Deň mesta Košice

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti


24.02.2017 Publikoval: Ing. Terézia Frankovičová

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Dražobník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH

Navrhovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH

Dátum a miesto otvorenia dražby: 27. marca 2017 o 9.00 hod.
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice – zasadačka č. 205/C na 2. poschodí

Opakovanie dražby: prvá dražba

Predmet dražby: nehnuteľnosti – kotolňa súp. č. 3415 na pozemku registra C KN parc. č. 816/9 a pozemok registra C KN parc. č. 816/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m2, katastrálne územie Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto, okres Košice I, zapísané na liste vlastníctva č. 10527.

Opis predmetu dražby:

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na území Mestskej časti Košice – Staré mesto v centrálnej zóne mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Košice na ulici Kováčska č. 4.

Stavba kotolne pôvodne patrila k rodinnému domu na Kováčskej č. 4 v Košiciach a tvorila príslušenstvo k domu, v ktorom sa nachádza jedna bytová jednotka na I. poschodí a nebytový priestor na prízemí. Slúžila ako kotolňa a sklad. V súčasnosti je nehnuteľnosť voľná, neprenajatá a nie je v užívania schopnom stave. Stavba sa nachádza na prízemí vo dvore, vstup do kotolne ako aj objektu rodinného domu je cez podchod z Kováčskej ulice, resp. cez dvor, ktorý je spoločný s bytovým domom na Hlavnej č. 43 v Košiciach. Tento dvor je jediným vstupom aj do bytového domu, preto je zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov bytov domu Hlavná 43. 

Stavba je prízemná, nepodpivničená a skladá sa z materiálovo a staticky rôznych konštrukcií, a to zvislej nosnej konštrukcie murovanej z tehál a zvislej nosnej konštrukcie drevenej stĺpikovej s murovanou výplňou stien.

Jedná sa o prízemný objekt prístupný z ulice Kováčska podbráním, cez dvorovú časť pozemku registra C KN parc. č. 816/1. Objekt je postavený na základových pásoch bez izolácie, zvislé nosné konštrukcie sú prevažne stĺpikové drevené s drevenými trámami, výplň stien je murovaná z plných pálených tehál s viditeľnými trhlinami, stropná konštrukcia drevená trámčeková s rovným podhľadom, podlaha z cementového poteru, vnútorné omietky hladké a hrubé – z dôvodu neodizolovania v úrovni nad podlahou opadané, vonkajšia omietka vápenná hladká. Objekt je prístupný z dvora prostredníctvom plechových dverí, resp. hladkých plných dverí na báze dreva v oceľovej zárubni s uzamykateľnou mrežou. Okná oceľové jednoduché resp. zadoskované okenné otvory, realizovaná pultová strecha s uloženou krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie – žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. V objekte sú realizované rozvody vody elektriny a plynu. Stavba má zanedbanú údržbu a je vo veľmi zlom technickom stave.

Pozemok:

Pozemok registra C KN parc. č. 816/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m2, ktorý je zastavaný budovou kotolne je rovinatý s prístupom z miestnej účelovej komunikácie na Kováčskej ulici cez dvorovú časť.

Nehnuteľnosť je zverená do správy Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.

Znalecký posudok je k dispozícií k nahliadnutiu u dražobníka na referáte nakladania s majetkom.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 54/2016 vypracovaným Ing. Beátou Serbinovou, znalkyňou z odboru stavebníctva.

Prevod nehnuteľností bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 660 zo dňa 12.12.2016.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

Na predmete dražby podľa LV č.10527 neviaznu žiadne ťarchy.

Najnižšie podanie: 28 100

Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 200 €.

Dražobná zábezpeka: 3 000

Spôsob zloženia zábezpeky:

 • bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet mesta Košice vedený v Prima banka Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Košice, IBAN: SK11 5600 0000 0004 4248 4014, VS 2114 alebo do notárskej úschovy
 • vo forme bankovej záruky.

  Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

  Účastník dražby je povinný preukázať zloženie dražobnej zábezpeky dražobníkovi pri zápise do zoznamu účastníkov dražby, pred jej otvorením, jedným z nasledovných dokladov:
 • výpis z vlastného účtu účastníka dražby
 • potvrdenka pokladničnej operácie banky
 • zápisnica o úschove u notára resp. potvrdenie notára o tom, že dražobná zábezpeka je zložená na účte notárskych úschov
 • originál resp. overená kópia listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky

  (prevodný príkaz sa nepovažuje za doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky).

  Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

  Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil sa zložená zábezpeka vráti bez zbytočného odkladu (najneskôr do 10 dní) po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby (číslo účtu a výšku zloženej zábezpeky účastník dražby oznámi písomne na tlačive, ktoré odovzdá pri zápise do zoznamu účastníka dražby) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. V prípade listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky predloženej účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, táto bude vrátená bez zbytočného odkladu.

  Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

  Vydražiteľ je povinný po skončení dražby uhradiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko a.s. Žilina, IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 2043. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

  Dátum a čas obhliadky predmetu dražby: 14.03.2017 a 16.03.2017 o 14.00 hod.


  Podmienky odovzdania predmetu dražby:

  Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby bude predmet dražby vydražiteľovi odovzdaný na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. V prípade prechodu vlastníckeho práva voči tretím osobám dražobník oznámi tento prechod tretím osobám bez zbytočných prieťahov.

  Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

  Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Daniela Kováčová, Notársky úrad, Hlavná 58, Košice.

  Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie, spĺňa podmienky ustanovené cit. zákonom o dobrovoľných dražbách a je spôsobilá na právne úkony.

  Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka pred otvorením dražby:
 • Preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby

 • Dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo

 • Doložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky

 • Doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

 • Doložiť tlačivo - oznámenie čísla účtu na vrátenie zábezpeky


  Poučenie:

  V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá svojich práv, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľnosti začatie súdneho konania.

  Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

  Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

  Zároveň upozorňujeme na povinnosť vydražiteľa oznámiť správcovi dane (mestu Košice) skutočnosti rozhodujúce pre vznik daňovej povinnosti a podať daňové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti nastali, t.zn. odo dňa udelenia príklepu ( v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z.).

  Primátor mesta Košice si vyhradzuje právo na upustenie od dražby alebo na dodatočné zmeny v oznámení o dražbe za podmienok uvedených v zákone č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

   
  MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
  primátor mesta KošicePrílohy
príloha č. 1 (21,455 kB)
čestné vyhlásenie
príloha č. 2 (34,814 kB)
vrátenie zábezpeky
príloha č. 2 (34,814 kB)
vrátenie zábezpeky
Aktuality Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá
20.04.2018
Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva....
čítaj ďalej


Košice opäť ožijú veľkolepými oslavami
20.04.2018
Oslavami Dňa mesta Košice si už tradične pripomíname udelenie prvej európskej mestskej erbovej listiny. Košiciam ju 7. mája 1369 udelil panovník Ľudovít Veľký. Mesto Košice srdečne pozýva všetkých Košičanov i návštevníkov mesta na v poradí už 24. ročník osláv Dňa mesta Košice. Metropola východu sa od 28. apríla do 8. mája premení na mesto tanca, hudby, športu, farieb, dobrého jedla, ale i vzdelávania a charity. ...
čítaj ďalej


V roku 2018 mesto Košice podporí 41 kultúrnych projektov, celkovou sumou 200 – tisíc Eur
20.04.2018
Mesto Košice podporuje v tomto roku kultúrne projekty vo vlastnej grantovej schéme po štvrtýkrát za sebou. Rozdeľuje 200 000 eur pre 41 úspešných žiadateľov o grant - kultúrne organizácie, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov. ...
čítaj ďalej


Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalejMestské podniky