neskôr nedochádzalo vplyvom prevádzky električiek k jeho poškodzovaniu. Mohlo by to mať negatívny vplyv na plynulú dodávku tepla v tejto lokalite.

V blízkosti obratiska B. Nemcovej eviduje Tepláreň Košice, a. s. poruchu na tamojšom horúcovode, ktorú začnú už v najbližších dňoch riešiť. 

"V spolupráci s odbornými útvarmi Mesta Košice budú práce na oprave v obratisku B. Nemcovej realizované v mesiaci august tak, aby bola oprava horúcovodu ukončená ešte pred ukončením prác na modernizácii električkovej trate v obratisku," zdôraznil Ing. Ladislav Koch, generálny riaditeľ

TEKO, a. s. Košice. „V roku 2018 plánujeme v súbehu s prácami MET vymeniť aj časť horúcovodného potrubia v koľajisku a komunikácii pred Steel Arénou a prispôsobiť ho tak, aby bola možná oprava potrubia v budúcnosti bez akéhokoľvek zásahu do električkovej trate."

Pracovníci TEKO, a. s. v súčasnosti opravujú horúcovod v kruhovom objazde na Moldavskej ulici.

Na strane Alejovej ulice osadzujú chráničku na nové predizolované potrubie, ktoré tu bolo vymenené v roku 2014. Chráničky budú v mieste kde v roku 2018 vybudujú novú električkovú trať. Slúžia na to, aby prípadná výmena potrubia pod električkovou traťou bola možná bez zásahu do jej telesa. Tieto práce ale nemajú zásadný vplyv na obmedzenie dopravy v kruhovom objazde.

Stavebné práce na oprave horúcovodu začalo TEKO, a. s. aj zo strany Triedy SNP, kde vymení potrubie v pôvodnej trase. Oprava začala v zeleni kruhového objazdu pri koľajniciach električiek. Trasa opravy bude križovať komunikáciu kruhového objazdu dvakrát. V priamom smere od Moldavskej cesty smerom k Optime, druhýkrát v odbočke kruhového objazdu v smere na Terasu. Počas opravy v termíne 1.8. - 16.8. bude uzatvorený priamy smer v kruhovom objazde od Moldavskej ulice smer na OC Optima a Moldavu a v termíne 17.8.- 2.9. bude uzatvorený výjazd kruhového objazdu od Steel Arény (Moldavská ulica) na Tr. SNP (sídlisko Terasa). Ukončenie prác v komunikáciach je plánované do začiatku nového školského roka.

Všetky práce v kruhovom objazde, ktoré však nebudú mať vplyv na dodávku tepla pre Košičanov, plánuje TEKO, a. s. Košice ukončiť (vrátane povrchových úprav) do konca októbra 2017.

Aktuálne opravy nie sú ojedinelým príkladom spolupráce mesta a Teplárne Košice. V minulosti bol v súbehu s prácami na modernizácii električkových uzlov vymenený napríklad horúcovod pod električkovou traťou na ulici Protifašistických bojovníkov, vrátane výmeny chráničiek. V obratisku pri Amfiteátri bola urobená diagnostika potrubia horúcovodu pod koľajnicami, s výmenou izolácie a kompletnou opravou stavebnej časti kanála. V križovatke ulíc Štúrova a Kuzmányho bol vymenený horúcovod v blízkosti električkovej trate pri výluke električiek, čo uľahčilo práce pri výmene potrubia.
Aktuality Križovatku „Ipeľská“ by chcela dokončiť Eurovia dnes, nebudú tam výrazné dopravné obmedzenia
15.03.2018
Nielen táto, ale aj ďalšie dôležité informácie pre obyvateľov mesta, najmä „Terasy“, odzneli na dnešnom (15. 3. 2018) kontrolnom dni na stavbe modernizácie košických električkových tratí. Za zhotoviteľa diela informoval o postupe prác viceprimátora mesta Košice Martina Petruška, riaditeľ košického závodu Eurovie SK, Štefan Bálint. Uviedol, že križovatku „Ipeľská“ majú takmer hotovú, o niekoľko dní dokončia „zatrávňovanie“ električkovej trate, finišujú aj na zastávkach MHD. ...
čítaj ďalej


Eurovia na Triede SNP finišuje, dokončieva prístrešky na zastávkach, trať začne už aj zatrávňovať
08.03.2018
Zástupcovia Eurovie SK, ktorá modernizuje v Košiciach električkové trate a zástupcovia investora (Mesto Košice), sa dnes ( 8. 3. 2018) stretli na ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe. Viceprimátor mesta Martin Petruško sa zaujímal napríklad aj o to, či ešte hrozia pre motoristov na Triede SNP nejaké dopravné obmedzenia, respektíve, kedy začnú po trati opäť jazdiť električky. ...
čítaj ďalej


VSD: 7 miliónov do Košíc
07.03.2018
Primátor mesta Košice a zástupcovia Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) dnes podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. O hlavných cieľoch Memoranda napovedá už jeho názov. Konkrétne sa záväzky z neho plynúce týkajú najmä skvalitnenia elektroenergetickej infraštruktúry – jej rekonštrukcie, kabelizácie a zmeny časti vzdušného vedenia na podzemný variant, tiež činností súvisiacich s estetizáciou územia. VSD potvrdila záujem o partnerstvo prísľubom preinvestovania 7 miliónov e...
čítaj ďalej


Svetový deň civilnej ochrany
28.02.2018
Medzinárodná organizácia civilnej ochrany ustanovila 1. marec ako Svetový deň civilnej ochrany s cieľom upriamiť pozornosť širšej verejnosti na úlohy civilnej ochrany a bezpečnosti a na úlohy pri riešení i odstraňovaní náhlych nepredvídateľných udalostí, mimoriadnych udalostí, pri ochrane života a majetku ľudí a životného prostredia. ...
čítaj ďalejMestské podniky