Pondelok, 28. Máj 2018

Voda z „čierneho snehu“ Hornád nijako nekontaminovala, hodnoty sú hlboko pod prípustnými limitmi


17.03.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Začiatkom februára jeden z košických aktivistov medializoval svoje podozrenia, že sneh, ktorý bol vyvezený z ulíc mesta na riadne povolenú skládku pri Hornáde, môže vodu v rieke kontaminovať.

Aktivista vtedy informoval, že odobral na skládke vzorky snehu, poslal ich na rozbor do certifikovaného laboratória a odtiaľ mu vraj predbežne potvrdili nadlimitný obsah ropných produktov v skúmaných vzorkách.

Vedenie Mesta Košice považuje za jednu zo svojich najväčších priorít neustále zlepšovanie životného prostredia pre obyvateľov mesta, a robí preto všetko čo sa dá. Informácie o údajnej možnej škodlivosti tzv. „čierneho snehu" pri Hornáde nenechali kompetentných zamestnancov mesta ľahostajnými. Keďže sa „čierny sneh" na skládke už roztápa, oslovili Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) š.p., ktorý pravidelne monitoruje kvalitu povrchových vôd, vrátane Hornádu, či zistili pri poslednej kontrole (27. 2. 2017) nejakú kontamináciu vody v rieke vodou z roztápajúceho sa „čierneho snehu".

„Odbery jednotlivých vzoriek boli vykonané podľa platných metód odberu vzoriek povrchových vôd. Priemerné výsledky, ktoré sa porovnávajú s limitnými hodnotami platnými pre povrchové vody, sú hlboko pod maximálnymi prípustnými hodnotami. Kvalita vody v Hornáde sa dôsledkom topiaceho sa uskladneného snehu nezmenila. Topiaci sa sneh navozený na breh Hornádu, neovplyvňuje negatívne tok. Obavy občana sú neopodstatnené, v monitoringu na odbernom mieste Hornád Ťahanovce budeme pokračovať jedenkrát mesačne počas celého roka 2017," odpovedali z SVP š. p., Odštepný závod Košice

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., vydáva mestu Košice povolenie na skládku snehu pri rieke Hornád každoročne od roku 1996 . V súhlase sú vyšpecifikované podmienky, ktoré musí zmluvný partner SVP, čiže mesto Košice, dodržať. Podľa Pavla Machavu, hovorcu SVP, uvedené podmienky SVP pravidelne kontroluje, žiadne pochybenia zistené neboli.
Obrázky

"Čierny sneh"

Vodu v Hornáde nekontaminoval
(179,828 kB) Vodu v Hornáde nekontaminoval