Deň mesta Košice

Primátor Richard Raši odovzdal Košičanom ocenenia


09.05.2012 Publikoval: Mgr. Zuzana Bérešová

V priestoroch Historickej radnice sa v pondelok 7. mája konal slávnostný ceremoniál odovzdávania Cien mesta Košice. Z rúk primátora Richarda Rašiho si ocenenie prevzalo 10 jednotlivcov a 3 kolektívy, medzi ktorými sa tento rok uznania dostalo lekárom, mnohonásobným darcom krvi, pedagógom, predstaviteľom kultúrnych spoločenských a občianskych inštitúcií, športovcom či umelcom.

Návrhy na udelenie Ceny mesta Košice schválili mestskí poslanci. Okrem tejto ceny bola ďalším Košičanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta, odovzdaná aj Cena primátora mesta Košice (11 jednotlivcov a 3 kolektívy) a Plaketa primátora mesta Košice (4 jednotlivci). Ceremoniál sa konal v čase, kedy si Košice pripomínajú výročie udelenia prvého erbu a vrcholia oslavy Dňa mesta Košice.

Vážení ocenení, milí Košičania, za seba a za všetkých Košičanov Vám zo srdca ďakujem. Za vašu prácu a výsledky, ktoré ste v nej dosiahli na prospech celého mesta. Za to, že ste sa zapísali v tento slávny deň nezmazateľným spôsobom do bohatej histórie mesta Košice. Verím, že vás verejné ocenenie potešilo a že bude inšpirovať ďalších Košičanov k tomu, aby svojim postojom k životu, k práci, k nášmu mestu a k celej našej spoločnosti napomohli ďalšiemu rozvoju Košíc a ďalšiemu skvalitneniu života v našom meste. Prajem vám všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia a úspechov. Ďakujem za všetko," povedal v príhovore oceneným primátor Richard Raši.


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Prof. MUDr. Ivanovi Ahlersovi, DrSc.

za prioritné výsledky v oblasti zdravotníctva a biologických vied, organizovanie a realizovanie prvej extrakorpolárnej hemodialýzy na Slovensku pri príležitosti jej 50. výročia.

Pán profesor Ahlers uskutočnil so svojimi kolegami vo Vojenskej nemocnici Košice prvú hemodialýzu dňa 15. augusta 1962. Extrakorporálna hemodialýza predstavuje zlomovú zdravotnícku technológiu, zachraňujúcu život jedincom s akútnym i chronickým zlyhaním činnosti obličiek. Bez hemodialýzy by sa nemohli realizovať transplantácie obličiek. Za veľmi dôležité možno považovať aj aktivity pána profesora Ahlersa v kozmickej biológii a medicíne. Od r. 1974 do r. 1990 sa časť pracovníkov pod jeho vedením zúčastňovala experimentov s potkanmi, ktoré absolvovali kozmické lety v prostredí mikrogravitácie na palube biodružíc série „Kozmos" v Moskve.
Bol tajomníkom československej časti programu Interkozmos. V posledných dvoch dekádach vytvoril skupinu pracovníkov, zaoberajúcu sa chemoprevenciou experimentálnej rakoviny mliečnej žľazy u potkanov rôznymi farmakami.
Za úspechy v riešení problémov kozmickej biológie a medicíny získal Striebornú (1978) a Zlatú (1987) medailu ČSAV.
Spolu s manželkou zaviedli na PF UPJŠ predmet Fyziológia živočíchov a človeka, neskôr Ekologickú etológiu a Biofarmakológiu. V r. 1990 založil prof. Ahlers na PF UPJŠ Katedru fyziológie živočíchov. V rokoch 1991-1997 bol prorektorom UPJŠ pre vedu a umenie. Viedol desiatky diplomantov, ašpirantov a doktorandov, habilitoval viacerých blízkych spolupracovníkov, z ktorých dvaja sú profesormi.
Ocenený má bohatú publikačnú činnosť. Je autorom monografie a príspevkov v 27 monografiách, mnohých vedeckých prác uverejnených v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch. Citácie jeho prác sú vo vyše 250 domácich a zahraničných periodikách.
––––– ÷ ––––Ing. Ondřejovi Bukovanskému,

za mnohonásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi a záchranu života.

Pán inžinier Bukovanský je dlhoročný darca krvi a držiteľ Diamantovej Janského plakety. Bývalý vojak z povolania je v súčasnosti dlhoročný zamestnanec Dopravného podniku mesta Košice, a.s. ako vodič MHD.
Od čias svojej základnej vojenskej služby až dodnes je pravidelným bezpríspevkovým darcom krvi. Počet odberov krvi, krvných doštičiek, či krvnej plazmy v súčasnosti už ani nepočíta. Tento počet sa blíži k úctyhodným 250. Aktívne sa zúčastňuje aj odberov v rámci Ťahanovskej kvapky krvi. O svojich ušľachtilých skutkoch veľmi nerozpráva, je skromný a nenápadný, presne taký, akými bývajú ľudia s veľkým srdcom.
––––– ÷ ––––


Kornélii Csalovej, in memoriam

za angažovanosť v Košickom občianskom klube v zmysle tolerantnosti
a za dokumentovanie a zviditeľňovanie pamiatok a významných osobností Košíc.

Kornélia Csalová bola zakladateľkou a dlhoročnou predsedníčkou Košického občianskeho klubu. Sen študovať na vysokej škole sa v 50. rokoch pre ideologické dôvody neuskutočnil. V roku 1989 sa zapojila do politického diania v Košiciach ako zakladateľka košickej organizácie Maďarskej nezávislej iniciatívy a členka komisií mestského zastupiteľstva. Po roku 2000 spolupracovala na medzinárodných projektoch a na pôde Košického občianskeho klubu sa pod jej vedením rodili a uskutočňovali pozoruhodné akcie. Na besedách a konferenciách sa stretávali politici, umelci, publicisti, politológovia a pravdaže i radoví občania.
Neprofesionálna historička organizovala v Košiciach profesionálne výstavy, besedy, písala i editovala. Kornélia Csalová mala na takéto akcie nielen energiu, ale často i odvahu. Žila a pracovala ako skutočná demokratka, akciami potvrdzovala multikulturálnosť Košíc. Slováci, Česi, Maďari, Židia, Rómovia, Nemci a iní mali v Klube priestor na výstavy, besedy a živé prejavy svojej kultúry. Ako neprofesionálna historička konala profesionálne - bola autorkou i editorkou viacerých publikácií, napr. História košických židov, Košické spolky, Slávni Košičania. Je dobre, že po tomto skromnom a pracovitom človeku zostáva dielo aj v podobe známej monumentálnej sochy Sándora Máraia a jeho Pamätnej izby v historickom jadre Košíc.
––––– ÷ ––––


JUDr. Helene Dohovičovej

pri príležitosti životného jubilea (65 rokov)
za kultúrno-spoločenské aktivity, presadzovanie ekumenizmu a aktívnu prácu s mládežou.

Pani doktorka Dohovičová bola zakladateľkou, predsedníčkou, aktívnou členkou a choreografkou ukrajinského mládežníckeho súboru „Vesna" v Prešove. V Košiciach sa aktívne podieľala na vzniku a činnosti ukrajinského speváckeho zboru „Lastivka", ukrajinského divadelného súboru „DUMKA" a podieľala sa aj na činnosti dievčenského speváckeho zboru „MÁJ". Bola zakladateľkou a aktívnou členkou Ukrajinského národného zboru „Karpaty", členkou výboru spevokolu pre ekonomické a organizačné záležitosti a prípravného výboru 13-tich ročníkov Medzinárodného festivalu duchovných piesní východného obradu v Košiciach s domácou aj zahraničnou účasťou. Je hlavnou organizátorkou a riaditeľkou novoročných plesov Rusínov - Ukrajincov, letných mládežníckych táborov, Letných škôl ukrajinistiky a ďalších aktivít s mládežou.
V roku 2005 jej bolo Ministerstvom kultúry a turizmu Ukrajiny udelené Čestné uznanie za „svedomitú prácu a vysokú profesionalitu". V roku 2009 jej bol rozhodnutím prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka udelený Rád Kňažnej Oľhy III. stupňa za významný osobný prínos pri posilnení medzinárodnej autority Ukrajiny, popularizáciu jej historického dedičstva a terajších úspechov.
––––– ÷ ––––


prof. MVDr. Františkovi LEŠNÍKOVI, DrSc.

za rozvoj veterinárnej a humánnej medicíny.

Pán profesor Lešník vykonával funkciu rektora Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach, podpredsedu koordinačnej rady rektorov vysokých škôl, vedúceho katedry, vedúceho oddelenia, vedúceho Združeného pracoviska veterinárskej onkológie v rámci Vedecko – výskumného združenia veterinárskych vied v Košiciach, garanta a člena Koordinačnej pracovnej skupiny pri RVHP pre leukózu hospodárskych zvierat za Československo, člena vedeckej rady UVL, člena vedeckej rady LF UPJŠ a riaditeľa Experimentálneho výskumného strediska VŠV v Košiciach. Aktívne sa podieľal na úspešnom tlmení enzootickej bovinnej leukózy v Československu a je považovaný za zakladateľa česko - slovenskej veterinárskej onkológie. Podieľal sa na organizovaní najmenej 9 vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou. Založil tradíciu pravidelného organizovania onkologických dní so zahraničnou účasťou.
Pod jeho vedením sa uskutočnil prvý medzidruhový prenos embryí a v rámci humánnej medicíny prvé úspešné mikroasistované oplodnenie ženy na II. gynekologicko – pôrodníckej klinike v Košiciach.
Ako prvý na svete s L. J. N. Rossom pripravil subjednotkovú bezvírusovú vakcínu na nádorovú chorobu herpes vírusového pôvodu.
Je autorom alebo spoluautorom mnohých vedeckých a odborných kníh z humánnej a veterinárskej medicíny, prednášok na domácich a medzinárodných odborných a vedeckých konferenciách, obhájených záverečných správ výskumných projektov, videofilmov, troch patentov a piatich zlepšovacích návrhov. Medzinárodná monografia Medicínska lymfológia bola ocenená cenou Literárneho fondu.
––––– ÷ ––––


prof. MUDr. Eve Mathéovej, CSc.


za dlhoročné pôsobenie v pediatrickej a pedagogickej oblasti.

Pani profesorka Mathéová pôsobila vo funkciách primárky, prednostky a riaditeľky Detskej nemocnice v Košiciach. Viedla odbornú a vedeckú výchovu lekárov a management klinického výskumu. Bola školiteľkou vedeckých ašpirantov odboru pediatria.
Aktívne participovala na klinicko-biochemických, pediatrických, nefrologických odborných podujatiach domácich aj zahraničných. Dostala ceny Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) za najlepšie prednášky, Pamätnú medailu J. B. Guota, Cenu Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu a Zlatú medailu SLS.
Zúčastnila sa ako spoluriešiteľka a riešiteľka 6 výskumných rezortných úloh Ministerstva zdravotníctva SR a ako zodpovedná riešiteľka.
Uverejnila mnoho odborných prác, publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch, napísala 4 kapitoly v domácich a 2 v zahraničných postgraduálnych učebniciach. Bolo zaznamenaných 50 citácií, je členkou edičnej rady v dvoch zahraničných odborných časopisoch.
Je čestnou členkou Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, pediatrie a nefrológie. Bola členkou výboru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie a podpredsedníčkou Spoločnosti pre výskum porúch detského vývinu SLS. Iniciovala vytvorenie Sekcie dedičných metabolických porúch SSKB, ktorá má prispieť k interdisciplinárnej spolupráci pediatrov, klinických biochemikov a genetikov a je členkou zahraničných spoločností.
Od roku 2005 je spoluzakladateľka a predsedkyňa rady občianskeho združenia Na pomoc deťom so zdravotným postihnutím.
––––– ÷ ––––


Ing. Ľubošovi PAJTÁŠOVI, in memoriam

za zásluhy o rozvoj verejno-prospešnej činnosti v meste Košice.

Inžinier Ľuboš Pajtáš sa od roku 2006 zapojil do komunálnej politiky, stal sa poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslancom Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice - Juh. Vykonával funkciu predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS a SMK, bol predsedom a neskôr aj členom komisie dopravy a výstavby a v r. 2011 sa stal členom mestskej rady. Ako člen dočasnej komisie pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy podal návrh na viazanie finančných zdrojov, čo viedlo k zabezpečeniu vyrovnaného rozpočtu mesta Košice. V rámci mesta Košice sa veľkou mierou podieľal na zabezpečení projektu integrovaného dopravného systému mesta, riešení dopravného systému v priemyselnom parku Letisko, ako aj dopravného uzla Sečovská – Prešovská. Ako predseda dozornej rady v DPMK, a.s., sa pričinil o to, že sa v rámci mesta nezvyšovalo cestovné v mestskej hromadnej doprave. Má zásluhu na riešení statickej dopravy vybudovaním nových parkovacích plôch.
Jeho volebný program bol zameraný na zodpovednú politiku, zdravú ekonomiku, podporu športoviskám a mládeži, riešenie sociálnej problematiky systémom „Kto pracuje musí sa mať lepšie". Hrdo sa hlásil k tomu, že je srdcom Košičan. Dokazoval to aj tým, že časť svojho života venoval činnosti v prospech občanov v samospráve, nie raz aj na úkor svojej rodiny.
––––– ÷ ––––


Zuzane SCHWARTZOVEJ

za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Košice na medzinárodných športových podujatiach.

Slečna Schwartzová, študentka športového gymnázia v Košiciach, aj napriek svojmu mladému veku dosiahla niekoľko pekných úspechov. Od roku 2004 sa stala 8-násobnou majsterkou kraja v karate, 6-násobnou individuálnou majsterkou Slovenskej republiky, trojnásobnou majsterkou republiky v družstvách a je aj štvornásobnou držiteľkou Slovenského pohára.
Ako reprezentantka Slovenskej republiky v roku 2010 na majstrovstvách sveta WGKF v portugalskom Cascais obsadila v individuálnej súťaži 2. miesto a stala sa vo farbách Slovenska majsterkou sveta v súťaži družstiev. Vynikajúcim výsledkom je jej 4. miesto na majstrovstvách Európy 2011 EKF v srbskom Novom Sade. Doterajším vrcholom jej kariéry je bronzová medaila z MS WGKF v Malake v Malajzii, ktorú získala v októbri 2011.
Zuzana Schwartzová prístupom k svojim povinnostiam ide vysoko pozitívnym príkladom pre mladých ľudí nášho mesta, ktoré vzorne reprezentuje ako doma tak i v zahraničí. Je členkou karate klubu Union Košice a jej trénerom je Ing. Peter Bozogáň.

V máji 2011 jej za úspechy na MS v Portugalsku bola udelená plaketa starostu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce .
––––– ÷ ––––


ThLic. Jánovi URBANOVI

za verejno-prospešnú činnosť pri náboženskom a kultúrnom zveľaďovaní prostredia MČ Košice – Dargovských hrdinov a za aktívny a obetavý prínos pri výstavbe kostola Svätej Rodiny a pastoračného centra.

Pán Ján Urban pôsobí od 1.7.2000 ako farár v rímsko-katolíckej farnosti Svätej rodiny. Osobne prispel k výstavbe kostola, farskej budovy a farského pastoračného centra v MČ Dargovských hrdinov. V ostatnom období sa veľmi zaslúžil o rozvoj v oblasti duchovnej činnosti a živo sa angažoval v aktivitách, ktoré pozdvihujú náboženské povedomie, či podporujú snahy o pokojné spolunažívanie a spoločenský zmier v našom meste. Oduševnene pomáha chudobným a chorým v meste Košice. Vytvára psychologicko-emocionálne, odborné a ľudské zázemie rodinám žijúcim v MČ Košice - Dargovských hrdinov. Nemalou mierou sa pričinil aj pri zveľaďovaní a úprave zelene, farskej budovy a celého okolia kostola na ulici Sv. Rodiny.
Od roku 2010 je riaditeľom Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu, kde sa osobným pričinením podieľa na zachraňovaní cirkevných a kultúrnych pamiatok mesta Košice.
––––– ÷ ––––


doc. MUDr. Márii WAGNEROVEJ, CSc.

za dlhoročnú medicínsku i psychosociálnu pomoc onkologickým pacientom a významné výsledky vo vedeckej a publikačnej činnosti v odbore onkológia.

Pani docentka Wagnerová sa od roku 1968 venuje onkológii a v súčasnosti pracuje vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s. Košice. Odborne pôsobila vo viacerých významných funkciách. Od r. 1997 pedagogicky pôsobí ako externý pracovník LF UPJŠ, v odbore onkológia.
V rámci publikačných a prednáškových aktivít je docentka Wagnerová autorkou alebo spoluautorkou viac ako 200 publikácií doma i v zahraničí a viac ako 350 prednášok. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých grantových výskumných úloh, investigátorkou 36 klinických triálov, autorkou kapitol v troch domácich a v jednej zahraničnej monografie.
Za svoju prácu bola viackrát ocenená. Je členkou v mnohých odborných spoločnostiach. Od roku 1994 je členkou generálnej rady Ligy proti rakovine SR a je zakladateľkou a dlhoročnou predsedkyňou pobočky Ligy proti rakovine Košice, v rámci ktorej poskytuje bezplatné odborné poradenstvo pre onkologických pacientov.
Významne sa podieľala na otvorení Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach určenom pre onkologických pacientov a ich blízkych aj v oblasti psycho-sociálnej pomoci.
Už 14 rokov sa podieľa na príprave a garancii Košických chemoterapeutických dní, v rámci ktorých zorganizovala už sedem ročníkov „Pacientských seminárov" určených pre onkologických pacientov, ich príbuzných a priateľov, ale i pre širokú verejnosť.
Onkologické ochorenia predstavujú stále jeden z najzávažnejších problémov medicíny, preto vysoko oceňujeme všetky výnimočné aktivity pani docentky Márie WAGNEROVEJ aj v oblasti prevencie onkologických ochorení a v rámci vyššej informovanosti celej spoločnosti.
––––– ÷ ––––


kolektívu
Charitatívna služba v rodinách - Opatrovateľská služba Arcidiecéznej charity Košice

za mnohoročné obetavé poskytovanie komplexnej opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí.

Charitatívna služba v rodinách bola jednou z prvých profesionálnych činností Arcidiecéznej charity Košice od obnovenia jej činnosti v r. 1992. Krédom Charity je pomáhať a to bez rozdielu všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Pracovníci Charitatívnej služby v rodinách už dvadsať rokov navštevujú košické domácnosti a poskytujú komplexnú opatrovateľskú starostlivosť pre chorých, telesne postihnutých, opustených, starých občanov, pre mnohodetné a neúplné rodiny. Umožňujú im dôstojné prežitie staroby a choroby v domácom prostredí, zmierňujú pocit samoty a pocit izolácie ako aj zabezpečujú styk so spoločenským prostredím. Nie o každého sa dokáže postarať vlastná rodina a vtedy pracovníci charitatívnej služby zabezpečia všetky nevyhnutné životné úkony, potreby ako aj kontakt so spoločenským prostredím napr. divadlo, návšteva chrámu a knižnice. Nemenej dôležitá je osobná komunikácia, prejavovanie záujmu, empatia a tým posilňovanie a udržiavanie pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty. Táto práca sa nedá robiť bez citu a lásky k blížnemu, bez veľkej dávky nehy a trpezlivosti.
––––– ÷ –––


Quartettu Cassoviae - Košickému kvartetu


za vynikajúcu interpretáciu súčasnej slovenskej hudobnej tvorby a reprezentáciu doma a v zahraničí

Košické kvarteto, ktoré vzniklo v roku 1972, sa v krátkom čase dokázalo zaradiť k reprezentatívnym slovenským súborom. Počas svojho pôsobenia prechádzalo niekoľkými zmenami v obsadení.
Od roku 1992 používa názov Quartetto Cassoviae, účinkuje v zložení Milan Kyjovský – 1. husle, Štefan Demeter – 2. husle, Peter Olejár – viola a Milan Červenák – violončelo. Domáca aj zahraničná kritika vysoko hodnotí nielen individuálne majstrovstvo a spontánnu muzikalitu členov súboru, ale vyzdvihuje najmä zmysel pre komornú súhru a vcítenie sa do myšlienkového bohatstva rozličných štýlových období.
Quartetto Cassoviae vyvíja bohatú umeleckú činnosť – koncertné vystúpenia v slovenských mestách, na mnohých hudobných festivaloch doma (napr. v Bratislave, Banskej Bystrici, Humennom, Bardejove, Trenčianskych Tepliciach) aj v zahraničí, napr. v Taliansku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku a Vatikáne.
Quartetto Cassoviae pravidelne vystupuje na prehliadkach súčasnej slovenskej hudobnej tvorby. Propaguje najmä diela košických hudobných skladateľov (ako J. Podprockého, N. Bodnára, I. Szeghyovú, P. Guľáša).
Kvarteto pravidelne spolupracuje so Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou, Štátnou filharmóniou Košice, umeleckou agentúrou ASSA a inými inštitúciami pôsobiacimi v Košiciach a v regióne pri rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach.
––––– ÷ ––––


Strednej priemyselnej škole Komenského 2, Košice
a  Strednej odbornej škole Jozefa Szakkayho - Szakkay József szakközépiskola, Grešákova 1, Košice,

ktoré v roku 2012 oslavujú 140. výročie svojho založenia,

za vynikajúce výsledky pri výchove technickej inteligencie a formovanie osobnosti mladých ľudí počas svojej 140-ročnej existencie.

Priemyselné školstvo v Košiciach bolo založené v roku 1872 a škola je najstaršou nielen v regióne či na Slovensku, ale aj v celom vtedajšom Uhorsku. V roku1878 školu navštívil aj cisár František Jozef I.. V 20. storočí škola zohrala v regióne významnú úlohu, keď sa pre nedostatok učebných priestorov a nárastu žiakov začali z jej základov tvoriť ďalšie priemyselné školy. Škola i dnes drží trend so všetkými modernými priemyselnými školami. Pracuje aj na novinkách vo výučbe a jednou z nich je virtuálna učebnica. Unikátom školy je od roku 1972 školské múzeum, jediné vo východoslovenskom regióne,
v ktorom sú vzácne exponáty z 19. storočia.
Školy za obdobie svojej 140 ročnej existencie vychovali niekoľko desaťtisíc absolventov, ktorých odborné a ľudské danosti overila prax. Z mnohých sa stali vysokoškolskí profesori a rektori, riaditelia závodov, či vedúci pracovníci, ale aj vysoko kvalifikovaní robotníci nielen doma, ale aj v zahraničí. Žiaci získavali popredné miesta v technických súťažiach doma i v zahraničí.
Dnes študenti študujú na škole v základných odboroch strojárstva, hutníctva, polytechniky, elektrotechniky, ale aj v profilácii grafických systémov, letectva, životného prostredia a spracovania odpadov.
––––– ÷ ––––Primátor mesta Košice

u d e ľ u j e
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Mariánovi Angelovičovi

za aktívnu novinársku prácu, profesionalitu pri spracovávaní informácií o dianí mesta a spoločenskú angažovanosť.

Pán Angelovič sa novinárskej profesii venuje už 30 rokov. Po ukončení štúdia pracoval ako redaktor podnikových novín Oceľ východu, odkiaľ po 12 rokoch prešiel pracovať do redakcie košického denníka Večer. Neskôr patril k prvým zamestnancom nového denníka Korzo, potom pôsobil v denníkoch Pravda a Národná obroda. V súčasnosti pracuje pre tlačovú agentúru SITA. Vo svojich autorských materiáloch v regionálnych a celoslovenských denníkoch, ale aj v agentúre, prináša informácie o dianí v Košiciach, o problémoch i úspechoch, ktoré mesto dosiahlo, o radostiach i starostiach jeho občanov. Aktívne pôsobí aj ako fotograf, spolupracoval s viacerými týždenníkmi. Jeho fotografie ilustrujú knihu portrétov východoslovenských novinárov z pera Jozefa Červínku „Slová majstrov slova" a obrazovú publikáciu „Košický kraj", ktorú vydal Úrad Košického samosprávneho kraja. Okrem aktívnej novinárskej práce sa angažuje v spoločenskom dianí – napr. v Slovenskom zväze invalidov. Už piaty rok je komisárom Slovenskej knihy rekordov, ktorá mapuje významných jedincov a kolektívy, dosahujúce výnimočné výkony vo svojich oblastiach. V slovenskom syndikáte novinárov je viacročným členom výboru regionálnej košickej organizácie, pôsobil v jeho predstavenstve a v kontrolnej komisii.
––––– ÷ ––––


JUDr. Eve Dancákovej

pri príležitosti životného jubilea (60 rokov)
za významný podiel na rozvoji miestnej samosprávy.

Pani doktorka Dancáková je osobnosťou, ktorá v samospráve pôsobí už štyridsať rokov. Celý jej profesionálny život je spojený najprv s národnými výbormi a neskôr samosprávou v meste Košice. Od roku 1972 to bol Východoslovenský krajský národný výbor, neskôr Obvodný národný výbor Košice IV, kde pôsobila vo vedúcich funkciách na úsekoch starostlivosti o rodinu a dieťa odboru sociálnych vecí, pracovných síl a zdravotníctva, odboru organizačného a vnútorných vecí, neskôr pracovala ako vedúca organizačného odboru.
Po reorganizácii verejnej správy nastúpila pracovať na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh do funkcie vedúcej oddelenia organizačno – právneho, správneho a hospodárskej prevádzky, neskôr pôsobila na Meste Košice vo funkcii vedúcej kancelárie primátora mesta Košice. V súčasnosti pôsobí na Košickom samosprávnom kraji ako riaditeľka kancelárie predsedu samosprávneho kraja.
Doktorka Dancáková má výrazné zásluhy na bezproblémovom riešení zložitých situácií, ktoré život priniesol v meste Košice v oblasti spoločenskej, kultúrnej, družobných stykov s partnerskými mestami a v oblasti protokolu pri významných návštevách a oficiálnych prijatiach. Všetky uvedené akcie pod jej taktovkou mali rukopis precíznosti a dôslednosti.
Za štyri desaťročia pôsobenia v národných výboroch, komunálnej a regionálnej samospráve, na ňou zastávaných postoch získané skúseností premenila na kvalifikáciu, ktorú nedokáže nahradiť žiadna univerzita, s maximálnou zodpovednosťou a dôslednosťou, ale zároveň spojenú s úctivosťou.
––––– ÷ ––––


JUDr. Jaroslavovi Hlinkovi

za zásluhy o rozvoj verejno-prospešnej činnosti pre seniorov v meste Košice.

Pán doktor Hlinka, starosta MČ Košice Juh sa snaží vytvárať čo najlepšie podmienky pre rozvoj rôznorodých záujmov a poskytnutie vhodných podmienok na seniorské aktivity. Zaslúžil sa o zrekonštruovanie Spoločensko-relaxačného centra na ulici Milosrdenstva 4, ktoré v súčasnosti slúži nielen pre potreby seniorov, ale všetkým vekovým kategóriám. Približne 700 zaevidovaných seniorov z celého mesta sa v týchto priestoroch stretáva a vyvíja športovú, spoločenskú a kultúrnu činnosť. V roku 2002 bol iniciátorom a organizátorom prvej medzinárodnej senior olympiády, ktorá sa tradične uskutočňuje striedavo v partnerských mestách. Ďalším celomestským objektom, ktorý bol vybudovaný v Mestskej časti Košice - Juh za jeho funkčného obdobia starostu je Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici. Podujatia, ktoré sa tam organizujú pod záštitou oceneného, sa tešia záujmu nielen najmenších Košičanov, ale aj seniorov. V roku 2008 prevzal JUDr. Jaroslav Hlinka ocenenie „Sociálny čin roka" z rúk ministerky práce sociálnych vecí a rodiny za rôznorodosť kultúrnych, spoločenských a športových aktivít organizovaných v Mestskej časti Košice - Juh pre najstarších obyvateľov. V roku 2010 patrila MČ Košice – Juh medzi finalistov prestížnej súťaže „Oskar bez bariér", ktorej organizátorom a vyhlasovateľom bolo Združenie miest a obcí Slovenska. Vďaka pochopeniu a za podpory oceneného, vznikla v roku 2007 Rada seniorov mesta Košice, ktorá vyvíja aktivity pre všetkých Košických seniorov.
––––– ÷ ––––


MUDr. Miloslavovi Klímovi

za celoživotnú prácu v odbore chirurgia a úrazová chirurgia a za dlhoročnú činnosť športového lekára pri športových kolektívoch a slovenskej reprezentácii.

Pán doktor Klíma, popredný športový lekár, traumatológ a zároveň od roku 2006 primár na Centre preventívnej a športovej medicíny na UN L. Pasteura pomohol mnohým ľuďom vrátiť sa do normálneho života, športovcom pokračovať v športovej činnosti, aby dosahovali špičkové výkony a tak reprezentovali mesto Košice ako aj Slovenskú republiku. Ocenený reprezentoval mesto Košice pri mestských kluboch a pri reprezentačných tímoch hokeja a basketbalu, kde pôsobil a pôsobí aj v súčasnosti ako športový lekár. Je priekopníkom zavedenia artroskopickej metódy operovania kĺbov na Slovensku. Prednášal na nespočetnom množstve kongresov a konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Je autorom a spoluautorom 72 prednášok a 30 publikácií v našej a svetovej odbornej literatúre. Pôsobil ako člen zdravotnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie, predseda zdravotnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja, v rokoch 1990 – 1994 bol poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zároveň bol členom mestskej rady. V rokoch 1988 – 1998 bol prezidentom Francúzsko-slovenskej aliancie.

Na ocenenom sa okrem vyššie vymenovaných zásluh cení najmä jeho ľudskosť, osobný a veľmi citlivý prístup ku každému svojmu pacientovi alebo zverencovi. Je pre neho charakteristické, že zodpovedne pristupuje ku každej jemu uloženej úlohe, funkcii.
––––– ÷ ––––


Ing. Jozefovi Klinkovi

pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
za dlhoročnú obetavú prácu pre Medzinárodný maratón mieru a aktivity v prospech rozvoja mesta Košice.

Pán inžinier Klink je od roku 1977 aktívnym členom maratónskeho hnutia v Košiciach, v ktorom začal pôsobiť ako člen komisie dopravy a od roku 1986 ako člen organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru vo funkcii vedúceho trate. Má osobnú zásluhu na vymeraní mestského okruhu Medzinárodného maratónu mieru v roku 1989, kedy táto trať prvý krát obdržala certifikát Medzinárodnej asociácie maratónskych a cestných behov. V súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľa dopravno – bezpečnostného úseku organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru a hlavného usporiadateľa podujatia. V priebehu týchto rokov sa aktívne zapájal do organizovania športových podujatí na území mesta Košice a svojimi skúsenosťami z oblasti dopravy a športovo – organizátorskou činnosťou výrazne prispel k úspešnému zorganizovaniu Majstrovstiev sveta v polmaratóne v roku 1997, 12. svetového kongresu AIMS v roku 1999 v Košiciach, Polmaratónu Košice – Seňa i medzinárodných cyklistických pretekov Košice – Tatry – Košice. Počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Košiciach pracoval ako dobrovoľník – vedúci technickej čaty v Steel aréne. Ocenený sa významne podieľal na Generálnom dopravnom pláne mesta Košíc, ktorý výrazne prispel k zlepšeniu dopravy a životného prostredia v meste Košice.
––––– ÷ ––––


MUDr. Ľubomírovi Myndiukovi

za dlhodobý rozvoj poľovníctva, výchovu mladých poľovníkov a zveľaďovanie životného prostredia v meste Košice a jeho okolí.

Pán doktor Myndiuk sa po ukončení štúdia venoval lekárskej praxi ako zubný lekár. Ako dlhodobý člen Slovenského poľovníckeho zväzu pôsobil predovšetkým v celoštátnych funkciách základne Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Košice. Neoceniteľnou je jeho pomoc a veľký podiel pri výchove poľovníkov a na úseku chovateľstva. Od roku 1991 sa výrazne zaslúžil o organizovanie kynologických výstav s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Má veľký podiel na rekonštrukcii Domu poľovníkov, ktorý sa nachádza v centre starého mesta a je pamiatkovo chránený. Organizoval Poľovnícke dni, celoslovenskú kynologickú akciu Memoriál J. Kadleca, celoslovenskú súťaž v hre na lesnicu a lesný roh, strelecké prebory a iné poľovnícke akcie, či už v rámci Košíc, okresu, ale aj oblasti. Je držiteľom piatich vyznamenaní za významné zásluhy o rozvoj Slovenského poľovníctva.
––––– ÷ ––––


Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabolovi, DrSc.


za rozvoj a šírenie dobrého mena Univerzity P. J. Šafárika a Košíc vynikajúcou vysokoškolskou činnosťou a za zvyšovanie slovenskej kultúry.

Pán profesor Sabol, predstavuje výraznú vedeckú a pedagogickú osobnosť, patrí k popredným slovenským jazykovedcom a literárnym vedcom, ktorý vo viacerých oblastiach týchto disciplín obohatil bádateľské poznanie o originálne teórie. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pracuje na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a od roku 2007 zastáva funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium. Skoncipoval základnú koncepciu rozvoja Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, ktorú určité obdobie aj viedol. Je iniciátorom a spoluzakladateľom Laboratória experimentálnej fonetiky a komunikácie a Televízneho a filmového štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ, pracovísk na vysokej medzinárodnej úrovni. Univerzitu P. J. Šafárika a jej Filozofickú fakultu, ale aj mesto Košice reprezentuje aj ako funkcionár a člen popredných slovenských a medzinárodných vedeckých, odborných, literárnych a kultúrnych inštitúcií, ako popredný autor krížoviek a hádaniek v rámci celoslovenskej organizácie, ako spoluorganizátor významných kultúrnych a vedeckých podujatí – medzinárodná konferencia o živote a diele P. J. Šafárika, akademika Ľudovíta Nováka a ako zodpovedný redaktor časopisu Verbum. Intenzívna je aj jeho odborná spolupráca s rozhlasom a televíziou Slovenska a so základnými a strednými školami v Košiciach a v okolí.
––––– ÷ ––––


PhDr. Kláre Samuelisovej

za celoživotnú aktivitu a výchovu mladej generácie s dôrazom na výtvarné umenie.

Pani doktorka Samuelisová po absolvovaní štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, odbor výtvarná výchova a slovenský jazyk v roku 1971 začala pracovať ako výtvarná pedagogička na Ľudovej škole umenia v Košiciach.
Z tohto obdobia má viacero ocenení a diplomov z rôznych výtvarných súťaží doma i v zahraničí, ktoré získali nielen deti, ale aj ona ako učiteľka. Spolupodieľala sa na viacerých scenároch o známych košických výtvarníkoch a na ich televíznom spracovaní spolu s manželom Jurajom Kerekesom. Po celý čas sa venovala výtvarnému umeniu a osobne spolupracovala s mnohými známymi umelcami tvoriacimi v našom meste a kraji.
Nový svet s množstvom možností pomôcť zaostalým deťom sa jej podľa jej slov otvoril na Odbornom učilišti na Alejovej ulici. Tu začala pôsobiť v roku 1993. Využila svoje skúsenosti z výtvarnej školy a začala rozvíjať ich zvláštne výtvarné videnie mentálne postihnutých deti.
V roku 1999 pomáhala pri založení výtvarného odboru na ZUŠ Bernolákova 26.
Doktorka Samuelisová spolupracuje s občianskym združením pre znevýhodnenú mládež ARTEST. Patrí medzi zakladajúce členky občianskeho združenia Soroptimist Club Košice, ktorý vznikol v roku 2003 a jeho hlavným poslaním je konať dobro a pomáhať iným. Angažuje sa v medzinárodných letných táboroch pre umelecky talentované deti, ktoré klub organizuje už 7 rokov. Pod jej vedením deti z Košíc a štyroch okolitých krajín rozvíjajú svoje schopnosti hravou formou, spoznávajú kultúru a životný štýl svojich nadaných kamarátov.
––––– ÷ ––––


MUDr. Ladislavovi Sokolovi, in memoriam

za zásluhy o vznik a rozvoj oddelenia patológie bývalej Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach a za jeho pracovné zanietenie a lokálpatriotizmus ako človeka, lekára i športovca.

Doktora Ladislava Sokola charakterizovalo veľké športové a pracovné zanietenie a silný lokálpatriotizmus. Celý svoj život pôsobil v Košiciach a bol známy kvôli svojim športovým a pracovným aktivitám širokej verejnosti. Už ako 16–ročný reprezentoval Košice ako vodnopólista na celosvetových podujatiach, v rokoch 1954-1962 ako člen TJ VSS Košice a od roku 1962 ako člen Červenej hviezdy Košice. Tomuto klubu zostal verný až do konca svojej športovej kariéry a po jej ukončení v ňom pôsobil ako klubový lekár. Bol 13-násobný majster republiky a 100-násobný československý reprezentant. V roku 1965 dostal ocenenie „majster športu" a v r. 1972 „zaslúžilý majster športu" a získal zápis do Encyklopédie Slovenska.
Svoj profesionálny život zasvätil MUDr. Ladislav Sokol povolaniu lekára. Ako patológ pôsobil bezmála 40 rokov. Spočiatku na patologicko-anatomickom oddelení Fakultnej nemocnice na Rastislavovej 43 ako zástupca prednostu, neskôr ako primár oddelenia patológie bývalej Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP 1, dnes Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, ktoré zakladal a výrazne prispel k jeho rozvoju.
Oddelenie patológie viedol ako primár 17 rokov a práci patológa sa venoval až do svojej smrti. Počas svojho pôsobenia vďačne odovzdával svoje vedomosti mladším kolegom a rád pomáhal ľuďom nielen v odbornom, ale aj súkromnom živote.
––––– ÷ ––––


Mariánovi Šangalovi

za odbornú fotografickú dokumentáciu činností Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice.

Pán Šangala od roku 1960 až do odchodu na dôchodok pracoval v oblasti automatizácie a robotizácie na Technickej univerzite v Košiciach a s Ekumenickým spoločenstvom spolupracoval od jeho založenia.
Roky sa venuje amatérskej fotografii, od vyhľadávania krajinárskych motívov sa dostal až k málo prezentovaným pamiatkam našej histórie - drobným sakrálnym stavbám. Po roku 1990 systematicky zachytil ich súčasnú podobu, dokumentoval ich v konfrontácii s prírodou, krajinou, ľuďmi. Podarilo sa mu odfotografovať ich v rôznych ročných obdobiach, v rôznych okamihoch dňa, z rôznych uhlov pohľadu. Vytvoril tak nielen vysoko odbornú fotodokumentáciu, ale aj pôsobivé a umelecky hodnotné fotografie. Je spoluautorom reprezentatívnych publikácií.
V posledných rokoch sa venoval fotografovaniu kultúrnych podujatí organizovaných mestom Košice. Najmä jeho zábery z podujatí Festivalu Sakrálneho umenia patria k tým najlepším z jeho tvorby.
Pre Ekumenické spoločenstvo dokumentoval významné podujatia a akcie a jeho fotografie boli použité pri vydaní publikácie Ekumena Košice od roku1995 do roku 2000.
Patrí k tým košickým fotografom súčasnosti, ktorý má v svojej fotografickej databáze stovky záberov vzácnych a významných ľudí, ktorí boli prijatí na pôde Historickej radnice.
––––– ÷ ––––


PhDr. Imrichovi Šantovi, in memoriam

za dlhoročné pedagogické majstrovstvo, odbornú erudovanosť a úspechy pri budovaní Gymnázia Kováčska 30 a Gymnázia Trebišovská 12, Košice.

Doktor Imrich Šanta pôsobil ako riaditeľ Gymnázia na Kováčskej ul. 30 od jeho vzniku, t.j. od roku 1974 až do roku 1987, keď bolo toto Gymnázium presťahované na Trebišovskú 12, kde naďalej pôsobil ako riaditeľ školy až do roku 1992. V práci na tejto škole pokračoval ako stredoškolský učiteľ až do odchodu do dôchodku v roku 2000.
Počas svojho pôsobenia svojim kolegom zdôrazňoval, že školu netvorí budova, ale ľudia – učitelia, žiaci a ich rodičia a tiež vzťahy medzi nimi. Tieto vzťahy sa vždy snažil budovať na základe vzájomnej úcty, podpory a pomoci. Zdieľal osudy svojich pracovníkov, bol vždy ochotný pomáhať všade tam, kde bolo treba a tomu, kto o to požiadal.
Bol náročný na seba, ale aj na druhých. Viedol všetkých k pracovitosti, k zodpovednosti, učil tešiť sa z úspechov a naprávať chyby. Bol dušou školy a nevyčerpateľnou studnicou skúseností a rád. Bol človek činu, prirodzenej autority a láskavého srdca.
Aj keď nás začiatkom tohto roka doktor Šanta opustil, jeho myšlienky a odkaz ostávajú v jeho kolegoch aj v stovkách jeho žiakov.
––––– ÷ ––––


Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
pri príležitosti 120. výročia založenia školy

za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno – vzdelávacej oblasti
a za formovanie všestranných, úspešných a empatických osobností.

Počas 120 – tich rokov prah gymnázia prekročilo množstvo generácií pedagógov a študentov, uplatnenie našlo veľa výnimočných osobností, učiteľov, odborníkov.
Máloktorá škola sa dožije takého úctyhodného veku, máloktorá škola dosahuje dlhoročne také vynikajúce výsledky vo výchovno – vzdelávacej oblasti. Desiatky rokov študenti Šrobárky patria k špičke na prijímacích pohovoroch, úspešnosť prijatia na vysoké školy je pravidelne vyššia ako 95% . Z radov tejto školy vyšli obetaví lekári, bravúrni právnici, technici či nadaní umelci, ktorí sa vynikajúco uplatnili a skvelo zviditeľnili v zamestnaní.
Všestranné osobnosti sa dotvárajú aj mimoškolskými aktivitami – záujmovými krúžkami, športom, kultúrou. Aj tieto činnosti zastrešuje Šrobárka.
Gymnázium podporuje množstvo charitatívnych akcií, žiaci obetavo a nezištne pomáhajú onkologicky chorým pacientom, deťom zo sociálne slabých rodín, ľuďom osamelým či starým. Študentská kvapka krvi sa už stala šrobárskou tradíciou.
Aj takýmto spôsobom formuje ľudí empatických, plnohodnotných, čo je prioritou každej výchovno – vzdelávacej inštitúcie.
Dobrá škola však neznamená len štúdium, popísané lavice a prebdené noci. Dobrá škola vie vytvoriť jeden obrovský kolektív ľudí, ktorí sa vedia podržať, vyjadriť svoju spolupatričnosť. A taká je nepochybne aj Šrobárka...
––––– ÷ ––––


Materskej škole Dénešova 53, Košice


za tvorivú pedagogickú činnosť, odbornú metodickú prácu s deťmi predškolského veku, spoluprácu s verejnosťou a propagáciu práce košických materských škôl v rámci Európskej únie.

Materská škola od začiatku až do teraz pracuje tak, aby sa podporoval celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizoval a motivoval rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability, rozvíjal tvorivosť a predstavivosť. Ich snahou je pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť.
Toto všetko sa deje za pomoci pedagógov, prevádzkových zamestnancov MŠ a ŠJ v súčinnosti s rodinou. Kolektív školy sa denne pripravuje na to, aby prostredníctvom hry, aktivít, prostredia, správnej životosprávy obohatili život detí. Neznamená to však len dennú prípravu, ale znamená to aj množstvo práce nad rámec svojich povinností.
O tom, ako sa v škole venuje deťom, prostrediu kde sa hrajú, tvoria a čo sa skrýva za prácou kolektívu svedčia mnohé úspechy a ocenenia.
Škola má vypracovaných niekoľko projektov, ktorých ciele implementuje do výchovno – vzdelávacieho procesu, čím obohacuje poznatkový systém detí a to prostredníctvom zážitkového učenia. Okrem environmentálneho projektu Tajomstvo stromu, sú to Planéta Zem, Šťastné deti, Bezpečne na ceste a pripravuje projekt Abeceda zdravia, ktorého cieľom bude prevencia detí so zameraním na obezitu a správne držanie tela.
Projekt Bezpečne na ceste znamenal pre školu aj to, že sa v roku 2010 stala signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky. Záväzky, ktoré si dali, boli ohodnotené komisiou EÚ ako najinovatívnejšie a 1.2.2011 v Bruseli pani riaditeľka prevzala Cenu excelentnosti za rok 2010 ako jediná zo Slovenska v kategórii Inštitúcie.
––––– ÷ ––––


Súboru spoločenských tancov Diamant

za rozvoj pohybovej kultúry a reprezentáciu mesta Košice doma i v zahraničí.

Súbor spoločenských tancov Diamant pri Dennom centre seniorov Košice – Juh pracuje pod vedením pani Ing. Alžbety Ďurišinovej, CSc. a umeleckého vedúceho pána Otta Böhma, diplomovaného tanečného majstra, choreografa, medzinárodného rozhodcu tanca kategórie „A". Súbor, ktorý pracuje od roku 2002 je svojou činnosťou svojrázny, jediný nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Súbor spoločenských tancov Diamant oslávi dňa 3. 4. 2012 desiate výročie svojho pôsobenia. Členkami súboru sú ženy v dôchodkovom veku nad 55 rokov.
Súbor za svojho dlhoročného pôsobenia naštudoval 9 choreografií a má za sebou 200 vystúpení doma i v zahraničí. Reprezentuje Slovenskú republiku a mesto Košice na mnohých podujatiach, na ktoré bol nominovaný výkonným výborom Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) v Bratislave.
Súbor Diamant svojou aktívnou činnosť rozvíja a podporuje pohybové a športové aktivity tretej generácie, čím vzbudzuje veľký obdiv a nadšenie.
––––– ÷ ––––Primátor mesta Košice
u d e ľ u j e
PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Dr. h. c. prof. Ing. Michalovi Bestercimu, DrSc.
pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

za významné vedecké výsledky a vývoj kompozitných materiálov.

Pán profesor Besterci je medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou, uznávaný odborník v oblasti materiálových vied, ktorý položil základy vývoja disperzne spevnených materiálov v Československu. Od ukončení štúdií pracuje nepretržite 50 rokov na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach, čím výraznou mierou prispel k jeho budovaniu a rozvoju. Vedecko-výskumnú činnosť zahájil v oblasti analýzy vlastností hlbokoťažných ocelí. Od roku 1965 sa venoval problematike práškovej metalurgie. Najskôr pracoval v oblasti výroby práškov a teórie spekania, neskôr v oblasti kvantitatívneho hodnotenia mikroštruktúr a interpretácie vlastností disperzne spevnených sústav na báze striebra, medi, hliníka a platiny.
Je autorom 6 monografií, 5 kapitol v monografiách a 650 pôvodných vedeckých prác, z toho väčšinu v zahraničí, a je spoluautorom 3 vynálezov. Pracuje v redakčných radách viacerých odborných časopisov, ako predseda Komisie pre obhajoby doktorov vied v odbore „Fyzikálna metalurgia" a ďalších komisií a odborných orgánov. Bol predsedom Vedeckého kolégia pre náuku o materiáli a pre energetiku SAV a pracoval v organizačných výboroch medzinárodných konferencií. Výsledky výskumu prezentoval v 30-tich krajinách a svojou vedeckou činnosťou prispel k prezentácii výsledkov košických pracovísk Slovenskej akadémiu vied v zahraničí.
Ocenený je nositeľom Striebornej a Zlatej plakety SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách.
––––– ÷ ––––


Ing. Jozefovi Fedorčákovi

za mimoriadne úsilie a profesionálny prístup pri nasadzovaní síl a prostriedkov Hasičského záchranného zboru na území mesta Košice.

Pán inžinier Fedorčák pôsobí v zložkách požiarnej ochrany a neskôr Hasičského a záchranného zboru od roku 1991, najskôr ako náčelník a od roku 2008 je vo funkcii riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Ocenený sa aktívne podieľal na likvidácii mimoriadnych udalostí, ako boli záchranné práce počas snehových kalamít, zdolávanie požiaru v Národnom parku Slovenský raj v roku 2000, povodňové situácie v rokoch 2004 a 2010, ako aj likvidácie požiaru na území mesta Košice, napr. požiar skladu REMPO, hala KOALA. Dvakrát bol mimoriadne povýšený za dosahovanie mimoriadnych pracovných výsledkov a mimoriadne úsilia pri likvidácii požiaru v Národnom parku Slovenský raj. Podieľal sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych noriem v oblasti požiarnej ochrany a bol členom poradného orgánu prezidenta Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
––––– ÷ ––––

PhDr. Alojzovi Martinčekovi
pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

za celoživotnú pedagogickú činnosť, vzornú športovú reprezentáciu mesta Košice, aktívne pôsobenie v Olympijskom klube Košice pri výchove mladej generácie.

Pán doktor Martinček je bývalý dlhoročný riaditeľ Študentských domov a jedální Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, pedagóg, vynikajúci futbalista košických Východoslovenských strojárni a prešovského Tatrana, bývalý podpredseda Výkonného výboru a súčasný člen Rady čestných členov Olympijského klubu Košice. Prešovský Tatran výborného strelca získal v ročníku 1959-1960, ku ktorému sa viaže dodnes neprekonaný strelecký rekord v ligovom zápase v roku 1961. V zápase Tatrana proti Slovanu Nitra strelil šesť gólov. Aktívnu športovú kariéru skončil pomerne skoro a ako 32 ročný sa začal plne venovať pedagogickej práci na viacerých školách v Košiciach.
Ako riaditeľ Študentských domovov a jedální UPJŠ sa vo voľnom čase venoval vysokoškolákom – organizovaním športových súťaži vo futbale, ľahkej atletike, basketbale či hádzanej.
Po ukončení pedagogického pôsobenia rokom 1997 bol podpredsedom Výkonného výboru Olympijského klubu Košice celé dve funkčné obdobia.
––––– ÷ ––––


Františkovi Tomčíkovi
pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

za dlhoročnú výchovu úspešných reprezentantov a vzornú reprezentáciu
Slovenska a mesta Košice v hádzanej

Pán Tomčík sa začal aktívne venovať hádzanej až počas štúdia v druhom ročníku na Pedagogickej fakulte a už po štyroch rokoch sa stal reprezentantom Československa.
Prvým jeho klubom bola Slávia Pedagóg Bratislava. Po skončení štúdia učil telesnú výchovu na Lekárskej fakulte UPJŠ a zároveň budoval aj kvalitný hádzanársky tím, v ktorom pôsobil nielen ako hráč, ale i tréner a funkcionár.
V rokoch 1954-1960 hrával v Prešove a z tých čias je jeho najväčším úspechom 3. miesto v prvej československej lige.
Na prelome 60-tych a 70-tych rokoch sa začal v Košiciach budovať kvalitný tím, ktorého cieľom bolo dať mestu zastúpenie v najvyššej československej súťaži. Vtedy sa prejavili aj kvality pána Františka Tomčíka, oficiálne metodika oddielu.
Jeho organizátorské a trénerské kvality sa prejavili aj vo vysokoškolskom športe. Pod jeho vedením východniari sa päťkrát stali akademickými majstrami Slovenska a na vysokoškolských majstrovstvách Československa slovenský výber šesťkrát vyhral nad českými akademikmi.
Kvality pána Tomčíka si všimli aj v cudzine. V Kuvajte pôsobil tri roky, vychoval niekoľko reprezentantov krajiny. Okrem toho celá československá hádzaná ťažila z jeho metodických poznatkov, ktoré získal ako oficiálny pozorovateľ na MS 1971 vo Francúzsku a na OH 1972 v Mníchove, kde mužstvo Československa získalo strieborné medaily. Pán František Tomčík napriek vysokému veku stále pozorne sleduje dianie
v našej hádzanej.
––––– ÷ ––––
Obrázky

Cena mesta Košice

prof.MUDr.Ivan Ahlers, DrSc.
(177,712 kB) prof.MUDr.Ivan Ahlers, DrSc.

Cena mesta Košice

Ing. Ondřej Bukovanský
(178,022 kB) Ing. Ondřej Bukovanský

Cena mesta Košice

Kornélia Csalová, in memoriam (p.Csala)
(183,508 kB) Kornélia Csalová, in memoriam (p.Csala)

Cena mesta Košice

JUDr. Helena Dohovičová
(196,956 kB) JUDr. Helena Dohovičová

Cena mesta Košice

prof. MVDr. František Lešník, DrSc.
(175,44 kB) prof. MVDr. František Lešník, DrSc.

Cena mesta Košice

prof. MUDr. Eva Mathéová, CSc.
(156,77 kB) prof. MUDr. Eva Mathéová, CSc.

Cena mesta Košice

Ing. Ľuboš Pajtáš, in memoriam (p.Pajtášová)
(186,154 kB) Ing. Ľuboš Pajtáš, in memoriam (p.Pajtášová)

Cena mesta Košice

Zuzana Schwartzová
(172,202 kB) Zuzana Schwartzová

Cena mesta Košice

ThLic. Ján Urban
(205,848 kB) ThLic. Ján Urban

Cena mesta Košice

doc. MUDr. Mária Wagnerová
(177,734 kB) doc. MUDr. Mária Wagnerová

Cena mesta Košice

kolektív Charitatívnej služby v rodinách
(203,324 kB) kolektív Charitatívnej služby v rodinách

Cena mesta Košice

Košické kvarteto - Quartetto Cassoviae
(154,254 kB) Košické kvarteto - Quartetto Cassoviae

Cena mesta Košice

Stredná priemyselná škola Komenského 2 a Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho
(149,102 kB) Stredná priemyselná škola Komenského 2 a Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho

Cena primátora mesta Košice

Marián Angelovič
(152,77 kB) Marián Angelovič

Cena primátora mesta Košice

JUDr. Eva Dancáková
(187,878 kB) JUDr. Eva Dancáková

Cena primátora mesta Košice

JUDr. Jaroslav Hlinka
(162,068 kB) JUDr. Jaroslav Hlinka

Cena primátora mesta Košice

MUDr. Miloslav Klíma
(158,222 kB) MUDr. Miloslav Klíma

Cena primátora mesta Košice

Ing. Jozef Klink
(148,718 kB) Ing. Jozef Klink

Cena primátora mesta Košice

MUDr. Ľubomír Myndiuk
(164,414 kB) MUDr. Ľubomír Myndiuk

Cena primátora mesta Košice

Dr.h.c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
(153,706 kB) Dr.h.c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

Cena primátora mesta Košice

PhDr. Klára Samuelisová
(151,514 kB) PhDr. Klára Samuelisová

Cena primátora mesta Košice

MUDr. Ladislav Sokol, in memoriam (p.Sokolová)
(162,416 kB) MUDr. Ladislav Sokol, in memoriam (p.Sokolová)

Cena primátora mesta Košice

Marián Šangala
(158,4 kB) Marián Šangala

Cena primátora mesta Košice

PhDr. Imrich Šanta, in memoriam (p.Puchalová)
(157,732 kB) PhDr. Imrich Šanta, in memoriam (p.Puchalová)

Cena primátora mesta Košice

Gymnázium Šrobárova 1, Košice
(187,04 kB) Gymnázium Šrobárova 1, Košice

Cena primátora mesta Košice

Materská škola Dénešova 53, Košice
(159,676 kB) Materská škola Dénešova 53, Košice

Cena primátora mesta Košice

Súbor spoločenských tancov Diamant
(226,738 kB) Súbor spoločenských tancov Diamant

Plaketa primátora mesta Košice

Dr.h.c.prof.Ing. Michal Besterci, DrSc.
(154,404 kB) Dr.h.c.prof.Ing. Michal Besterci, DrSc.

Plaketa primátora mesta Košice

Ing. Jozef Fedorčák
(152,11 kB) Ing. Jozef Fedorčák

Plaketa primátora mesta Košice

PhDr. Alojz Martinček
(157,978 kB) PhDr. Alojz Martinček

Plaketa primátora mesta Košice

František Tomčík
(205,27 kB) František Tomčík

Mestské podniky