Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I
07.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 03.05.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 4480, Smaragdova ul. 76 v MČ Košice – Tera
25.04.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 4480, Smaragdova č. 76, v Košiciach...
Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta
24.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 20.04.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“...
Retail Park Bardejovská, Košice
24.04.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 20.04.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Retail Park Bardejovská, Košice“ MČ Košice – Západ ...
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
20.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar“ ...
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena
20.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIÚS KSK) - zmena“...
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
05.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „upustenie od vypracovania správy o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh“...
Prístavba výrobnej haly SO 01.A
04.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Prístavba výrobnej haly SO 01.A“ k.ú. Barca ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 2037, Jedľová č. 2, kat. územie Severné M
03.04.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 2037, Jedľová č.2 v Košiciach ...
Územný plán obce Sokoľ- Zmeny a doplnky č. 06
29.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Sokoľ- Zmeny a doplnky č. 06“...
Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD
29.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD“...
Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny doplnky 2017
21.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny doplnky 2017“...
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
14.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9“ k.ú. Ťahanovce...
Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550-29.900
12.03.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 07.03.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550 – 29,900“ MČ Košice – Krásna, MČ Košice – Nad Jazerom ...
Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice
08.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 05.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“ k.ú. Nové Ťahanovce...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 657/1, Zemplínska 22 v MČ Košice – Vyšné O
06.03.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 657/1, Zemplínska 22 v Košiciach...
Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
05.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 01.03.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice“ MČ Košice – Staré mesto ...
Obytný súbor Panoráma 5
05.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 01.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obytný súbor Panoráma 5“ MČ Vyšné Opátske a MČ Košická Nová Ves ...
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
02.03.2018
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 211/2, Krompašská ul., kat. územie Pereš
02.03.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 211/2, Krompašská ul. v Košiciach ...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky