Deň mesta Košice

Odovzdávanie cien mesta Košice


04.07.2017 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

V Historickej radnici na Hlavnej ulici si v rámci osláv Dňa mesta Košice prevzalo 7. mája z rúk primátora mesta Richarda Rašiho 38 jednotlivcov a 7 kolektívov „Cenu mesta Košice", ale aj ceny a plakety košického primátora.

Cenu mesta Košice si odnieslo 13 jednotlivcov a 3 kolektívy, cenu primátora mesta 20 jednotlivcov a 3 kolektívy a plaketu primátora 5 jednotlivcov a 1 kolektív.


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach u d e l i l o „CENU MESTA KOŠICE":

Jednotlivci:
1. Ing. arch. Alexander Bél
2. JUDr. Cyril Betuš
3. Dr.h.c. prof. Ing. Ján Buda, DrSc.
4. Radoslav Dráb
5. Ing. Tibor Egry
6. Mgr. Milena Gašajová
7. Mgr. Peter Gombita
8. František Krištof
9. prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
10. doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
11. doc. MUDr. Ján Slávik, CSc.
12. PhDr. Jana Teššerová
13. prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

Kolektívy:
1. Katedra organickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
2. Oddiel kanoistiky pri TJ Lokomotíva Košice
3. Štúdio RTVS Košice

Primátor mesta Košice udelil „Cenu primátora mesta Košice":

Jednotlivci:
1. PaedDr. Andrea Bodon
2. Hana Bonková
3. doc. Ing. Ján Buleca, PhD.
4. JUDr. Ján Caban
5. MVDr. Lucia Cangárová
6. František Cimbolák
7. MUDr. Pavol Drahovský
8. PaedDr. Marta Gyoriová
9. doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., in memoriam
10. Mgr. Peter Hrabinský
11. PhDr. Ľuba Koľová
12. Ing. Pavol Lazúr
13. Jozef Lipták
14. Ladislav Mato
15. MUDr. Ján Michalko
16. Ing. arch. Štefan Pacák
17. Ing. Jozef Širotňák
18. Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
19. Bc. Richard Tury
20. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH.

Kolektívy:
1. kolektív Bábkového divadla v Košiciach
2. IV. interná klinika LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice
3. kolektív SOŠ Policajného zboru Košice


Primátor mesta Košice udelil „Plaketu primátora mesta Košice":

Jednotlivci:
1. Ing. Richard Duda
2. Anna Gajová
3. Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
4. Mgr. Ján Kunca
5. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Kolektívy:
1. Folklórna skupina Škvarkare

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Ing. arch. Alexandrovi Bélovi

za celoživotné urbanistické dielo v prospech mesta Košice a východného Slovenska.

Alexander Bél, architekt a urbanista je jedným z nestorov urbanizmu
a územného plánovania na Slovensku.
Od čias ukončenia vysokoškolského štúdia a nástupu do košického STAVOPROJEKT-u sa aktívne venuje urbanizmu a územnému plánovaniu predovšetkým na východnom Slovensku. S kolektívom spolupracovníkov, ale aj osobne, sa podieľal na spracovaní množstva územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov.
Z najvýznamnejších sú to územný plán Veľkého územného celku Košického samosprávneho kraja a územný plán územného mesta Vysoké Tatry.
V Košiciach je podľa jeho urbanistického riešenia realizované sídlisko Dargovských hrdinov.
Počas štúdií a aj počas svojej praxe sa zúčastnil mnohých súťaží na urbanistické
aj architektonické diela, ba aj diela pomníkovej tvorby. Z nich v spoluautorstve je mimoriadne významný pamätník obetiam fašizmu v Nemeckej, realizovaný
v roku 1959.
Významná je jeho činnosť pri tvorbe územnoplánovacej legislatívy a metodických pokynov pre jednotlivé stupne územnoplánovacej dokumentácie, pri výchove a formovaní mladej generácie urbanistov. Za nemenej významnú treba považovať jeho činnosť v Spolku architektov Slovenska (SAS) a Slovenskej komore architektov (SKA), i pedagogickú a publikačnú činnosť. Aj v súčasnosti sa aktívne a plnohodnotne venuje územnoplánovacej a urbanistickej praxi, je vedúcim riešiteľského kolektívu spracovateľov nového územného plánu mesta Košice.
Ing. arch. Alexander Bél sa v roku 2017 sa dožíva 83 rokov.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

JUDr. Cyrilovi Betušovi

za osobný prínos k budovaniu samosprávy po roku 1990.

JUDr. Cyril Betuš pôsobí v pozícii verejného činiteľa niekoľko desaťročí. Jeho osobný prínos k budovaniu samosprávy po roku 1990 je nespochybniteľný.
JUDr. Betuš po ukončení vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ
v Košiciach pracoval 15 rokov na Štábe Civilnej obrany SR. Pôsobenie v CO SR ukončil vo funkcii vedúceho strediska vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu vo Vzdelávacom a technickom ústave Ministerstva vnútra SR. Viedol pracovný kolektív s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji. Podieľal sa na zosúlaďovaní opatrení s úlohami ďalších rezortov a odvetví, ako aj so zložkami Komplexného záchranného systému v SR. Ako vedúci organizačnej komisie Úradu CO SR sa zúčastňoval všetkých najvýznamnejších workshopov v rámci „Programu za mier" s medzinárodnou účasťou.
Spolupodieľal sa na odstraňovaní následkov Technologickej havárie pri úniku vysokopecného plynu vo VSŽ a.s. Košice, zimnej kalamity v Košiciach, tragických záplav v Sabinovskom okrese v obci Jarovnice a ďalších.
Od roku 1990 do roku 1994 bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce. Ďalej pôsobil od roku 1999 ako zástupca starostu v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce a následne od roku 2002 až do roku 2010 vykonával funkciu starostu mestskej časti. V rokoch 2006 až 2010 vykonával funkciu poslanca Košického samosprávneho kraja zvoleného za obvod Košice I. V roku 2014 bol opätovne zvolený do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva a starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. V miestnej, mestskej a krajskej samospráve odpracoval k dnešným dňom 15 rokov pri plnení rôznych úloh a funkcií vyplývajúcich z platnej právnej úpravy. Významnou mierou prispel k skvalitneniu činnosti samosprávnych orgánov na území mesta Košice.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Dr.h.c. prof. Ing. Jánovi Budovi, DrSc.

pri príležitosti životného jubilea 90 rokov
za celoživotnú vedecko-pedagogickú prácu, významný rozvoj Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a mimoriadne zásluhy o rozvoj robotizácie na Slovensku.

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Buda, DrSc. od roku 1959 pôsobil na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach, ako odborného asistenta, neskôr ako riadny profesor a v roku 1982 sa stal členom korešpondentom SAV. Funkciu dekana zastával v rokoch 1962-1967 a 1972-1990.
Rozvoj Strojníckej fakulty VŠT Košice s prioritným podielom prof. Budu sa dá charakterizovať ako mnohoobsažný: vytváranie podmienok pre nárast študentov; zvyšovanie počtu pedagógov, vedeckých ašpirantov, študijných odborov; či zabezpečenie finančných prostriedkov pre budovanie a rozvoj infraštruktúry.
Myslenie a konanie prof. Budu priniesli prenikanie špičkového výskumu a výchovy nielen do rozvojových programov fakulty, ale aj do širšieho výskumného a priemyselného prostredia. Prof. Buda ako akademický funkcionár, ale najmä ako aktívny bádateľ, v mimoriadnej miere prispel k tomu, že Strojnícka fakulta VŠT Košice sa dostala do povedomia autorít vedeckého poznávania a inžinierskej tvorby doma i v zahraničí.
Vedecký profil profesora Budu sa začal formovať od štúdia technológie obrábania a pokrokových metód vo výrobe vrátane automatizácie a robotizácie. Svoje zahraničné skúsenosti pretavil do orientácie fakulty na nové výskumné a študijné programy. Nový učebný program zameraný na robotizované technológie sa stal inšpiráciou aj pre iné vysoké školy na Slovensku i v zahraničí.
Je autorom vyše 200 publikácií, 8 monografií a spoluautorom učebníc, skrípt či autorských osvedčení. Medzi jeho najuznávanejšie diela patria monografie Priemyselné roboty (1976) a Teoretické základy obrábania kovov (1977).
Vďaka prof. Budovi sa v košickom regióne zrodilo biomedicínske inžinierstvo, ktoré patrí na Technickej univerzite v Košiciach medzi špičkové odbory a svojím vybavením a výsledkami je plne kompatibilné so svetom.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Radoslavovi Drábovi

za dlhoročnú prácu v prospech detí z detských domovov.

Radoslav Dráb dlhé roky pôsobí v sociálnej oblasti, pracuje s rodinami v kríze a dospelými mladými opúšťajúcimi detské domovy. Vďaka jeho neúnavnej práci a dobrému srdcu už mnoho rodín našlo východisko z beznádejne komplikovanej situácie. Rovnako mnoho mladých ľudí, tzv. domovákov, ďakuje práve jemu za nový úspešný štart do života.
Radoslav Dráb je spoluzakladateľom pobočky Úsmevu ako dar v Košiciach. Táto spoločnosť priateľov detí z detských domovov je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „aby každé dieťa malo rodinu" prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov.
Radoslav Dráb od vzniku košickej pobočky pôsobí na pozícii manažéra pre fundraising pre Východoslovenský kraj, kde sa mu systematickou prácou darí pre Úsmev zabezpečiť stabilné a široké sponzorské zázemie a aj jeho zásluhou sa šíri dobré meno spoločnosti. V rokoch 2000 – 2001 bol radcom pre zvyšovanie zamestnanosti mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti a od roku 2006 popri získavaní zdrojov na činnosť organizácie pôsobí na Úsmeve ako manažér pre výstavbu zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Jeho významnou zásluhou sa doteraz zrealizovali výstavby centier na obnovu rodiny pod názvom Dorka v Košiciach, Prešove, vo Zvolene, Krízové stredisko v Rožňave, sociálny dom v Jasove.
Od roku 2008 pôsobí ako splnomocnenec Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre tvorbu projektov na Zakarpatskej Ukrajine, jeho zásluhou funguje v Serednom na Ukrajine detský domov a krízové stredisko.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Ing. Tiborovi Egrymu

pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
za celoživotnú prácu a výsledky v rámci slovenskej hudobnej scény a za úspešnú reprezentáciu mesta Košice.

Tibor „Apa" Egry si svojou prácou a výsledkami získal úctu a rešpekt hudobnej scény v rámci Slovenska. Stovky odohratých podujatí v rámci Košíc a východného Slovenska sú dôkazom jeho dlhoročnej a úspešnej kariéry.
Tibor „Apa" Egry v januári tohto roku dovŕšil 60 rokov. Na svoje rodisko, mesto Košice, je hrdý. Vždy sa považoval za riadneho lokálpatriota. Mnohým Košičanom pripomína ich mladosť. Neúnavný „motor" košickej hudobnej scény formoval po hudobnej a ľudskej stránke niekoľko generácií obyvateľov metropoly východu. Tento legendárny DJ so 40-ročnými skúsenosťami a vzor pre množstvo DJ-ov v rámci SR je dlhoročným členom Akadémie populárnej hudby SR – AUREL. Ako prvý DJ z východného Slovenska sa v roku 1988 stal majstrom SR v súťaži Disko Rama, v decembri 1989 sa stal majstrom Československa s titulom DJ No. 1. Od prvého dňa vysielania TOP Rádia bol jeho moderátorom po dobu 6 rokov, ďalšie 2 roky strávil v Rádiu KIKS, v rokoch 2005-2007 pôsobil ako riaditeľ Rádia OKEY TOP. V Krajskom osvetovom stredisku školil a ovplyvňoval DJ – ov celého regiónu. Niekoľko rokov pôsobil ako predseda prehrávkovej komisie KOS KE pre udeľovanie DJ licencií. Odbornými článkami s hudobnou tematikou prispieval do celoslovenského časopisu DISCOBOX. Ako DJ stál aj pri zrode SILVESTROV na Hlavnej. V rokoch 2008 – 2014 z pozície dramaturga a moderátora uvádzal Košické jazzové dni.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Mgr. Milene Gašajovej

za celoživotné pôsobenie v oblasti kultúry a úspešnú propagáciu mesta Košice na Slovensku a v zahraničí.

Mgr. Milena Gašajová celé obdobie svojho pôsobenia v Košiciach pracuje v oblasti kultúry, kde vytvára priestor na realizáciu rôznych kultúrnych podujatí celomestského, ale aj celoslovenského významu.
Od mája 2012 je riaditeľkou Múzea Vojtecha Lőfflera Košice - Staré Mesto.
Svoje znalosti a organizačné schopnosti uplatnila práve ako riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera. Od roku 2012 zabezpečila realizáciu množstva výstav, ktoré zarezonovali hlavne na košickej výtvarnej scéne, ale aj v širšom meradle. V roku 2013, keď boli Košice EHMK, sa jej osobným pričinením múzeum stalo súčasťou otváracieho ceremoniálu s výstavami troch zahraničných autorov, ale aj záverečného programu.
Prínosom Mgr. Mileny Gašajovej ako riaditeľky múzea je, že v dramaturgickom pláne sa zameriava najmä na propagáciu a sprístupnenie hodnôt vytvorených jednak staršou generáciou výtvarníkov spätých s Košicami, ale aj na prezentáciu súčasných umelcov.
Zabezpečovala realizáciu cyklu zaujímavých a hodnotných tematických výstav ku ktorým boli vydané aj obsahovo hodnotné katalógy (Obrazy Košíc, Femme Fatale, Od starej krásy po nové umenie I., II., III.). Tieto výstavy prezentovali množstvo známych i menej známych košických výtvarníkov, ktorých diela pochádzali zo zbierok galérií, ale najmä zo súkromných zbierok.
Pod jej vedením sa múzeum stalo nielen „kamennou inštitúciou", ale galériou, ktorá „žije", má vysokú návštevnosť domácich i zahraničných milovníkov umenia, pretože stále ponúka zaujímavé výstavy a podujatia.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Mgr. Petrovi Gombitovi

pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
za obetavú pomoc ľuďom v krajnej núdzi a ľuďom bez domova.

Mgr. Peter Gombita, sa narodil v obci Pakostov v okrese Humenné ako najmladší zo štyroch detí. Rodina Gombitovcov bola súdržná a zbožná. Už odmala bol budúci kňaz vedený k pracovitosti, poslušnosti, k úcte k všetkým ľuďom bez rozdielu. Napriek nepriaznivým finančným podmienkam jeho rodičia vždy pomáhali tým, ktorí na tom boli ešte horšie.
Už na začiatku kňazskej služby bol otec postavený pred problém mladých odchovancov detského domova, ktorí po dovŕšení dospelosti museli toto zariadenie opustiť. Týmto začala jeho cesta pomoci ľuďom bez domova.
Od roku 2007, kedy na jeho podnet vznikla nezisková organizácia Oáza – nádej pre nový život, je toto zariadenie útočiskom práve týmto ľuďom – domovom pre ľudí bez domova a v prevažnej miere pre ľudí v krajnej núdzi a hlbokej biede.
Peter Gombita – ako katolícky kňaz, prenáša svoju vieru aj do práce. Osobným príkladom poukazuje na to, čo by malo byť zjavné – že za každým bezdomovcom je ľudský príbeh a boľavá zranená duša. Hľadá cestu k ich vyliečeniu a náprave. Skrze lásku k blížnemu, trpezlivosť a hlavne pomocou viery v Boha, pomáha slabým, aby sa postavili na vlastné nohy a žili dôstojný život. "Niekto sa zodvihne na nohy skôr, niekomu to trvá dlhšie. Všetko závisí od veľkosti a hĺbky jeho zranení," ako sám vravieva.
Peter Gombita žije pre svoje poslanie a svoju prácu. Chudobných aktívne vyhľadáva, v zimných mesiacoch chodieva na miesta, kde sa bezdomovci nachádzajú a pozýva ich do tepla a bezpečia Oázy. Počas svätých omší, ktoré celebruje priamo v útulku pre bezdomovcov, sa spoločne s nimi modlí za každého človeka, ktorý akýmkoľvek spôsobom pomohol ľuďom v núdzi.
Často ho vyhľadávajú aj ľudia mimo Oázy, aby našli radu, pomoc, útechu. Či už ide o farníkov, ľudí „zvonku" alebo klientov, ženie ho láska k blížnemu, ktorá verí v nápravu chorého a biedneho a v to, že si každý jedného dňa isto nájde cestu k svojmu lepšiemu životu. A on sa snaží byť mu na tej ceste nápomocný a dodávať odvahu a veľakrát aj chuť.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Františkovi Krištofovi

za osobný prínos k budovaniu samosprávy po roku 1990.

František Krištof pôsobí v miestnej samospráve od roku 1990, vo funkcii starostu pôsobí nepretržite od roku 2002. Jeho zásluhou sa podarilo stabilizovať finančnú situáciu mestskej časti a personálne dobudovať úrad mestskej časti. Patrí medzi stabilné piliere komunálnej politiky mesta Košice.
V rokoch 2006 – 2010 zastával aj funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach. V súčasnosti je podpredsedom Regionálneho združenia miest a obcí v Košiciach a členom Rady ZMOS.
Rozvoj rodnej Barce bol a je pre neho poslaním, ktorého sa postupne zhostil so zámerom zveľadiť a zviditeľniť svoju mestskú časť v rámci mesta Košice, pričom uplatnil aj svoje odborné skúsenosti z hospodárstva.
K výraznejším úspechom možno priradiť tvorbu a vydávanie Barčianskeho súčasníka od roku 1990 doposiaľ, spracovanie a vydanie knihy v roku 2003 „Barca – história a súčasnosť".
Ako starostovi sa mu spolu s miestnym zastupiteľstvom podarilo zrealizovať a dokončiť 30 nájomných bytov, dotiahnuť infraštruktúru pre tzv. Novú Barcu, zrealizovať športový areál a pamätník Jána Pavla II. v Barci, zriadiť svetelnú signalizáciu pre peších. V rámci územného plánu sa mu podarilo pripraviť viaceré územia, s čiastočne investorským podielom.
Jeho cieľavedomým úsilím sa podarilo získať a sfunkčniť kultúrny dom na Barčianskej, zdravotné stredisko v Barci, odkúpiť do vlastníctva Zichyho kaštieľ, v ktorom po jeho postupnej úprave od roku 2010 sídli miestny úrad, pobočka knižnice Jana Bocatia i kultúrne priestory pre občanov, rekonštruované priestory pre poštu i telocvičňu. Získal do majetku Barčiansky cintorín vrátane domu smútku s jeho následnou úpravou, Barčiansky park s postupnou úpravou a prevádzkovaním jazierka na báze využitia prírodných zdrojov, zabezpečil rekonštrukciu verejného osvetlenia vrátane financovania z EÚ.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

prof. JUDr. Igorovi Palúšovi, CSc
.
za celoživotnú prácu a profesionálny rozvoj oblasti pedagogickej a vedeckej
a za mimoriadne zásluhy v medzinárodnej oblasti.

Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. od ukončenia štúdií práva pôsobí ako vysokoškolský učiteľ. V roku 1972 začínal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, svoje profesionálne pôsobenie v Košiciach začal v roku 1973 na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Do roku 1994 na nej pôsobil ako vedúci Katedry štátneho a správneho práva a jej dekan. V rokoch 1994 až 2003 pôsobil vo funkcii prorektora Právnickej fakulty.
Od roku 2004 pôsobí na Fakulte verejnej správy UPJŠ ako vedúci Katedry právnych vied, neskôr vo funkcii jej dekana a v súčasnosti na Katedre verejnoprávnych disciplín Fakulty verejnej správy.
Aktívne pôsobí ako člen vo vedeckých orgánoch – je členom vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Právnických fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je členom vlády SR pre verejnú správu.
Profesor Palúš je držiteľom viacerých ocenení a autorom publikácií v oblasti štátneho práva, miestnej správy vo vybraných štátoch Európskej únie, či listiny základných práv a slobôd ako právneho dokumentu.
Má viac ako 280 publikačných výstupov. Z toho sám alebo v spoluautorstve 12 vedeckých a odborných monografií, 4 vysokoškolské učebnice a 21 iných vysokoškolských textov, desiatky vedeckých štúdií, článkov a iných publikačných výstupov vo vedeckých časopisoch a zborníkoch doma a v zahraničí. Je vedúcim riešiteľom 9 vedeckých projektov financovaných zo štátnych prostriedkov.
Významný je jeho podiel na rozvoji verejnej politiky v pedagogickej a vedeckej činnosti a spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska a Košickým samosprávnym krajom.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Doc. MUDr. Františkovi Sabolovi, PhD., MPH

pri príležitosti životného jubilea 50 rokov
za dlhoročnú odbornú, manažérsku a pedagogickú činnosť a za rozvoj starostlivostio kardiovaskulárneho pacienta v Košiciach a východoslovenskom regióne.

Doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH. po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo pracoval v rokoch 1992 – 1997 na I. chirurgickej klinike FNLP v Košiciach. Absolvoval študijné pobyty na renomovaných zahraničných kardiochirurgických pracoviskách.
Od roku 1997 sa venuje kardiochirurgii v Košiciach. V roku 2007 sa stal primárom kardiochirurgického oddelenia VÚSCH, a.s. a od roku 2009 doteraz je prednostom Kliniky srdcovej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb,
a. s.. Už takmer 15 rokov nepretržite pôsobí v najvyššej manažérskej funkcii vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Je prodekanom UPJŠ LF pre spoluprácu s výučbovými základňami a hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre kardiochirurgiu.
Publikoval a je spoluautorom viacerých monografií, 106 vedeckých prác doma i v zahraničí. Odprednášal viac ako 103 prednášok. Je členom Českej spoločnosti kardiovaskulárnej chirurgie a Slovenskej kardiologickej spoločnosti. V súčasnosti vyučuje slovenských i zahraničných poslucháčov medicíny a vychováva kardiochirurgov – špecialistov.
Doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH zásadným pozitívnym spôsobom ovplyvnil špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov nášho mesta, podieľa sa na výchove a vzdelávaní budúcich lekárov - špecialistov a pôsobí v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.
Má veľkú zásluhu na vzniku kliník v ústave, ako aj na jeho výborných ekonomických ukazovateľoch. Významnou mierou sa zaslúžil o vybudovanie vlastnej budovy ústavu, ktorá začala svoju prevádzku v júni 2009 a v súčasnosti i pri budovaní ďalšej budovy VÚSCH, a.s.: Diagnosticko-preventívneho centra.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

doc. MUDr. Jánovi Slávikovi, CSc.

pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
za dlhoročnú odbornú a pedagogickú činnosť v zubnom lekárstve.

Doc. MUDr. Ján Slávik, CSc. bol dlhoročným zamestnancom UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty. Významným spôsobom pozitívne ovplyvnil stomatologickú starostlivosť pre obyvateľov nášho mesta, podieľal sa na výchove a vzdelávaní budúcich zubných lekárov a pôsobil v oblasti jej vedeckovýskumnej činnosti. Zastával viaceré významné akademické funkcie, dodnes je pracovne aktívny v zubnom lekárstve, ostal naďalej podporovateľom alma mater.
Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor stomatológia ukončil v roku 1962 a nastúpil na Stomatologickú kliniku Fakultnej nemocnice v Košiciach ako sekundárny lekár. V septembri 1963 bol prijatý za asistenta, neskôr za odborného asistenta na LF UPJŠ v Košiciach. Od začiatku prijatia za odborného asistenta na Stomatologickú kliniku LF UPJŠ sa podieľal na výučbe poslucháčov stomatológie – odbor záchovnej stomatológie. Neskôr vykonal atestáciu I. i II. stupňa a bol menovaný za docenta.
V roku 1986 – 1989 na LF UPJŠ vykonával funkciu prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť poslucháčov stomatológie. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa podieľal na praktickej a prednáškovej výučbe poslucháčov I.-V. ročníka stomatológie v predmete záchovná stomatológia.
Pre poslucháčov stomatologického smeru bol spoluautorom skrípt: Klinika chorôb zubnej drene a Stomatologická propedeutika. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameral na výplňové materiály a ich vzťah k tvrdým zubným tkanivám s využitím elektrónového riadkovacieho mikroskopu. Publikoval vyše 40 odborných článkov v stomatologických časopisoch. V roku 2006 ukončil pracovný pomer na LF UPJŠ v Košiciach.
Od roku 1996 – doteraz pracuje ako konateľ Lekárskej služby prvej pomoci v Košiciach. V rámci LF UPJŠ bol a doteraz je aktívnym školiteľom a poradcom viacerých nových doktorandov.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

PhDr. Jane Teššerovej

za celoživotnú prácu v oblasti školstva a kultúry a prínos k rozvoju a príkladnej reprezentácii mesta Košice doma aj v zahraničí.

PhDr. Jana Teššerová patrí k zakladajúcim členom o. z. B´nai B´rith Concordia, kde je aktívnou členkou, organizátorkou kultúrnych, vzdelávacích a dobročinných akcií.
Významné sú jej zásluhy v pedagogickej oblasti, kde 46. rok aktívne pracuje ako stredoškolská profesorka nemeckého jazyka. 16 rokov bola riaditeľkou Gymnázia na Šrobárovej ulici 1 v Košiciach. Počas celej svojej aktívnej pedagogickej činnosti absolvovala niekoľko domácich a zahraničných odborných kurzov a seminárov. Jej žiaci boli úspešní v celoslovenských súťažiach nemeckého jazyka. Pod jej vedením zaviedla škola mnoho nových odborov v rámci jazykového vzdelávania, informatiky, alternatívneho vzdelávania a pod.
Za prínos pre školstvo a vzdelanie bola niekoľkokrát vyznamenaná.
Toho času sa PhDr. Jana Teššerová intenzívne angažuje v propagácii histórie nášho mesta, židovskej kultúry, vedie pre stredné a základné školy prednášky o holokauste, je sprievodkyňou mesta Košice. V 2013 v rámci EHMK viedla niekoľko prednášok v rôznych európskych mestách.
Ako kurátorka Galérie Ľudovíta Felda šíri umenie a kultúru košických aj regionálnych maliarov.
Od roku 2007 je členkou Rotary klubu, kde aktívne pracuje v dobročinnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti.
Pani PhDr. Jana Teššerová je svojou celoživotnou prácou, profesionálnym rozvojom v pedagogickej a riadiacej oblasti v školstve a svojou dlhoročnou vzdelávacou a kultúrnou činnosťou, ako aj zásluhami v medzinárodnej oblasti, nespochybniteľným prínosom pre mesto Košice.

––––– ÷ ––––


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

prof. MUDr. Júliusovi Vajóvi, DrSc.

za zásluhy o rozvoj chirurgie v meste Košice a na celom Slovensku.

Prínos profesora Vajóa pre rozvoj chirurgie v Košiciach je obrovský, vďaka jeho činnosti boli umožnené habilitácie a inaugurácie viacerých osobností ako košickej tak aj slovenskej chirurgie.
Július Vajó sa narodil v rodine roľníka. Po skončení gymnaziálneho štúdia bol ako ambiciózny študent prijatý na Fakultu všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe, ktorú úspešne ukončil s červeným diplomom v roku 1962.
Za zmienku stojí, že popri praxovaní na chirurgickej klinike bol Július Vajó ako piatak pomocnou vedeckou silou na Ústave patologickej fyziológie i I. ústave patologickej anatómie. Preto po skončení školy mu prednosta ústavu patológie navrhol, aby tam ostal pracovať. O ponuke, za ktorú bol veľmi vďačný, vážne uvažoval, no umiestnenie na chirurgické oddelenie nemocnice v Michalovciach dalo základy jeho ďalšiemu profesionálnemu smerovaniu. Po pol roku prešiel na chirurgickú kliniku do Košíc.
V októbri 1987 bol menovaný za prednostu Kliniky detskej chirurgie FN a LF UPJŠ. Na jej základe neskôr v nemocnici na Rastislavovej vznikla spolu s oddelením detskej chirurgie II. chirurgická klinika.
Mnohí pacienti ho poznajú ako prednostu II. chirurgickej kliniky FNLP, bol ním od roku 1990. Dve funkčné obdobia zastával post prorektora UPJŠ v Košiciach, pôsobil tiež vo funkcii hlavného odborníka pre chirurgiu Ministerstva zdravotníctva SR. Je autorom alebo spoluautorom viacerých kníh a učebníc a nositeľom mnohých významných ocenení.
Profesor Vajó má na konte okolo 8 000 operačných zákrokov.
Patrí mu priekopníctvo v oblasti zavádzania kardiostimulátorov, nových angiochirurgických techník, aj nových operačných postupov a techník.
Skúsenosti zúročil v obhajobe kandidátskej dizertačnej práce "Liečba porúch srdcového rytmu kardiostimuláciou". Úspešne ju obhájil v roku 1982. Vďaka nemu boli Košice jedným z prvých miest, kde sa takéto zákroky začali vykonávať.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Katedre organickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

pri príležitosti 50. výročia založenia
za dlhoročné a významné zásluhy v pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti.
Ocenenie za kolektív prevzala doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD. – vedúca katedry.

V roku 2016 oslávila Katedra organickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 50. výročie svojho založenia. Je to obdobie, počas ktorého sa vyprofilovala v každom smere. Má svoje stabilné personálne obsadenie s uznávanými osobnosťami, jasné vedecké smerovanie, adekvátnu infraštruktúru v podobe kvalitného prístrojového vybavenia a ucelené študijné programy.
Prvým vedúcim sa stal prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc., ktorý ju viedol až do roku 1989. Katedra sa od svojho vzniku snažila o vyváženosť výskumnej a pedagogickej činnosti.
V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry PF UPJŠ je od r. 2002 akademickým pracoviskom Ústavu chemických vied PF UPJŠ. Ďalšími vedúcimi Katedry organickej chémie boli prof. Dzurilla, doc. Kniežo, prof. Gonda, doc. Kutschy. Od roku 2012 je vedúcou katedry doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
Katedra má rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť. K jej rozvoju výrazným spôsobom prispela aj medzinárodná spolupráca. Počas svojej existencie sa intenzívne spolupracovala so spoločnosťami ako Slovakofarma Hlohovec, VÚCH Svit, Chemko Strážske, Chemlon Humenné, VSŽ, VÚCHT Bratislava. V spolupráci s praxou vzniklo cca 50 patentov z toho dva boli realizované. V súčasnosti dlhodobo spolupracuje s TEHO s.r.o. Košice, v rámci ktorej bola realizovaná syntéza nových typov inhibítorov proti inkrustácii a korózii tepelných zariadení.
Katedra organizovala viaceré vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou. Jej zamestnanci sa zapájajú aj do práce so študentmi gymnázií formou prednášok a seminárov počas prípravy na chemickú olympiádu, ako aj do propagácie štúdia chémie na PF UPJŠ v Košiciach.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Oddielu kanoistiky pri TJ Lokomotíva Košice

pri príležitosti 65. výročia založenia
za významné výsledky a podporu športu mladej generácie v Košiciach.
Ocenenie za kolektív prevzal Peter Barna, predseda oddielu.

Oddiel kanoistiky pri TJ Lokomotíva Košice v amatérskych podmienkach obdivuhodne vychoval plejádu vynikajúcich vodákov, ktorí na národných i československých majstrovstvách získali 246 medailí. Medzi najúspešnejších patrili Rudolf Forrai - majster športu, vyhlásený za najúspešnejšieho košického kanoistu dvadsiateho storočia a držiteľ štyroch titulov majstra ČSSR, ktorý bol dvakrát v TOP 10 na majstrovstvách sveta, Milan Kučera - strieborný medailista z majstrovstiev sveta v roku 1992 a Anton Čižmárik ml. získal
na majstrovstvách sveta juniorov v roku 1980 bronzovú medailu.
Oddiel vznikol v roku 1951 a jeho prvá lodenica sa nachádzala pod korzovými sedadlami vtedajšieho futbalového štadióna Lokomotívy Košice na Tyršovom nábreží. Odtiaľ ju neskôr (1968) presťahovali na breh Hornádu pri Ťahanovskom moste a do Kysaku.
V súčasnosti sa oddiel venuje okrem pretekárskej aj vodáckej turistickej činnosti. Predseda Peter Barna, vyhlásený za druhého najlepšieho kanoistu storočia, je jedným z hlavných organizátorov Košického vodáckeho maratónu a plavby troch generácií a zároveň riaditeľom preteku, ako súčasti akcií v rámci Medzinárodného maratónu mieru má za sebou už 47. ročník. Takéto akcie plné dobrej nálady a nových kamarátstiev lákajú každý rok okolo 120 vodákov i amatérov z celého Slovenska i zo zahraničia.
Veľkú zásluhu na založení oddielu má pán Vasiľ a pán Niezgodský, na jeho ďalšom rozvoji a úspechoch sa podieľajú aj D. Leysek – prvý majster SR 1967 a tretí v rebríčku kanoistov storočia, A. Weber, V. Artimová, Ľ. Haraszt, D. Majkut, K. Vojtaník – zakladateľ a predseda Košického vodáckeho maratónu, B. Pacek, A. Čižmárik st. – tréner Tréningového stredisko mládeže.
Počas dlhých rokov kanoistický oddiel pri TJ Lokomotíva Košice dosahoval výborné výsledky a v súčasnosti aj naďalej, hoci v ekonomicky náročných podmienkach, aktívne vyvíja svoju činnosť a podporuje záujem o šport mladej generácie v Košiciach.

––––– ÷ ––––

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Štúdiu RTVS Košice

pri príležitosti 90 rokov rozhlasového vysielania z Košíc
a 55 rokov televízneho vysielania z Košíc
za dlhoročnú podporu a propagáciu mesta Košice, jeho osobností a aktivít, ako aj za budovanie umeleckého i publicistického archívu s dôrazom na Košice.
Ocenenie za kolektív prevzal Ing. Juraj Hidvéghy, riaditeľ Štúdia RTVS Košice.

Štúdio RTVS Košice je integrálnou súčasťou Rozhlasu a televízie Slovenska. Vzniklo v roku 2011 spojením košického štúdia Slovenského rozhlasu a košického štúdia Slovenskej televízie.
Obe štúdiá mali bohatú históriu nielen v podobe regionálneho vysielania, ale aj v rôznych iných druhoch programov. Pravidelné rozhlasové vysielanie z Košíc sa začalo 17.4.1927, televízne vysielanie 25.2.1962. Z košického rozhlasového štúdia sa začali vysielať dramatické relácie pre mládež, náboženské programy, hudobné programy, národnostné vysielanie, či vysielanie pre školy. Z novšej histórie to boli populárne zábavníky Maratón a Superšopa, rozhlasové hry a umelecké pásma, publicistické a hudobné formáty a mnohé ďalšie programy. Košické televízne štúdio už v prvom roku svojej existencie odvysielalo prenos divadelného predstavenia zo Štátneho divadla Košice, či priamy prenos z Medzinárodného maratónu mieru. K jeho najznámejším programom patrili Zlatá Brána, Kaviareň Slávia, Správny kľúč a Drišľakoviny.
Organizačná zložka Slovenská televízia v súčasnosti zabezpečuje pre Jednotku a Dvojku výrobu a vysielanie regionálneho spravodajstva, publicistických formátov, dokumentov, hudobných relácií, národnostných programov, hranej tvorby pre detského diváka a ďalších relácií. Realizuje priame prenosy, záznamy, výrobu dabingu a ozvučovaných dokumentov. ročne vyrobí a odvysiela cca 320 hodín premiérového televízneho programu.
Organizačná zložka Slovenský rozhlas sa v súčasnosti dominantne podieľa na tvorbe a vysielaní druhej programovej služby SRo – Rádia Regina a programu Rádia Patria – NEV, programu Rádia Devín a Rádia Slovensko.
V porovnaní s Rádiom Regina Bratislava a Rádiom Regina Banská Bystrica má košické vysielanie Rádia Regina dlhodobo najvyššiu počúvanosť. Zabezpečuje výrobu širokého spektra rozhlasových formátov (spravodajstvo, publicistiku, hudobné a hudobno-slovné programy, literárno-dramatické programy, umelecké programy, rozhlasové hry, náboženské programy, vzdelávacie a zábavné programy.) Ročne vyrobí a odvysiela cca 3.300 hodín premiérového rozhlasového programu.
Štúdio RTVS Košice je vyhlasovateľom a organizátorom pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, ktorá vznikla v roku 1980.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

PaedDr. Andrei Bodon
pri príležitosti 20. výročia založenia Divadelného súboru košických gymnazistov
za dlhoročnú aktívnu prácu s mládežou, významné výsledky v oblasti kultúry
a reprezentáciu mesta Košice.

PaedDr. Andrea Bodon sa narodila v Košiciach. Tu vyštudovala základnú školu a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským a následne odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, maďarský jazyk – anglický jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V roku 1992 začala vyučovať na svojej bývalej škole, kde dodnes pôsobí.
V roku 1996 na podnet svojich študentov – gymnazistov založila divadelný súbor KGSzT (Kassai Gimnazista Színjátszó Társulat – Divadelný súbor košických gymnazistov), ktorý sa prvýkrát predstavil obecenstvu v máji 1996 maďarským muzikálom Presser – Sztevanovity: Povala, ktorým zožal zaslúžené úspechy a osobitnú cenu poroty na 33. Jókaiho dňoch v Komárne.
Za dvadsať rokov existencie divadelného súboru bolo na javisku predvedených 12 divadelných hier v podaní súboru KGSzT. Umelecké teleso sa pravidelne zúčastňuje celoštátnych súťaží maďarských amatérskych divadiel v Komárne (Jókaiho dni) a v Moldave nad Bodvou (Divadelný festival Béni Egressyho).
Andrea Bodon získala rôzne ceny za najlepšiu réžiu, v roku 2016 získala hlavné ocenenie Divadelného festivalu.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Hane Bonkovej
pri príležitosti 25 rokov činnosti
za dlhoročný aktívny prínos v oblasti kultúrneho rozvoja mesta Košice.

Hana Bonková je absolventkou Strednej ekonomickej školy v Olomouci. Vzhľadom na to, že jej otec bol signatárom petície „2000 slov", nebolo jej umožnené ďalej študovať. Od maturity v roku 1970 až do roku 1978 pracovala ako administratívna pracovníčka.
V decembri 1978 sa vydala za akad. sochára Miroslava Bonka a od 1. 1. 1979 sa s manželom presťahovala do Košíc, kde si splnila sen a zamestnala sa v kultúrnej sfére. Krátky čas pracovala ako sekretárka v umeleckej agentúre Slovkoncert v Košiciach, neskôr sa zamestnala v Štátnej filharmónii Košice ako náborárka. V roku 1984 sa vrátila do Slovkoncertu, kde pracovala ako referentka kúpeľných a výchovných koncertov. V roku 1988 vycestovala s rodinou do USA na dlhodobý pobyt.
Od roku 1992 vedie umeleckú prevádzku Štátnej filharmónie Košice, ktorá je druhým profesionálnym symfonickým orchestrom koncertného typu na Slovensku a svoje umenie prezentuje okrem aktívnej koncertnej činnosti aj prostredníctvom nahrávok pre rozhlasové, televízne a gramofónové spoločnosti.
Hana Bonková ako námestník umeleckej prevádzky patrí desiatky rokov k hlavným oporám činnosti Štátnej filharmónie Košice. Manažovaním chodu orchestra, podieľaním sa na administratívnej, propagačnej, produkčnej, dramaturgickej stránke filharmonickej činnosti, prispievala a prispieva k stovkám úspešných koncertov, projektov, literárno-hudobných večerov, desiatkam festivalových ročníkov (Košická hudobná jar, Medzinárodný organový festival I. Sokola, Festival súčasného umenia ARS NOVA), koncertných turné a publikácií. Jej zanietenosť pre umenie, nezištnosť a obetavosť sú súčasťou výnimočnosti prostredia Štátnej filharmónie Košice, ktoré je jedným z dôvodov opätovných návratov umelcov svetových kvalít na pódium v Dome umenia.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

doc. Ing. Jánovi Bulecovi, PhD.
pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
za významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

Doc. Ing. Ján Buleca, PhD. v Košiciach žije od roku 1945. Prevažnú časť aktívneho života pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na UVLF v Košiciach. Okrem toho vyučoval aj na detašovanom pracovisku Prevádzkovo-ekonomickej fakulty, na Univerzite tretieho veku TU v Košiciach a na postgraduálnom štúdiu Mendelovej univerzity v Brne. V priebehu rokov pracoval na funkciách ako tajomník a vedúci katedry, ďalej ako vedúci ústavu a oddelenia. Bol členom Akademického senátu univerzity a pôsobil v rozličných komisiách. Mnoho rokov pôsobil ako organizátor vedeckého života a gestor pri usporadúvaní medzinárodných konferencií, sympózií a kongresov v spolupráci
s Domom techniky v Košiciach. Aktívne pôsobil ako zakladajúci člen medzinárodnej spoločnosti „DAGENE" Aliancie Podunajských štátov.
Desiatky svojich prác prezentoval na podujatiach doma i v zahraničí, publikoval aj vo významných medzinárodne uznávaných karentovaných periodikách.
Ďalšou životnou etapou bolo pôsobenie v kultúrnej a verejnoprospešnej sfére. Svoje výtvarné práce prezentoval na mestských, oblastných aj celoštátnych výstavách v Bratislave.
Posledné roky pôsobil ako tajomník Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda
na Slovensku so sídlom v Košiciach. Jeho práce prezentovali Košice na medzinárodnom podujatí v Ríme, vo Viedni, v Prahe a na viacerých domácich podujatiach.
V súčasnosti je aktívny vo verejnoprospešnej sfére, menovite ako predseda Republikovej rady, Združenia vojnových poškodencov a invalidov so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach. V rámci mesta je aktívny v Združení seniorov v Košiciach, v Komisii regionálneho rozvoja, cestovného ruchu pri MZ v Košiciach a viacerých spoločenských organizáciách.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

JUDr. Jánovi Cabanovi
pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
za dlhoročný aktívny prínos v oblasti kultúry a športu a za realizáciu projektov pre seniorov v meste Košice.

JUDr. Ján Caban po absolvovaní SPŠ – hutníckej v Tisovci nastúpil do VSŽ, kde odpracoval 42 rokov a prešiel postupne rôznym pracovným zaradením od robotníka až po funkciu vedúceho prevádzky. V celom pracovnom procese sa angažovane zapájal do organizovania rôznych spoločenských aj športovo pohybových podujatí. Bol poslancom miestnej samosprávy. Takmer 10 rokov vykonával funkciu tajomníka TJ VSŽ, ktorá bola v tom období veľmi úspešná.
Riadil prípravu a organizáciu cvičencov čekoslovenských spartakiád za mesto Košice.
V roku 1990 začal na pôde VSŽ organizovať Športové súťaže zamestnancov, neskôr pomenované ako Letné a Zimné olympiády. Do skončenia pracovného pomeru zorganizoval 20 Letných a 15 Zimných olympiád, každá s účasťou 1000 – 1500 zamestnancov.
Po roku 1990 sa angažoval aj vo viacerých spolkoch na území mesta Košice. Je členom Rady seniorov a od júna 2016 predsedom Rady seniorov mesta Košice.
V roku 2012 vydal Slovník Tisovského nárečia
V roku 2014 sa stal aktívnym účastníkom aj realizátorom podujatí v čase kandidatúry mesta a neskôr ako organizátor podujatí pre seniorov mesta Košice v prospech projektu Košice Európske mesto športu 2016.
Vo funkcii člena Rady seniorov a predsedu Rady seniorov organizoval aj radil účasť seniorov mesta na významných mestských podujatiach, vrátane účasti na Trojkráľovom behu, či Retro spartakiádnom vystúpení, ale predovšetkým na podujatiach seniorov, akými boli Letné aj Zimné olympiády, Šport pre všetkých, Šport bez bariér a ďalších.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

MVDr. Lucii Cangárovej
pri príležitosti životného jubilea
za 40 rokov verejnoprospešných služieb v prospech obyvateľov mesta Košice.

MVDr. Lucia Cangárová vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Prešove a Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach. Päť rokov pracovala v zdravotníctve. Od roku 1976 pracuje pre SČK.
S menom pani Cangárovej sa spája vznik sociálneho zariadenia pre ľudí bez prístrešia, ktoré bolo jej iniciatívou vybudované v roku 1992 ako jedno z prvých. V roku 2003 bola pri zriadení Domova sociálnych služieb pre deti a mládež s ťažkým zdravotným postihnutím. Významne sa podieľala na príprave a realizácii projektu Cesta, a na vzniku „Centra komplexných služieb starostlivosti pre deti a mládež s ťažkým zdravotným znevýhodnením".
Zriadenie výučbového a výcvikového centra v 90-tych rokoch znamenalo tisícky absolventov kurzov v oblasti sociálnej, zdravotníckej a prvej pomoci pre obyvateľov mesta ale i desiatky bezplatnej odbornej prípravy pre dobrovoľníkov poskytujúcich verejnoprospešné služby v meste.
MVDr. Lucia Cangárová sa významne podieľala aj na rozvoji bezplatného darcovstva krvi v meste najmä počas 20 ročného organizovania Študentskej kvapky krvi. Udržiava spolkový život ČK v meste aj medzi mládežou, venuje sa výchove k poskytovaniu prvej pomoci a verejnoprospešným projektom pre deti, mládež i sociálne slabé rodiny. Pod jej vedením organizácia pripravuje a podporuje mladých ľudí v ich aktivitách a dobrovoľníckych službách pre obyvateľov mesta. Každoročne organizuje prehliadky a súťaže v tejto oblasti pre stredné i základné školy.
Zabezpečuje pomoc sociálne slabým a mnohodetným rodinám prostredníctvom miestnych spolkov v organizáciách i mestských častiach. Na verejno-prospešných programoch v meste sa podieľa aj ako členka Soroptimist klubu Košice. Je aj členkou Rady Partnerstva pre regionálnu a územnú stratégiu Košického kraja na roky 2014 – 2020.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Františkovi Cimbolákovi
za významné úspechy v oblasti umeleckého kníhviazačstva a výnimočnú reprezentáciu mesta Košice.

Umelecký knihár František Cimbolák je rodený Košičan. Láska ku kresleniu ho priviedla na polygrafickú školu do Bratislavy, kde chcel študovať ilustračnú tvorbu. Všetko sa zmenilo počas štúdia, keď „privoňal" ku knihám, ktorým sa venuje od ukončenia školy v roku 1980. Jeho prvým zamestnávateľom boli Východoslovenské tlačiarne v Košiciach. Po doplňujúcom štúdiu sa vydal na učiteľskú dráhu. Počas svojej pedagogickej činnosti motivoval študentov k vnímaniu knihárstva ako krásneho remesla, v ktorom môžu uplatniť svoje umelecké cítenie.
Ešte ako študent mal v pláne zhotoviť také knihársky zaujímavé dielo, ktoré by odzrkadľovalo jeho vzťah k rodnému mestu a zároveň vzdalo hold stovkám knihárov a tlačiarov, ktorí pôsobili v meste od začiatku 16. storočia. Jeho zámerom bolo, aby sa hneď pri prvom pohľade na knihu vynorili pred očami významné kapitoly i závažné udalosti z histórie mesta. Prebehlo takmer šesť rokov od myšlienky po realizáciu „Pamätnej knihy mesta Košice". Prvýkrát bola prezentovaná na otváracom ceremoniáli EHMK 2013. Dnes už zapísanú „Pamätnú knihu", uloženú v Historickej radnici, obdivujú vzácne návštevy i samotní Košičania.
Nádherné väzby od Františka Cimboláka zdobia police knižníc po celom svete. Pamätné knihy, či knihy návštev zhotovuje aj pre najvýznamnejšie inštitúcie na Slovensku. Pre hlavné mesto SR Bratislavu zhotovil najväčšiu kroniku v strednej Európe, ktorá očarila i princa Charlesa pri návšteve Slovenska tak, že sa živo zaujímal o meno autora. To bol aj dôvod, prečo jeho matka kráľovná Alžbeta pri návšteve Slovenska v r. 2008 dostala darom šesť kníh o Slovensku zviazaných v koženej väzbe košického umeleckého knihára.
Najlepšou reklamou je vlastná práca. František Cimbolák v roku 2005 získal v Skalici prvé miesto v umeleckej knižnej väzbe. Jeho diela boli vystavené v Národnom múzeu v Prahe i v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Každý, kto vidí prácu tohto Košičana, nemôže pochybovať o tom, že je vo svojej profesii veľkým umelcom. Jeho meno je uvedené v Encyklopédii významných slovenských osobností.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

MUDr. Pavlovi Drahovskému
za mimoriadnu aktivitu a prínos pre vznik jediného vysoko špecializovaného pracoviska detskej chirurgie s pôsobnosťou v rámci celého regiónu východného Slovenska.

MUDr. Pavol Drahovský po ukončení Lekárskej fakulty UK v Bratislave nastúpil v roku 1977 do Fakultnej nemocnice v Košiciach. Od začiatku sa orientoval chirurgickým smerom.
Vznikom Kliniky detskej chirurgie v roku 1982 pokračoval už v zámere venovať sa tým najmenším chirurgickým pacientom. Po absolvovaní ročného pobytu na špecializovanom pracovisku v Bratislave ako prvý na východnom Slovensku atestoval v odbore detská chirurgia v roku 1986. Zavádzal postupne nové diagnosticko-terapeutické postupy a typy operácií vrodených malformácií dýchacích ciest a tráviaceho traktu kvôli ktorým boli dovtedy deti odosielané na špecializované pracoviská v celom Československu.
Praktické skúsenosti získaval aj na špičkových detsko-chirurgických pracoviskách v zahraničí. Aktívne rozširoval spoluprácu so všetkými pracoviskami detskej chirurgie na Slovensku aj v Česku. Na rôznych odborných podujatiach doma i v zahraničí predniesol 66 prednášok z detskej chirurgie a vydal 11 publikácií.
Klinika detskej chirurgie sa v roku 1990 transformovala na II. chirurgickú kliniku. Po dlhoročnom úsilí v roku 2003 začal budovať nové samostatné pracovisko, ktoré bolo v roku 2005 organizačne pričlenené do presťahovanej Detskej fakultnej nemocnice. Boli to veľmi náročné roky – nikto zo zdravotného personálu nového oddelenia nemal dovtedy žiadne skúsenosti s detskou chirurgiou. Postupne pod jeho vedením atestovali v odbore detská chirurgia 4 lekári, ktorým sprostredkoval študijné pobyty na pracoviskách detskej chirurgie na Slovensku a v Česku. Pri príležitosti 10. výročia vzniku Oddelenia detskej chirurgie v roku 2013 vydal publikáciu „História detskej chirurgie v Košiciach." Po odovzdaní funkcie primára oddelenia svojmu žiakovi MUDr. Bockaničovi, poskytuje svoje skúsenosti mladším kolegom – ostávajúc verný krédu Senecu: „Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere" (Musíš žiť pre druhých, ak chceš žiť pre seba.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

PaedDr. Marte Gyoriovej
pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
za aktívny prínos k budovaniu tolerantnej spoločnosti na Slovensku a za vytváranie mostov medzi ľuďmi rôzneho vierovyznania i názorových postojov.

Narodila sa v Košiciach rodičom, ktorí v koncentračnom tábore stratili svoje deti a celé svoje pôvodné rodiny. Tieto okolnosti podstatnou mierou ovplyvnili detstvo Marty Gyoriovej i celý jej život.
Začínala ako učiteľka základnej školy, neskôr ako riaditeľka školy a ostatné obdobie až do dôchodku pôsobila ako inšpektorka na Odbore školstva
v Košiciach .
V roku 1996 bola iniciátorkou vzniku ZDRUŽENIA ESTER- celoslovenskej organizácia židovských žien, stala sa i jeho prezidentkou. Hlavným cieľom je oboznamovať spoločnosť so židovskou kultúrou a históriou. Množstvom aktivít napomáha budovať na Slovensku tolerantnú spoločnosť bez nežiaducich prejavov rasizmu, xenofóbie. Medzi najvýznamnejšie patria Európsky deň Židovskej kultúry či Dni židovskej kultúry. Spolupracuje aj s ďalšími mimovládnymi organizáciami a výchovno-vzdelávacími inštitúciami na Slovensku a v zahraničí. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR organizovala seminár pre pedagógov s názvom „Ako učiť o Holokauste". Je autorkou úspešných projektov, ktoré finančne podporilo aj Ministerstvo kultúry SR. V roku 2016 vytvorila projekt medzinárodnej konferencie - Spoločne, včera , dnes a zajtra, ktorá bola prvou konferenciou židovských žien na Slovensku.
V rokoch 2002 až 2006 zastávala funkciu viceprezidentky Celosvetovej organizácie židovských žien ICJW a 5 rokov plnila funkciu koordinátorky pre Slovensko na projekte Európsky deň židovskej kultúry. V tomto volebnom období vykonáva funkciu zástupkyne pre región Európa v Medzinárodnej organizácii židovských žien ICJW.
Je nositeľkou viacerých ocenení.
Mottom života pani Gyoriovej je: Nezabudnúť na minulosť, žiť prítomnosť a veriť v budúcnosť.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

doc. MUDr. Tomášovi Hildebrandovi, CSc., in memoriam
za celoživotnú záslužnú činnosť v oblasti medicíny, neoceniteľný prínos
v oblasti gastroenterológie a mimoriadne úspechy v pedagogickej činnosti.
Ocenenie prevzala pani Anna Hildebrandová, manželka oceneného.

Doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc. ako prvý na Slovensku zaviedol manometriu pažeráka, na ktorú získal aj patent. Venoval sa aj pH-metrii pažeráka a vyšetreniu motility tráviaceho traktu.
Docent Hildebrand bol zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre gastroenterológiu a výživu a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. V obidvoch spoločnostiach pracoval desiatky rokov ako člen výboru a bol aj podpredsedom výboru oboch spoločností. Realizoval sa aj vo výbore Slovenskej internistickej spoločnosti a bol čestným členom Českej gastoenterologickej spoločnosti. Pracoval ako vedecký sekretár spolku lekárov v Košiciach. Bol dlhoročným členom International Gastro-Surgical Club a členom redakčnej rady Vnitřního lékařství, Československé gastroenterologie a hepatologie, Eating Pattern and Weigh.
Bol zakladateľom Gastoenterologických dní, ktoré sa konajú v Bardejovských kúpeľoch a držiteľom mnohých ocenení za medicínsku a pedagogickú prácu.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Mgr. Petrovi Hrabinskému
za významné výsledky v oblasti filmovej a televíznej strihovej skladby
a prínos pri šírení dobrého mena mesta Košice.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na katedre Filmovej a televíznej strihovej skladby na FAMU v Prahe pracoval v rokoch 1973 až 1993 v Československej televízii v Košiciach na viacerých pozíciách - ako technik, obrazový strihač a režisér. V roku 1993 založil firmu SAVID, kde pôsobil a bol jej spolumajiteľom až do roku 2013. Členom Slovenského syndikátu novinárov je Peter Hrabinský od 1. marca 1996.
Dlhé roky pôsobí aj ako pedagóg – prednášal na katedre strihu v Bratislave i na katedre dokumentárnej tvorby v Banskej Bystrici. Je autorom viacerých odborných publikácií a učebníc a držiteľom viacerých ocenení, získal čestné uznania na festivaloch: Ekofilm, Envirofilm, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava. Je držiteľom hlavnej ceny z Medzinárodného festivalu televíznej tvorby Grand Prix Danubia 2002 Bratislava - v kategórii mládežníckych programov „NO PROBLÉM" – magazín pre mladých.
Osobitne cenná je filmografia P. Hrabinského – podieľal sa na tvorbe mnohých dokumentov o meste Košice, za všetky spomeniem: dokumentárny film o erbe mesta Košice „História pretavená do kovu", „Zvon" - dokumentárny film o Košickom zvone Urban, 15 dielny školský TV seriál o známych osobnostiach Košíc: „Rozhovory z FO-telky", či didakticko-interaktívne DVD „7 historických skvostov Košíc"
Z televíznej tvorby nesú rukopis Petra Hrabinského viaceré periodické magazíny pre mladých ako: "FANY", "KLIPMÁNIA", "NO PROBLÉM" Na konte má aj množstvo živých športových a zábavných TV prenosov a TV inscenácií, na ktorých sa podieľal ako obrazový strihač.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

PhDr. Ľube Koľovej

pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
za dlhoročnú žurnalistickú prácu a významný prínos pre popularizáciu Košíc
v zahraničí ako kozmopolitného mesta.

Novinárka, redaktorka spravodajstva a šéfredaktorka Redakcie dokumentu a publicistiky Slovenskej televízie štúdio Košice Ľuba Koľová sa v roku 1998 rozhodla založiť dovtedy neexistujúcu Redakciu pre národnostné vysielanie
s centrom v Košiciach. Jej koncepciu vysielania pre národnostné menšiny prevzala Česká televize a inšpirovala sa ňou televízia v Poľsku a v Rumunsku.
V súčasnosti redakcia pôsobí pod názvom Centrum pre národnostné vysielanie RTVS Košice a Ľuba Koľová je jeho tímlíderkou.
Už počas vysokej školy sa stala spravodajkyňou denníka Práca, ktorého Krajská redakcia v Košiciach stala jej prvým zamestnaním.
V roku 1991 nastúpila do STV štúdio Košice ako spravodajkyňa. Jej reportáž z tragédie vo Východoslovenských železiarňach v roku 1995 prevzali mnohé zahraničné stanice. Spolu s kameramanom bola totiž jediná, ktorá sa dostala na miesto úniku plynu z potrubia.
O svoje pracovné skúsenosti sa delila aj ako pedagóg. Od roku 2004 členkou poroty Medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových programov pre národnostné menšiny „Môj rodný kraj" na Ukrajine.
Za svoju tvorbu získala mnohé ocenenia doma i v zahraničí. Je autorkou tisícov reportáží a spravodajských šotov, autorkou a režisérkou Národnostných magazínov, publicistických programov a dokumentárnych filmov. Za zmienku stojí najmä dokument Zvon Urban.
Už takmer 20 rokov mapuje Ľuba Koľová významné podujatie Košíc – Večer národnostných menšín. V Košiciach zorganizovala viaceré významné podujatia, ktoré sú veľkým prínosom pre popularizáciu mesta v zahraničí a zároveň dôkazom kozmopolitnosti Košíc, v duchu ktorej sa nesie aj celá tvorba Ľ. Koľovej.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Ing. Pavlovi Lazúrovi

pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
za významný rozvoj samosprávy v meste Košice.

Ing. Pavol Lazúr pracuje na pozícii riaditeľa Magistrátu mesta Košice od decembra 2010. Po skončení Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach, odboru systémové inžinierstvo pracoval vo Východoslovenských strojárňach. Neskôr nastúpil do Východoslovenských železiarní, kde pracoval v rôznych riadiacich a manažérskych pozíciách. Po roku 1998 pôsobil v súkromnej sfére a od roku 2006 do roku 2010 na Ministerstve zdravotníctva SR.
Za obdobie pôsobenia Ing. Pavla Lazúra vo funkcii riaditeľa Magistrátu mesta Košice nadobudli riadiace procesy v tomto úrade nové rozmery. Jeho činnosť sa výrazne zdynamizovala zefektívnením práce úradu po zavedení organizačných zmien a schopnosťou pozitívnej motivácie a otvorenej komunikácie všetkých odborných útvarov v záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov.
Ako ekonóm rieši veci pragmaticky a s nadhľadom. Schopnosť koordinovať procesy, riadiť tímy ľudí, otvorene s nimi komunikovať, stmeľovať kolektív a správne ho motivovať tak, aby všetci ťahali za jeden povraz, to sú vzácne vlastnosti súčasného riaditeľa Magistrátu mesta Košice Pavla Lazúra.
Okrem riadenia procesov na Magistráte mesta Košice sa pánovi riaditeľovi Lazúrovi úspešne podarilo zefektívniť a inštitucionalizovať procesy v obchodných spoločnostiach a mestských organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré plnia samosprávne funkcie.
Pán Pavol Lazúr sa nikdy neuspokojí s aktuálnym stavom a vždy má pred sebou nové vízie. Po ukončení práce na jedných projektoch sa púšťa do ďalších.
Je veľmi pracovitý, neúnavný a náročný na seba a svojich kolegov.
Vysoká odbornosť, zodpovednosť, dôslednosť, presnosť a empatia sú vlastnosti, ktoré ho predurčili byť kvalitným riadiacim pracovníkom. Svoje bohaté skúsenosti a odborné znalosti neváha odovzdať aj svojim mladším kolegom.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Jozefovi Liptákovi
za umelecký a športový prínos a za podporu mladej generácie v meste Košice.

Jozef Lipták sa narodil v Košiciach. V roku 1986 ukončil štúdium na inštitúte energetiky, odbor priemyselné vodohospodárstvo. V roku 2002 ukončil Strednú školu požiarnej ochrany v Žiline ako starší inšpektor požiarnej ochrany a nastúpil na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, kde pracoval ako hasič – záchranár až do odchodu do výsluhového dôchodku v roku 2011.
Jozef Lipták má široký záber v oblasti športu a kultúry. Od roku 1982 až do roku 2004 bol trénerom hádzanárskeho krúžku pre chlapcov a dievčatá na štyroch základných školách v Košiciach, kde dosiahol množstvo pozoruhodných výsledkov v rámci mesta, okresu i kraja. V rokoch 1984 až 1988 pôsobil aj ako funkcionár a tréner (vedúci mužstva) mládeže futbalu a hádzanej v TJ Spoje Košice a VSŽ Košice, kde jeho zverenci získali titul majstra Slovenska i Československa.
Od roku 2010 je aktívnym členom Olympijského klubu Košice a Futbalového klubu Internacionál VSS Košice, kde sa nemalou mierou podieľa na mnohých zmysluplných podujatiach (aj v zahraničí), ktoré organizuje MČ Košice Juh, mesto, Olympijský klub alebo Futbalový klub VSS.
Je zakladateľom mažoretkového súboru pre Dychovú hudbu hasičov, členom Hasičskej dychovej hudby Košice od r. 1989 a od r. 2002 jej manažérom.
Doterajším životným poslaním pána Jozefa Liptáka bolo a je pomáhať ľuďom pri ochrane majetku a životov ako hasič a záchranár a vychovávať zdravú a poctivú mladú generáciu a tomu prispôsobuje celý doterajší život.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Ladislavovi Matovi
za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech ochrany životného prostredia v meste Košice.

Ladislav Mato sa už vyše 20 rokov venuje životnému prostrediu a jeho ochrane ako košický záhradkár.
Zameral sa na lokalitu Račieho potoka a jeho vodného biotopu, kde sa živelným ukladaním najrozličnejšieho odpadu tvorili tzv. čierne skládky a reálne ohrozovali prirodzený výskyt vodných slimákov, rakov či pstruha dúhového. Mesto tak prichádzalo o krásny a vzácny kút prírodnej scenérie. Preto pán Mato v spolupráci s mestom zorganizoval v roku 1977 veľkú brigádu, ktorá výrazne napomohla vyčisteniu potoka v dĺžke cca 200 m a po čase obnovila život vo vode.
Brigádu zorganizoval pán Mato aj o rok neskôr v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a Račí potok ako vstupná brána do tohto pekného kúta prírody, začal byť vyhľadávaným miestom prechádzok.
V nasledujúcom období sa však nepovolené skládky odpadu do tejto lokality vrátili a v priebehu ďalších rokov boli svojpomocne odstraňované súkromnými vlastníkmi záhrad.
Pán Mato sa vo veci obnovy a rekultivácie Račieho potoka opakovane angažoval. Vypracoval návrh pre vzájomnú spoluprácu Záhradkárskej organizácie s mestskou časťou, ktorá sa za posledné obdobie maximálne napĺňa a dlhodobo zabezpečuje všetky práce spojené s očistou lokality.
Do dnešné dňa sa mu podarilo aj za podpory záhradkárov vyčistiť obidva protiľahlé brehy potoka, upraviť zničený prírodný chodník, či opraviť poškodený mostík.
Ako člen výboru sa osobne podieľal na spracovaní a tvorbe „Osadového poriadku". Vydáva a distribuuje časopis Záhradkár a organizuje klubové aktivity. Rokmi získané vedomosti a skúsenosti využíva a pri motivácii ľudí k zdravému spôsobu života a zvyšovaniu kvality životného prostredia.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

MUDr. Jánovi Michalkovi
pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
za dlhoročné vynikajúce pracovné a športové výsledky, za aktívnu prácu vo funkcii športového lekára a za vzornú reprezentáciu mesta Košice.

MUDr. Ján Michalko sa narodil v Košiciach. Po promócii na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach nastúpil pracovať do Vyššieho leteckého učilišťa, dnešnej Leteckej akadémie M. R. Štefánika, kde pôsobil ako náčelník zdravotníckej služby a polikliniky. Bol hlavným odborníkom pre letecké lekárstvo Armády Slovenskej republiky. V roku 1999 bol členom vládnej delegácie SR spolu s plk. I. Bellom na kozmodrome Bajkonur v Kazachstane.
Počas pôsobenia na učilišti získal atestácie z internej medicíny, neskôr nadstavbovej z telovýchovného lekárstva a leteckého lekárstva. Publikoval vyše 150 prác v odbore leteckého a telovýchovného lekárstva.
V mladosti sa aktívne venoval futbalu a ľahkej atletike. Stal sa akademickým majstrom SR v trojskoku.
Po vážnom zranení kolena bol nútený s aktívnou činnosťou skončiť. Dal sa na dráhu oddielového športového lekára. Celých päťdesiat rokov sa venuje funkcii klubového lekára futbalových oddielov.
Na Hrách XXII. olympiády v Moskve bol členom realizačného tímu, ktorý s mužstvom Československa získal zlaté olympijské medaily.
Výsledky jeho práce sa prejavili získaním certifikátu FIFA a UEFA z futbalovej medicíny a viacerými oceneniami.
Dve volebné obdobia bol členom predsedníctva Slovenského futbalového zväzu a zároveň predsedom federálnej zdravotnej komisie v Prahe. Od vzniku Olympijského klubu Košice je jeho členom. V rokoch 2004 - 2012 pôsobil ako predseda zdravotno – sociálnej komisie a komisie pre fair play pri Výkonnom výbore Olympijského klubu.
Svoje športovo – funkcionárske skúsenosti úspešne realizuje v Olympijskom klube do dnešných dní. Svojou erudíciou a výborným prednesom je častým účastníkom besied v základných a stredných školách i športových kluboch mesta.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Ing. arch. Štefanovi Pacákovi
za jedinečné architektonické dielo, ktoré výrazne ovplyvnilo tvár mesta Košice a život jeho obyvateľov.

Architekt Štefan Pacák (1959) výrazne ovplyvnil terajšiu podobu mesta Košice. Je jednou z najvýznamnejších osobností košickej architektúry. S jeho prácou sa denne stretávajú tisícky obyvateľov, keď prechádzajú okolo modernej Steel Arény, oproti stojaceho biznis centra Tri veže, či presklenej Tatrabanky. Jeho nápady sa zhmotnili v rekonštrukcii Železničnej nemocnice s poliklinikou, penziónu Zlatý Dukát, penziónu Pri radnici a mnohých ďalších súkromných i verejných objektov. Nie každodennou príležitosťou bol návrh na vytvorenie podzemných výstavných priestorov pod nádvorím Východoslovenskej galérie, ktoré vznikli ako jeden z Ostrovov kultúry v kultúrnych zariadeniach Košického samosprávneho kraja v súvislosti s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013.
Štefan Pacák študoval architektúru na pražskej Fakulte architektúry ČVUT a tamojšej Akadémii výtvarných umení. Hoci sa vrátil na východ Slovenska, má aktívne kontakty s Českom, aj ďalšími európskymi krajinami, v ktorých tvorí. Dnes je sám vysokoškolským pedagógom na Fakulte umení Technickej univerzity Košice a v Košiciach pôsobí aj v architektonickej firme. Považoval za samozrejmé vrátiť sa do svojho mesta a odovzdať svoje skúsenosti ďalším mladým talentovaným ľuďom, ktorí tu vyrastajú.
Prvú veľkú stavbu realizoval, keď bol na vojenčine v Čechách. Bola to košická prvá Ázijská reštaurácia, terajšie Rokoko. Spolupracoval na múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Kvôli projektu Steel Arény precestoval európske, kanadské a americké štadióny, pretože u nás sa podobné polyfunkčné haly ešte nestavali. Za budovu Tatra banky na Štúrovej ulici získal hlavnú cenu v súťaži Stavba roka 2000.
Architekt Štefan Pacák je synonymom špičkovej súčasnej architektúry, pritom pevne zakotvenej v základoch, ktoré mu dali Košice. Má rád toto mesto, výrazne ovplyvnil jeho modernú tvár a je zábezpekou aj jeho budúceho rozkvetu.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Ing. Jozefovi Širotňákovi
za dlhoročný prínos v oblasti hutníckeho priemyslu a v oblasti politického
a spoločenského života.

Ing. Jozef Širotňák po ukončení Vysokej školy banskej v Ostrave pôsobil vo Vítkovických železiarňach. Tu absolvoval základné vzdelávanie v odbore riadenie výroby ocele (školenia pre hutnícky kombinát VSŽ Košice).
Od roku 1966 pôsobil vo VSŽ Košice závod Oceliareň ako vedúci oddelenia a o dva roky bol menovaný za riaditeľa prevádzky Oceliareň 1.
Aktívne pôsobil vo volených orgánoch miestnej samosprávy a v slovenskom parlamente (SNR). V rokoch 1976-1983 vykonával funkciu mestského poslanca a 5 rokov aj funkciu tajomníka plánovacej komisie.
Pán Širotňák bol Generálnym tajomníkom Slovenskej priemyselnej komory v Bratislave a Federácie zamestnávateľských zväzov SR. Od roku 1991 do roku 1997 pôsobil ako generálny riaditeľ zahraničného obchodu vo VSŽ Košice a neskôr riaditeľ vo VSŽ STEELKOM vo švajčiarskom Zürichu. Od septembra 1999 do konca 2004 pracoval na poste riaditeľa Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Košiciach a súčasne bol 2 roky poverený riadením prezidentskej kancelárie v Bratislave. Od októbra 2005 pôsobí vo firme SLOVENERGO a.s. Košice ako poradca až dodnes.
V 90-tych rokoch bol spoluzakladateľom Zväzu priemyslu Slovenskej republiky a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a súčasne l. generálnym sekretárom oboch organizácií.
Zaslúžil sa na otvorení Honorárneho konzulátu Mongolska na Slovensku v Košiciach, kde aktívne pôsobí ako poradca konzula.
Je aktívnym členom ROTARY KOŠICE a zakladateľom slovenskej základnej školy v Užhorode. Rád pomáha všetkým, ktorí to potrebujú.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Mgr. art. Ondrejovi Šothovi, ArtD.
za výnimočnú choreograficko-režijnú tvorbu v európskom baletnom kontexte
a za významný prínos rozvoja profesionálneho tanečného umenia v Košiciach.

Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD. absolvoval VŠMU v Bratislave, odbor choreografia a réžia tanca pod vedením Prof. Štefana Nosáľa. Absolutórium získal v roku 1983 s predstavením Carmina burana v ŠD Košiciach. Po skončení štúdií pôsobil ako pedagóg na vysokých školách a univerzitách doma aj v zahraničí.
Ako choreograf pôsobil vo viacerých českých, slovenských a zahraničných divadlách: Pražský komorný balet P. Šmoka, Laterna Magika - Národní divadlo Praha (Orbis sensualium pictus V. Godára, Odysseua M. Kocába v roku 1987), Slovenské národné divadlo (Requiem G. Verdiho, 1988) , Slovenský ľudový umelecký kolektív, Arts concerts Mníchov, SRN. Ako šéf baletu pôsobil v Mestskom divadle Ústí nad Labem. Spolupracoval s viacerými filmovými a divadelnými režisérmi: v roku 1984 s J. Jakubiskom (Perinbaba), v roku 1987 P. Weiglom (Romeo a Julie na vsi), v roku 1994 s P. Moniem (Gitanes - Francúzsko), v roku 1996 s K. Russelom (Open to hard – USA), v roku 1986 s Ľ. Vajdičkom (Médea), v roku 1986 s M. Peitorom (Richard III.), v roku 1987 s J. Bednárikom (Maniere Teatrali), v roku 1991 s R. Polákom (Romeo a Júlia), v roku 1992 s M. Chudovským (La Traviata).
Od roku 2000 pôsobil ako šéf baletu v Štátnom divadle Košice. V súčasnosti vedie baletný súbor Štátneho divadla Košice ako umelecký šéf, baletný majster a choreograf .
Počas svojho pôsobenia získal viacero prestížnych ocenení. Choreografická a réžijná činnosť Ondreja Šotha predstavuje bezmála 30 celovečerných baletov uvedených v Košiciach a mnoho iných choreografií v opere či činohre na Slovensku, ale i v zahraničí. Umelecká činnosť Ondreja Šotha, významne prispela ku kvalite a zviditeľneniu tanečného umenia ako v Košiciach, na Slovensku, aj v zahraničí.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Bc. Richardovi Turymu
za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska v skateboardingu.

Richard Tury sa už niekoľko rokov zúčastňuje medzinárodných súťaží v skateboardingu po celom svete, kde dosahuje pravidelne výborné výsledky a tak šíri skvelé meno nášmu mestu. Rád podporí každú dobrú vec, ktorá súvisí s pohybom a zdravým životným štýlom.
Skateboardingu sa venuje od svojich 6 rokov. Spoločne s bratom a partiou kamarátov začínali na sídlisku Ťahanovce. Richard svojou tvrdou prácou a cieľavedomosťou začal postupne vyhrávať súťaže po celom Slovensku a v Českej republike. Pribúdajúce úspechy mu priniesli záujem sponzorov a otvorili dvere do celého sveta. V súčasnosti reprezentuje Slovensko a mesto Košice na najprestížnejších súťažiach ako je napríklad séria World Cup Skateboarding, alebo Fise World Cup. V roku 2015 skončil v celkovom poradí ako 5. najlepší skater na svete.
Zatiaľ najúspešnejšou bola pre Richarda sezóna 2016, kedy aj napriek dvom zlomeninám dokázal odjazdiť spolu 20 medzinárodných súťaží, a umiestnil sa na popredných priečkach. Prvé miesto obsadil celkom 4-krát:
- Amsterdam open 2016 – Holandsko
- Cassovia skate cup 2016 Košice – Slovensko
- Offline sport games Budapešť– Maďarsko
- Xmas jam 2016 Trondheim – Nórsko.
Druhý alebo tretí bol 6-krát. V ostatných súťažiach sa umiestnil do desiateho miesta.
Richard Tury sa svojou húževnatosťou, ktorá prináša zaslúžené výsledky, stáva vzorom pre nejedného mladého človeka.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH
pri príležitosti životného jubilea 50 rokov
za úspešné a včasné zvládnutie rekonštrukcie Detskej fakultnej nemocnice Košice a významný podiel na jej modernizácii a rozvoji.

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH pracuje v DFN Košice od roku 1992. V septembri 2006 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky DFN Košice, ktorú zastávala do 01.10. 2010 a následne od 12.04.2012 až doposiaľ. Počas jej pôsobenia bol zrealizovaný historicky najrozsiahlejší projekt modernizácie tejto nemocnice. Projekt „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba DFN Košice" trval od mája 2013 do decembra 2015. Realizovaná bola komplexná rekonštrukcia dvoch oddelení, zmodernizovaný Centrálny príjem, nadstavené dve podlažia, zriadené tri špičkové operačné sály, vlastná nemocničná lekáreň, zateplenie budovy a výmena okien. Do nemocnice pribudlo i moderné materiálne a prístrojové vybavenie. Rekonštrukcia pritom prebehla za plnej prevádzky nemocnice. Detskí pacienti, ich rodičia i zamestnanci získali dôstojnú, modernú detskú nemocnicu, ktorá bude slúžiť aj pre ďalšie generácie.
V tejto súvislosti je potrebné vyzdvihnúť nesmierne úsilie, osobnú angažovanosť a vysoké manažérske schopnosti MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH, ktorá dokázala úspešne zvládnuť celý priebeh rekonštrukčných prác zároveň s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v DFN Košice iba s minimálnymi obmedzeniami pre pacientov. I vďaka nej je dnes DFN Košice dôstojným moderným zariadením, ktoré poskytuje špičkovú zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov na 3 klinikách, 8 lôžkových oddeleniach a 55 odborných ambulanciách a špecializovaných pracoviskách.
Napriek tomu, že pozícia riaditeľky nemocnice je časovo veľmi náročná a vyžaduje si nesmierne veľa úsilia, nachádza si MUDr. Urbančíková priestor i na zdravotnícku a pedagogickú činnosť. Je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti očkovania rizikových pacientov a pacienti ju pravidelne nájdu na infektologickej ambulancii DFN. V tejto oblasti je aj mimoriadne vedecky a publikačne aktívna. Okrem toho je garantom špecializačného štúdia v odbore „Zdravotnícky manažment a financovanie" na LF UPJŠ a predovšetkým jej zásluhou sa darí pripravovať odborne zdatných manažérov v zdravotníctve.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

kolektívu Bábkového divadla v Košiciach
za dlhoročný prínos v oblasti profesionálneho divadla pre deti, posilňovanie kultúrnej identity uvádzaním pôvodnej tvorby a rozšírenie kultúrnych aktivít o nové kreatívne formy.
Ocenenie za kolektív prevzal: Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ.

Bábkové divadlo v Košiciach vzniklo v roku 1959 a dodnes je jediným svojho druhu na východnom Slovensku, zameraným hlavne na tvorbu pre deti. Formuje najmladšieho diváka a jeho estetické vnímanie rôznymi výtvarnými koncepciami.
Už v 60. rokoch sa o tomto divadle hovorilo ako o stabilnom telese s pevnou pozíciou na československej bábkarskej scéne, 80. roky sa niesli v znamení hľadania nových tém a výrazových prostriedkov. Vyvrcholením tohto obdobia bol príchod košického rodáka, absolventa pražskej AMU, režiséra a autora detskej literatúry Jána Uličianskeho. Jeho pozoruhodné básnické videnie prevedené na košické javisko prinieslo niekoľko inscenácií, ktoré sa dočkali ocenenia na domácich i zahraničných festivaloch. 90. roky navodili zmeny v umeleckom, ale i prevádzkovom režime divadla. Členovia kolektívu cítili potrebu realizovať sa aj inak, a tak v roku 1995 pribudlo činoherné štúdio Jorik - divadelná scéna zameraná na dospelejšie publikum a experimentálnu tvorbu.
Výrazným medzníkov v histórii divadla bola rozsiahla rekonštrukcia objektu ako jedného z investičných projektov Ostrovy kultúry z programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Objekt sa transformoval na otvorenú zónu - moderný multifunkčný kultúrny priestor.
V súčasnosti má Bábkové divadlo v Košiciach tri hracie priestory. Od svojho vzniku pripravilo vyše dvesto premiér. Každoročne uvedie vyše 270 predstavení pre 25 tisíc divákov.
V roku 2012 Bábkové divadlo v Košiciach založilo novú tradíciu - medzinárodný festival VIRVAR - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Stal sa novým fenoménom kultúrneho diania v meste Košice. V súčasnosti Bábkové divadlo v Košiciach pripravuje cyklus filmových televíznych rozprávok na motívy existujúcich legiend Košického kraja a Zakarpatskej Ukrajiny pod názvom Príbehy spod Karpát. Bábková tvorba podobného druhu sa v televízii nerobila už vyše 20 rokov.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

IV. internej klinike
LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice
za vynikajúce výsledky v oblasti liečebnej starostlivosti, pregraduálnej a postgraduálnej výučby vnútorného lekárstva, ako aj výskumnej činnosti v oblasti aterosklerózy a cukrovky.
Ocenenie za kolektív prevzal: prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD..

IV. interná klinika vznikla v súvislosti so vznikom Lekárskej fakulty v Košiciach v roku 1949. Od samého počiatku patrila medzi špičkové pracoviská vnútorného lekárstva v rámci celého Slovenska. V rámci internej medicíny vykonávajú jej zamestnanci aj vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť v jednotlivých pododboroch: (diabetológii, kardiológii, angiológii, hypertenziológii, lipidológii, endokrinológii, hematológii, reumatológii, imunológii, nefrológii a gastroenterológii). Medzi jedinečné diagnostické pracoviská v rámci Slovenska patrí Angiologické laboratórium pod vedením MUDr. Miriam Kozárovej, PhD., ktoré umožňuje zabezpečiť komplexnú diagnostiku artériových ochorení vrátane diagnostiky subklinických štádií aterosklerózy. Toto laboratórium vzniklo v rámci projektu Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA, CEVA II).
Výskumná činnosť kliniky sa zameriava na oblasť diabetu a aterosklerózy a dosiahla vysokú medzinárodnú úroveň. Za posledných 6 rokov publikovali učitelia kliniky 20 článkov v medzinárodných časopisoch. Úspešne riešili 4 projekty VEGA a podieľali sa aj na úspešnom riešení projektu APVV. Výskumný kolektív sa zapojil do práce medzinárodného konzorcia MetGen skúmajúceho farmakogenetické aspekty účinku antidiabetika metformínu a výsledkom tejto spolupráce bola publikácia v jednom najprestížnejších svetových vedeckých časopisov Nature Genetics.
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. a MUDr. Martin Javorský, PhD. sú členmi výskumnej skupiny EXcelentný Tím pre výskum AteroSklerózY (EXTASY). Táto výskumná skupina bola menovaná Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR v rámci projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" ako jeden zo štyroch špičkových tímov v oblasti medicíny a farmácie.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

kolektívu Strednej odbornej školy Policajného zboru Košice
pri príležitosti 25. výročia založenia
za osobitný prínos rozpracovaním integrovanej tematickej výučby a výchovy pri osvojovaní vedomostí, zručností a návykov príslušníkmi PZ, mestskej polície a za podiel na projekte „Košice – bezpečné mesto".
Ocenenie za kolektív prevzali: pplk. PaedDr. Lucia Vargová, PhD., riaditeľka SOŠ PZ Košice a plk. v. v. JUDr. Jozef Dieneš, CSc., zakladateľ školy.

Preberanie ceny súčasnou riaditeľkou spolu so zakladateľom symbolizuje vybudovanie, obsahové zmeny v pedagogickom procese a kontinuitu v poskytovaní a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu policajtov.
Súčasťou novovznikajúcej školskej sústavy v rezorte MV SR sa dňom 01. 03. 1992 stala aj SOŠ PZ Košice. Pokiaľ obdobné školy v Bratislave a Pezinku vznikli transformáciou predchádzajúcich bezpečnostných zariadení, v Košiciach vystala potreba zabezpečenia ubytovacích priestorov, personálneho obsadenia a chodu školy. Uspel tak objektívny záujem umiestniť školu na východ republiky do druhého najväčšieho mesta SR.
Riadiaci proces personálneho, organizačného a funkčného budovania školy započal 15.01.1992 pplk. JUDr. Jozef Dieneš, CSc. (Doposiaľ ako pedagógovia pôsobia PhDr. Ivana Chomčová a pplk. Ing. Gabriel Sokol. Dlhodobo tu pôsobil pplk. JUDr. Július Kubaško.)
Zefektívnením pedagogického procesu, zavádzaním integrovanej tematickej výchovy, vrátane maturitnej skúšky, v roku 1996 významne napomohli Ing. Kitová, JUDr. Zlacký, Mgr. Serbák a Mgr. Hankoščák. Prehĺbeniu napomohla nová organizačná štruktúra, na ktorej sa významne podieľali Ing. Gergeľ a Mgr. Siroťáková. Sústavná potreba redislokácie školy do vyhovujúcejšieho objektu sa zrealizovala v roku 2001.
Významná bola všestranná príprava, odborná, fyzická, oddychová a vlastenecká. Škola ako súčasť „Policajného organizmu" sa značne podieľala na zabezpečovaní športových, spoločenských a preventívno-bezpečnostných opatrení mestského, regionálneho a celoslovenského charakteru. Významná bola spolupráca s verejnosťou najmä organizovaním dní polície: „Polícia deťom - policajt je Tvoj ochranca".

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Ing. Richardovi Dudovi
za významný podiel na rozvoji zamestnanosti v meste Košice.

Ing. Richard Duda, MBA, sa narodil a študoval v Košiciach. Významnou mierou prispel k rozvoju automobilového priemyslu na Slovensku. Riadil viaceré dodávateľské firmy, ktorých zakladateľom boli zahraničné spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle.
V roku 2004 sa vrátil do Košíc, aby vybudoval fy HOWE Slovensko s.r.o., ktorá v tom čase nebola veľkou spoločnosťou. Mala však jasnú víziu: presadiť sa na európskom automobilovom trhu dodávkami kožených komponentov určených k výrobe autopoťahov na sedačky, dverových panelov, centrálnych konzol, hlavových opierok, lakťových opierok, prístrojových dosiek a iných interiérových súčastí. Počas svojho pôsobenia v HOWE v Košiciach vybudoval Ing. Duda firmu takpovediac na zelenej lúke, a to od nuly až po 1000 zamestnancov.
V krízových rokoch spoločnosť HOWE v Košiciach previedol cez mimoriadne zložité obdobie a za úspechy a spoločenský prínos firmy bol odmenený nomináciou na manažéra roku 2010. V spoločnosti pôsobil na poste generálneho riaditeľa až do konca roku 2015. V čase jeho odchodu bol pripravený program rozvoja firmy na ďalšie obdobie, ktorý počítal so zvýšením počtu zamestnancov o ďalších 400. V súčasnej dobe pôsobí ako generálny riaditeľ v bývalých závodoch ťažkého strojárstva v Námestove na Orave – dnešný HERN s.r.o.
Náročnú manažérsku prácu vyvažuje hlavne športom. Už počas štúdia sa aktívne venoval športu, konkrétne orientačnému behu a orientačnému bicyklovaniu. Zúčastňuje sa cyklistických podujatí vrátane horských cyklomaratónov. Už tradične otvára na bicykli v Košiciach trojkráľový beh.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Anne Gajovej
za dlhoročnú charitatívnu činnosť a podporu projektov pre znevýhodnené deti
v rámci Košíc a východného Slovenska.

Už takmer 20 rokov sa s láskou a radosťou venuje charitatívnej činnosti a pomoci deťom. Aj cez vlastnú skúsenosť dokáže hľadieť na náročné životné situácie očami tých, ktorí sú v ťažkých chvíľach vďační za každú radu, za každú ústretovosť. Preto sa vždy ochotne a bez rozmýšľania zapája do projektov, ktoré umožňujú znevýhodneným deťom ľahšie znášať svoj životný údel.
Najradšej účinkuje na detských akciách rôzneho typu, keďže ako 4-násobná mama má k deťom veľmi blízky vzťah a dokáže im dobre porozumieť. Pomáha na akciách pre deti s telesným znevýhodnením, pre deti z detských domovov, pre nevidiace deti, pre deti s Downovým syndrómom alebo kombinovaným postihnutím.
Vďaka osobnej životnej skúsenosti s telesne hendikepovanou mamou poznávala potreby a pocity človeka so znevýhodnením skutočne od malička. Dokáže preto v rôznych situáciách vhodným spôsobom vnímať a reagovať na špecifické požiadavky hendikepovaných.
S obľubou účinkuje a vystupuje najmä na rôznych detských akciách, ale aj iných podujatiach určených pre širokú verejnosť, najčastejšie v rámci Košíc, ale aj iných miest východného Slovenska. Na týchto akciách účinkuje obyčajne ako speváčka, prípadne moderátorka, častokrát ako spoluorganizátorka, alebo sponzor. Pomáha pri organizovaní športových podujatí, koncertov, plesov, recepcií a iných aktivít.
Na svojom konte má tri CD s vlastnými piesňami a dve CD s piesňami prevzatými. V súčasnej dobe pripravuje detské CD s 22 veselými piesňami spolu s omaľovánkou akad. maliarky Anny Gajovej z Prešova.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc.
pri príležitosti životného jubilea 75 rokov
za celoživotný prínos v ekonomickej diplomacii, za dlhoročné úsilie o symbiózu vedy a priemyselnej praxe a za reprezentáciu mesta Košice i Slovenska.

Štefan Kassay patrí medzi významné osobnosti slovenského vedeckého a podnikateľského života. Svojím životným príbehom inšpiruje mnohých ľudí doma aj v zahraničí. Kariéru začínal ako sústružník. V priebehu rokov bol konštruktérom, stredoškolským učiteľom, televíznym redaktorom a zahraničným spravodajcom ČST v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku. Po skončení zahraničnej misie sa stal šéfredaktorom Hlavnej redakcie programov zo zahraničia, neskôr riaditeľom Ústredia novinárskych informácií v Prahe a Bratislave, riaditeľom Central European Development Company (ekonomické poradenstvo) so sídlom vo Veľkej Británii a napokon sa stal spoluvlastníkom Pečivární Sereď (1991) a Figaro Trnava (1992). Vo vrcholných funkciách I.D.C. Holding, a.s. pracuje doteraz ako predseda dozornej rady. Vyššie a univerzitné vzdelanie získal postupne popri zamestnaní.
Organizačne pôsobí vo vedeckej sfére ako člen Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (City University USA), odborne ako člen redakčnej rady časopisov Produktivita a inovácie (Slovenské centrum produktivity) a Marketing és Menedzsment v Budapešti.
Osobitne dôležitým je celoživotné úsilie profesora Kassaya o symbiózu vedy a praxe. Potvrdzuje to bohatá pedagogická a publikačná činnosť, ktorá sa opiera o vysokú erudovanosť a praktické skúsenosti z riadenia veľkého podniku.
V problematike marketingovej stratégie, reinžinieringu a teórie holdingu vytvoril celý rad odborných štúdií a vedeckých publikácií, v ktorých aplikoval svetové tendencie na súčasný rozvoj moderných podnikov v procese globalizácie a transformácie na Slovensku. Jeho dielo je na Slovensku jedinečné, vo všetkých analýzach originálne a výsledky sú overeným východiskom pre modernú podnikovú prax. Profesor Kassay významne prispel k rozvoju slovenskej vedy a odbornej pedagogickej literatúry.
Za jeho vedeckopedagogickú a podnikateľskú činnosť mu boli udelené viaceré domáce i zahraničné ocenenia.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Mgr. Jánovi Kuncovi
pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania, kultúry a spoločenského života,
za dosiahnuté výsledky pri rozvoji základného a stredného školstva v meste Košice a regióne východného Slovenska.

Mgr. Ján Kunca celý svoj doterajší život zasvätil výchove a vzdelávaniu mládeže. V roku 1960 bol menovaný do funkcie zástupcu riaditeľa ZŠ v Krásnej a v roku 1964 do funkcie riaditeľa ZŠ. Škola bola v tom čase umiestnená v budove starého kaštieľa a kapacitne nevyhovovala počtu žiakov v rozrastajúcej sa obci. Vyučovalo sa v trojzmennej prevádzke. Z uvedeného dôvodu Mgr. Ján Kunca začal intenzívne usilovať o výstavbu novej školy. Po tom, čo VS KNV odsúhlasil výstavbu školy v čo najkratšom možnom termíne, Mgr. Kunca sa zúčastňoval všetkých rokovaní súvisiacich s výstavbou a projektovou dokumentáciou školy. Podarilo sa mu presadiť najnovší typ školy pavilónového typu. Jeho zásluhou bola súčasne s výstavbou školy realizovaná aj výstavba bytového domu pre rodiny učiteľov, ktorí do Krásnej prichádzali učiť. V tomto období škola dosahovala veľmi dobré výsledky, v prvom didaktickom roku 1969 najlepšie v kraji.
Jedno volebné obdobie zastával Mgr. Ján Kunca funkciu predsedu občianskeho výboru v obci Krásna, kedy sa zaslúžil o rozvoj výstavby budov občianskej vybavenosti. Svojou prácou a húževnatosťou si získal dôveru a úctu obyvateľov, ktorí sa na neho obracali s rôznymi osobnými a rodinnými problémami.
Následne vo funkcii okresného predsedu odboru školstva či ako krajský školský inšpektor sa desaťročia podieľal na výstavbe a skvalitňovaní práce nových škôl a predškolských zariadení v rámci celého mesta.
Na výzvu evanjelickej cirkvi v Košiciach, sa začal Mgr. Ján Kunca v roku 1992 podieľať na príprave vzniku bilingválneho slovensko-anglického gymnázia J. A. Komenského, a v roku1994 sa stal jeho prvým, a veľmi úspešným riaditeľom. Škola od začiatku získala výborné renomé. Okrem iného prispel aj k zriadeniu školského speváckeho zboru Chorus Comenianus, ktorý žne úspechy nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

prof. Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc.
za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky a za významný prínos k rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových nákaz zvierat.

Molekulárny biológ prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. absolvoval medziodborové štúdium chémie na Univerzitej Karlovej a ČVUT Praha.
Pôsobil na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice a od r. 1981 na UVLF v Košiciach ako samostatný vedecký pracovník. Je vedeckým pracovníkom katedry Epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach a vedeckým garantom Centra excelentnosti INFEKTZOON. Je odborníkom v oblasti infekčných a parazitárnych chorôb zvierat.
Zaoberá sa detekciou a charakterizáciou vírusov na genetickej úrovni. Vyvinul viaceré PCR testy na diagnostiku infekčných chorôb hospodárskych zvierat a venuje sa aj molekulárnej epizootológii.
Už počas štúdia a i ďalej po jeho ukončení, začal prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. svoju vedeckú kariéru vývojom rádiofarmák. Súčasná vedecká špecializácia prof. Štefana Vilčeka nie je výlučne iba chemickým výskumom, ale dlhodobo sa venuje štúdiu vírusových genómov, ktorý vyžaduje interdisciplinárny prístup. Vďaka úsiliu prof. Vilčeka za posledných 30 – 40 rokov dosiahnutá evidentná zmena v napredovaní výskumných laboratórií, z hľadiska ich vybavenosti, ale aj zdieľania informácií a výsledkov bádania a to aj na základe podpory z eurofondov.
Pri získavaní takejto podpory významnú úlohu zohráva vedecká reputácia vedca, meraná parametrami ako publikovanie výsledkov výskumnej práce v prestížnych medzinárodných vedeckých časopisoch, citácie na publikované vedecké práce, patenty, medzinárodné akceptovanie vedeckého pracovníka a iné.
Osobné nasadenie, iniciatíva a odborná kvalita vedeckého pracovníka, akým je prof. Štefan Vilček, sú atribútmi, ktoré výraznou mierou pomáhajú pri získavaní finančných prostriedkov pre granty, na vybavenie laboratórií a v konečnom dôsledku pre lepšie hodnotenie pracoviska a školy.

––––– ÷ ––––

Primátor mesta Košice
u d e l i l
PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Folklórnej skupine Škvarkare
za dlhoročný prínos v oblasti tradičnej kultúry.
Ocenenie za kolektív prevzal Ing. Tomáš Ondruš, vedúci folklórnej skupiny.

Folklórna skupina Škvarkare pri MÚ MČ Košice – Košická Nová Ves vznikla koncom roka 2008 a pôsobí pod záštitou a s podporou Miestneho úradu MČ Košice - Košická Nová Ves.
Pomenovanie si ponechali podľa tradičnej prezývky, podľa ktorej poznajú Novovešťanov azda po celom Above, pretože vynikali mäsiarskym remeslom. V súčasnosti má skupina 15 aktívnych členov. Prezentuje najmä spracovaním folklóru z Košickej Novej Vsi autentickým spôsobom. (Vo svojom repertoári má verbunk, karičky a čardáše z Košickej Novej Vsi, Bidoviec a Ďurkova. Z oblasti Zemplína tancujú tance zo Zámutova a Parchovan.)
V spolupráci s najstaršími žijúcimi obyvateľmi obce získala piesne i tance, na ktoré radi ľudia v Košickej Novej Vsi spomínajú. Skupina dodržiava aj autenticitu krojov. Získavajú a renovujú sa staré kroje a tie, ktoré sú ušité v súčasnosti, musia presne korešpondovať s dobovými fotografiami a opisom pamätníkov. Vedúci skupiny má vo svojej zbierke vyše 250 abovských krojov, ktoré sa používajú aj pri vystúpeniach.
Profesionálne pracujú s tanečným pedagógom Ing. Slavomírom Ondejkom.
V roku 2011 založili aj detskú folklórnu skupinu Pagáčik pre deti vo veku od 3 do 12 rokov.
Svojimi vystúpeniami sa Folklórna skupina Škvarkare zapája do podujatí v rámci mesta Košíc i v okolitých obciach.
Natočili folklórny klip pre tv reláciu Kapura. O skupine bola urobená reportáž pre RTVS v relácii Slovensko v obrazoch. Vydali CD s názvom „Harmoňija hrala".
Fsk Škvarkare úspešne reprezentujú svoju MČ a mesto Košice na podujatiach a súťažiach doma aj v zahraničí.

––––– ÷ ––––


Obrázky

Cena mesta Košice

Ing. arch. Alexander Bél
(215,036 kB) Ing. arch. Alexander  Bél

Cena mesta Košice

JUDr. Cyril Betuš
(194,138 kB) JUDr. Cyril Betuš

Cena mesta Košice

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Buda, DrSc.
(218,302 kB) Dr.h.c. prof. Ing. Ján Buda, DrSc.

Cena mesta Košice

Radoslav Dráb
(199,804 kB) Radoslav Dráb

Cena mesta Košice

Ing. Tibor Egry
(170,612 kB) Ing. Tibor Egry

Cena mesta Košice

Mgr. Milena Gašajová
(216,758 kB) Mgr. Milena Gašajová

Cena mesta Košice

Mgr. Peter Gombita
(188,108 kB) Mgr. Peter Gombita

Cena mesta Košice

František Krištof
(190,598 kB) František Krištof

Cena mesta Košice

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
(114,87 kB) prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Cena mesta Košice

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
(197,488 kB) doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH

Cena mesta Košice

doc. MUDr. Ján Slávik, CSc.
(200,996 kB) doc. MUDr. Ján Slávik, CSc.

Cena mesta Košice

PhDr. Jana Teššerová
(198,738 kB) PhDr. Jana Teššerová

Cena mesta Košice

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
(174,116 kB) prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

Cena mesta Košice

Katedra organickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach (doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD. – vedúca katedry)
(214,416 kB) Katedra organickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach (doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD. – vedúca katedry)

Cena mesta Košice

Oddiel kanoistiky pri TJ Lokomotíva Košice (Peter Barna - predseda oddielu)
(208,206 kB) Oddiel kanoistiky pri TJ Lokomotíva Košice (Peter Barna - predseda oddielu)

Cena mesta Košice

Štúdio RTVS Košice (Ing. Juraj Hidvéghy - výkonný riaditeľ)
(183,26 kB) Štúdio RTVS Košice (Ing. Juraj Hidvéghy - výkonný riaditeľ)

Cena primátora mesta Košice

PaedDr. Andrea Bodon
(193,278 kB) PaedDr. Andrea Bodon

Cena primátora mesta Košice

Hana Bonková
(211,44 kB) Hana Bonková

Cena primátora mesta Košice

doc. Ing. Ján Buleca, PhD.
(184,558 kB) doc. Ing. Ján Buleca, PhD.

Cena primátora mesta Košice

JUDr. Ján Caban
(175,824 kB) JUDr. Ján Caban

Cena primátora mesta Košice

MVDr. Lucia Cangárová
(186,102 kB) MVDr. Lucia Cangárová

Cena primátora mesta Košice

František Cimbolák
(128,21 kB) František Cimbolák

Cena primátora mesta Košice

MUDr. Pavol Drahovský
(196,102 kB) MUDr. Pavol Drahovský

Cena primátora mesta Košice

PaedDr. Marta Gyoriová
(188,224 kB) PaedDr. Marta Gyoriová

Cena primátora mesta Košice

9.doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., in memoriam (Mgr Anna Hildebrandová - manželka)
(130,206 kB) 9.doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., in memoriam (Mgr Anna Hildebrandová - manželka)

Cena primátora mesta Košice

Mgr. Peter Hrabinský
(228,642 kB) Mgr. Peter Hrabinský

Cena primátora mesta Košice

PhDr. Ľuba Koľová
(187,972 kB) PhDr. Ľuba Koľová

Cena primátora mesta Košice

Ing. Pavol Lazúr
(112,692 kB) Ing. Pavol Lazúr

Cena primátora mesta Košice

Jozef Lipták
(182,766 kB) Jozef Lipták

Cena primátora mesta Košice

Ladislav Mato
(180,316 kB) Ladislav Mato

Cena primátora mesta Košice

MUDr. Ján Michalko
(118,072 kB) MUDr. Ján Michalko

Cena primátora mesta Košice

Ing. arch. Štefan Pacák
(191,892 kB) Ing. arch. Štefan Pacák

Cena primátora mesta Košice

Ing. Jozef Širotňák
(188,378 kB) Ing. Jozef Širotňák

Cena primátora mesta Košice

Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
(174,708 kB) Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.

Cena primátora mesta Košice

Bc. Richard Tury
(115,878 kB) Bc. Richard Tury

Cena primátora mesta Košice

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH.
(224,872 kB) MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH.

Cena primátora mesta Košice

kolektív Bábkového divadla v Košiciach (Mgr. Pavol Hrehorčák - riaditeľ)
(177,148 kB) kolektív Bábkového divadla v Košiciach (Mgr. Pavol Hrehorčák - riaditeľ)

Cena primátora mesta Košice

IV. interná klinika LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice (prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. – prednosta)
(190,964 kB) IV. interná klinika LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice (prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. – prednosta)

Cena primátora mesta Košice

kolektív SOŠ Policajného zboru Košice (pplk. PaedDr. Lucia Vargová, PhD. – riaditeľka školy, plk. v. v. JUDr. Jozef Dieneš, CSc.- zakladateľ školy)
(184,346 kB) kolektív SOŠ Policajného zboru Košice (pplk. PaedDr. Lucia Vargová, PhD. – riaditeľka školy, plk. v. v. JUDr. Jozef Dieneš, CSc.- zakladateľ školy)

Plaketa primátora mesta Košice

Ing. Richard Duda
(182,418 kB) Ing. Richard Duda

Plaketa primátora mesta Košice

Anna Gajová
(189,276 kB) Anna Gajová

Plaketa primátora mesta Košice

Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
(180,126 kB) Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Plaketa primátora mesta Košice

Mgr. Ján Kunca
(180,33 kB) Mgr. Ján Kunca

Plaketa primátora mesta Košice

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
(180,33 kB) prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Plaketa primátora mesta Košice

Folklórna skupina Škvarkare (Ing. Tomáš Ondruš – vedúci Fsk)
(124,398 kB) Folklórna skupina Škvarkare (Ing. Tomáš Ondruš – vedúci Fsk)

Mestské podniky